Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Administration

Vi stiller sundhedsdata til rådighed til administrative formål i sundhedsvæsenet, herunder blandt andet for sundhedspersoner og administratorer i regioner og kommuner. Oplysningerne bliver fx brugt i forbindelse med kvalitetssikring af sygehusvæsenet, til at følge aktiviteten på de enkelte sygehuse eller til at opgøre det samlede sygehusforbrug for regioner og kommuner.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen E: databeskyttelse@sundhedsdata.dk
Helle Ginnerup-Nielsen Databeskyttelsesrådgiver (DPO) E: databeskyttelse@sum.dk

Du kan læse mere om vores registre til administrative formål, her på siden.

Oversigt over databehandlinger til administrative formål

 • Adviseringsregister
  Formål med behandlingen Servicen adviserer sundhedspersoner, der har en aktuel behandlingsrelation til en patient, når der er foretaget nye eller ændrede registreringer i et fælles nationalt register (som Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for), som er relevant for behandling af patienten. Eksempelvis vil ”Det Fælles Medicinkort” kunne anvende servicen til at advisere kommunens ældrepleje om, at der er sket ændringer i patientens medicinering eller patientens læge om, at der skal foretages en receptfornyelse.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. 
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der modtager undersøgelse, medicinsk diagnosticering, behandling eller pleje, herunder medicinering i lægepraksis, på sygehus eller i den kommunale ældre- eller sundhedspleje. For disse personer behandles der identifikationsoplysninger, samt oplysninger om i hvilket register, der er foretaget ændringer og hvad ændringerne går ud på.
  Der behandles oplysninger om sundhedspersonale. For disse personer behandles der kun identifikationsoplysninger. 
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger slettes, når den aktuelle behandlingsrelation mellem sundhedspersonen og patienten er afsluttet
  Modtagere af personoplysninger Patientens egen læge, speciallæge eller tandlæge, hospitaler/sundhedspersoner, den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje, kommunale genoptræningscentre og hjælpemiddelcentraler i hjemkommunen. 
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande. 
  Hvor stammer oplysningerne fra Sundhedsdatastyrelsens andre relevante registre mv.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Afregningsdatabasen

  Behandling af oplysninger for afregning af sygehusbesøg

  Formål med behandlingen At danne grundlag for at følge udviklingen i patient- og pengestrømme på tværs af amtsgrænser, samt at danne grundlag for rådgivning om indførslen af DRG-takster som grundlag for afregning af udenamtspatienter.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om sygehuspatienter behandlet uden for eget amt. For disse personer behandles oplysninger om CPR nr., bopælskommune, kode for behandlende sygehus og afdeling, indlæggelses-, behandlings- og udskrivelsesoplysninger, DRG-kode, DRG-takst, pris for behandling og afregningsstatus.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 30 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Institutioner under ressortområdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, private eller offentlige forskere, Danmarks Statistik, samt sygehusene og sygehusejerne. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne indsamles fra CSC.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Autorisationsregisteret
  Formål med behandlingen Sagsbehandling i forbindelse med sundhedsautorisationer, herunder behandling af sager vedr. personer, der har opnået autorisation, personer der har fået frataget autorisation og personer, der har søgt men ikke opnået autorisation. Oplysningerne danner grundlag for udfærdigelse af statistikker, forsendelseslister og fortegnelser over autoriseret sundhedspersonale, grundlag for planlægning af postgraduate uddannelser samt udtræk omhandlende ordinationsret. Det offentlige autorisationsregister har særligt til formål at give offentligheden almindelige forbrugeroplysninger om autorisationsstatus for autoriserede sundhedspersoner. Registeret skal endvidere sikre, at alle autoriserede sundhedspersoner kan få oplyst eget autorisations-ID.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
   Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:
  A) Alle sundhedsfagligt uddannede personer, som har modtaget autorisation.
  B) Alle sundhedsfagligt uddannede personer, som har søgt men ikke opnået autorisation.
  C) Alle sundhedsfagligt uddannede personer, som har fået frataget sin autorisation.

  Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne personer:
  A) CPR nr. (ikke i off. reg.), Autorisations-ID, navn, adresse (ikke i off. reg.), fødselsdato, eksamenstidspunkt (ikke i off. reg.), eksamensland (ikke i off. reg.), autorisationsdato, specialistanerkendelser, begrænsede rettigheder (ikke i off. reg.), fratagelser/fraskrivelser/tilbagekaldelser, videreuddannelsesoplysninger, (ikke i off. reg), beskæftigelsesoplysninger (ikke i off. reg.), helbredsoplysninger (ikke i off reg.) og strafbare forhold (ikke i off. reg.).
  B) Personnummer, navn, adresse, eksamenstidspunkt, eksamensland, specialistanerkendelser, begrænsede rettigheder, fratagelser/fraskrivelser/tilbagekaldelser, videreuddannelsesoplysninger, beskæftigelsesoplysninger, helbredsoplysninger og strafbare forhold samt begrundelse for afslag. Oplysningerne fremgår ikke af det offentlige autorisationsregister.
  C) Personnummer, navn, adresse, eksamenstidspunkt, eksamensland, specialistanerkendelser, begrænsede rettigheder, fratagelser/fraskrivelser/tilbagekaldelser, tidligere autorisations-ID, fratagelsesårsag og tidspunkt videreuddannelsesoplysninger, beskæftigelsesoplysninger, helbredsoplysninger og strafbare forhold. Oplysningerne fremgår ikke af det offentlige autorisationsregister.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger om personer, der har opnået autorisation og personer, der har fået frataget sin autorisation opbevares i 100 år efter den registreredes død. Oplysninger om personer, der har søgt men ikke opnået autorisation, opbevares i 20 år efter journalperiodens ophør. I det offentlige register slettes samtlige oplysninger ved sundhedspersonens død.
  Modtagere af personoplysninger Oplysningerne videregives til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen (det elektroniske receptsystem, Det Fælles Medicinkort mv.), apotekerne, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Statens Serum institut, Danmarks Statistik, forskere, forskningsinstitutioner, arbejdsgivere i sundhedsvæsenet og instanser med behov for verifikation af sundhedspersoners autorisationsstatus - herunder udenlandske autorisationsmyndigheder, hvortil oplysningerne bl.a. videreformidles via IMI (det indre markeds informationssystem). Endvidere overføres dele af oplysningerne til et offentligt tilgængeligt autorisationsregister.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Udenlandske sundhedsmyndigheder, hvis der er behov for verifikation af autorisation.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne tilvejebringes i forbindelse med, at personer søger om autorisation eller får frataget autorisation af Sundhedsstyrelsen. Derudover indhentes oplysninger fra CPR.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering  Ikke relevant.

 • CPR-numre

  Sundhedsvæsenets personregister (CPR)

  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er at stille persondata til rådighed for sundhedsvæsenets parter, med henblik på at sikre korrekt patientidentifikation i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, medicinordination, udlevering og andre sundhedsydelser, hvor der er behov for at sikre patientens identitet. Ligeledes anvendes registeret til at fremfinde adresseoplysninger i forbindelse med kommunikation med patienten, herunder indkaldelse til behandling og lignende.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om alle personer, der har et personnummer. For disse personer behandles der oplysninger om kontaktinformation, herunder personnummer, navn, adresseoplysninger, adressebeskyttelse (oplysninger udleveres kun til off. myndigheder jf. CPR-loven) samt oplysninger om forældremyndighed og værge.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger slettes ved personens død.
  Modtagere af personoplysninger Offentlige myndigheder samt private sundhedspersoner og organisationer, som varetager sundhedsydelser for det offentlige. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Sundhedsdatastyrelsen modtager alle hverdage en opdatering af dele af CPR-registeret fra CPR-kontoret.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

  Varetagelse af opgaven med at videregive oplysninger i medfør af CPR-lovens § 35

  Formål med behandlingen At videregive CPR-oplysninger til forskere efter § 35, 1. pkt. i lov om Det Centrale Personregister, samt servicere Sundhedsdatastyrelsen internt med CPR-oplysninger til administrative og statistiske formål.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om alle personer, der er tildelt et dansk CPR-nummer. For disse personer behandles der oplysninger om personnummer, navn, adresse, børn, forældre, civilstand, kommuneforhold, fødselsdag, fødselssted, folkekirke, beskyttelse, forsvinding, ind og udrejse, statsborgerskab, forældremyndighed og flyttepåbud.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger, der er urigtige eller er blevet uaktuelle, slettes eller berigtiges umiddelbart. Visse tidligere oplysninger bevares (historisk) i henhold til CPR-lovens § 4, jf. CPR-lovens bilag 1.
  Modtagere af personoplysninger Forskere, der lever op til betingelserne i § 35 i lov om Det Centrale Personregister samt Institutioner under ressortområdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer  Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  I hvilken form videregives personoplysninger  
  Hvor stammer oplysningerne fra  Sundhedsdatastyrelsen modtager alle hverdage en opdatering af dele af CPR-registeret fra CPR-kontoret.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering  Ikke relevant.

 • Database for injicerbar heroin og metadon
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er statistisk overvågning, tilsyn og evaluering af ny behandlingsform med injicerbar heroin og metadon til stofmisbrugere.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringerne i og oprettelsen af IHM-databasen har endvidere hjemmel i sundhedslovens § 195, herunder i BEK nr. 1679 af 16/12/2016.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om stofmisbrugere i behandling med injicerbar heroin og metadon for opioid-afhængighed. For disse personer behandles der oplysninger om helbredsforhold, herunder misbrug af rusmidler, oplysninger om væsentlige sociale problemer og strafbare forhold.
  Der behandles oplysninger om den behandlingsansvarlige læge ved ordination af injicerbar heroin eller metadon. Der behandles kun oplysninger om autorisations-ID for disse.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne slettes efter 10 år fra optagelse af oplysningerne.
  Modtagere af personoplysninger Oplysningerne videregives ikke. Oplysninger kan dog overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Indsamlingen af oplysningerne sker hos den ordinerende læge.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering  
  Ikke relevant.

 • Det Psykiatriske Centrale Behandlingsregister
  Formål med behandlingen At fremskaffe oplysninger til brug for behandlingen af patienter ved de tilsluttede institutioner.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der har været til undersøgelse/behandling ved landets psykiatriske afdelinger og institutioner samt tilhørende ambulant- og skadestuevirksomhed, samt personer, der har været til undersøgelse/behandling ved psykiatriske afdelinger ved landssygehuset i Torshavn samt psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., sygehusnummer, afdelings-/afsnitsnummer, patienttype, indlæggelsesdato, startdato for ambulant/ankomst skadestue, udskrivningsdato/slutdatoambulant, samt samtlige diagnoser
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne i registeret slettes senest 10 år efter en registreret persons død.
  Modtagere af personoplysninger Oplysningerne overføres med patientens samtykke til den praktiserende læge, der har patienten i behandling, eller til læge i det offentlige system. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Registeret indeholder oplysninger om personer, der har været til undersøgelse eller behandling ved landets psykiatriske afdelinger og institutioner samt tilhørende ambulant- og skadestuevirksomhed, og psykiatriske afdelinger ved Landssygehuset i Torshavn samt psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk (begge inklusive ambulant og skadestuevirksomhed).
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Donorregisteret
  Formål med behandlingen At tilbyde borgerne adgang til at tilkendegive deres holdning til, hvorvidt deres organer efter døden kan benyttes til transplantation eller ej, at give transplantationscentrene i Danmark adgang til disse oplysninger, samt at besvare spørgsmål vedr. forbud mod transplantation i tilfælde, hvor udtagelse af væv og andet biologisk materiale (f.eks. hornhinder) overvejes i forbindelse med obduktion.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringer i donorregisteret har endvidere hjemmel i sundhedslovens §§ 52 og 53.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om borgere, der har tilmeldt sig Rigshospitalets Donorregister. For disse personer behandles der identifikationsoplysninger, samt om man ønsker at ens organer efter døden kan benyttes til transplantation eller ej.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger slettes senest 1 år efter den pågældendes død.
  Modtagere af personoplysninger Transplantationscentre og andre sygehusafdelinger. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne stammer fra borgerens egen registrering i Donorregisteret.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • DUSAS - register over danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse
  Formål med behandlingen At danne grundlag for løbende statistik og forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for planlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag, samt indgå i grundlaget for beregning af merproduktion i forbindelse med afregning til sygehusregionerne.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om danskere behandlet på udenlandske sygehuse og patienter i speciallægepraksis, som ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomstgældende fra 1. januar 2002. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., bopælskommune, start- og slutoplysninger, tidsangivelser for hændelsesforløb under sygdomsforløb, diagnoseoplysninger og behandlingsoplysninger. For patienter behandlet på udenlandske sygehuse indeholder registeret endvidere oplysninger om behandlingsland, behandlingssted og henvisende dansk sygehus. For aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomst, indeholder registeret endvidere oplysninger om ydernummer og speciale.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 35 år efter optagelser i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Private eller offentlige forskere, kvalitetsdatabaser, Danmarks Statistik (Forebyggelsesregisteret, Sygehusindlæggelsesregisteret, erhvervs- og sygelighedsregisteret), samt Statens Institut for Folkesundhed. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne tilvejebringes ved direkte overførsel fra de enkelte sygehusregioner eller speciallægepraksis. Der sker indrapportering mindst 1 gang månedligt.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering
  Ikke relevant.

 • Dødsårsagsregisteret
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen i Dødsårsagsregisteret er at give offentlige myndigheder, institutioner, pensionskasser, forsikringsselskaber mv. adgang til medicinske og administrative oplysninger vedr. dødsfald. Yderligere bidrager registeret til medicinsk forskning og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet, bl.a. ved at danne grundlag for dødsårsagsstatisktik, og forsyne de ansvarlige sundhedsmyndigheder med det nødvendige beslutningsgrundlag.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringer i Dødsårsagsregisteret har endvidere hjemmel i sundhedslovens § 190, stk. 1, samt i BEK nr. 1046 af 20/10/2006.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer med dansk CPR nr., der er omkommet i Danmark eller udlandet, samt dødfødte i Danmark. Der behandles endvidere oplysninger om omkomne personer med bopæl i Grønland eller på Færøerne. For de ovenfor nævnte personer behandles oplysninger om CPR nr., bopælskommune, civilstand, dødssted og –dato, obduktion, dødsårsag, ulykkestype mm.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger i Dødsårsagsregisteret slettes efter 75 år.
  Modtagere af personoplysninger Alle, eller dele af, oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere: Institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ressortområde, Danmarks Statistik, Private eller offentlige forskere, andre offentlige myndigheder, pensionskasser, forsikringsselskaber og kvalitetsdatabaser.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer  Oplysninger overføres til Grønland og Færøerne i form af overførsel af oplysninger til afdødes hjemland.
  Hvor stammer oplysningerne fra  Indsamlingen af oplysninger om dødsfald sker fra sygehuse og praktiserende læger.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering  Ikke relevant.

 • Laboratoriedatabasen
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen af oplysningerne er bl.a. at styrke afregningen af patienter ved offentlige sygehuse via DRG-systemet, at stille de pågældende data fra sundhedsvæsenets laboratorier til rådighed for interne og eksterne aktører i forbindelse med forskning, kvalitetssikring, tilsyn og epidemiologisk overvågning, at forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for planlægningen på sundhedsområdet med det nødvendige beslutningsgrundlag, at forsyne tilsynsmyndigheder, såsom Sundhedsstyrelsen, med det nødvendige datagrundlag mv.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der har fået foretaget laboratorietests ved sygehuse, klinikker eller praktiserende læge. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., foretaget laboratorietest, resultat af laboratorietest, tidsangivelser for laboratorietest, hvor laboratorietest blev foretaget, indikation for laboratorietest, og hvem der bestilte laboratorietest.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 30 år efter optagelser i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Institutioner under Sundhedsministeriets ressortområde, herunder Sundhedsstyrelsen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Danmarks Statistik, Statens Institut for Folkesundhed, sygehuse, regioner og kommuner til anvendelse af oplysninger i behandlings- eller planlægningsøjemed. Privat eller offentlig forskning og statistik.
  Dele af de indsamlede oplysninger kan overføres, hvis potentielle modtagere kan dokumentere et formål, kan beskrive præcist hvilke oplysninger der er behov for og har den nødvendige hjemmel. Såfremt anonymiserede oplysninger er tilstrækkelige til at opfylde formålet, vil oplysningerne blive videregivet i anonymiseret form.
  Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne indsamles fra klinisk-biokemiske og klinisk-immunologiske laboratorier ved offentlige sygehuse, private sygehuse, Statens Serum Institut, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, private klinikker, offentlige klinikker og praktiserende læger. Oplysningerne tilvejebringes ved direkte overførsel fra de enkelte laboratorier til Medcom, der derefter laver en daglig overførsel af det opsamlede data til Sundhedsdatastyrelsen. 
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Landspatientregisteret
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er bl.a. at danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik, at danne grundlag for sundhedsøkonomiske beregninger i institutioner under Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde (takstberegning), at forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægningen og tilsyn med det nødvendige beslutningsgrundlag, at indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger, at bidrage til den medicinske forskning mv.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringerne i og oprettelsen af Landspatientregisteret har endvidere hjemmel i sundhedslovens § 195, herunder BEK nr. 1496 af 01/12/2016.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der siden 1. januar 1977 har været i stationær, ambulant eller skadestuebehandling eller har været til undersøgelse, genoptræning på et offentligt eller privat sygehus/klinik, samt personer der føder udenfor sygehus og børn født uden for sygehus (hjemmefødsler). For de oplistede personer behandles der oplysninger om CPR nr., bopælskommune, indlæggelses- og udskrivningsoplysninger, tidsangivelser for hændelser under sygdomsforløb, diagnoseoplysninger, oplysninger om undersøgelser og behandlinger, genoptræning, herunder operationer, årsag til ventetid og supplerende oplysninger vedrørende fødsler, herunder fødsler udenfor sygehus.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 50 år efter optagelser i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Private eller offentlige forskere, institutioner under Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde, kvalitetsdatabaser, Danmarks Statistik, Det Psykiatriske Centralregister, Statens Institut for Folkesundhed, sygehuse, regioner og kommuner til anvendelse af oplysninger i behandlings- eller planlægningsøjemed, sundhedsfagligt uddannet personale til anvendelse i behandlingsøjemed, Arbejdsskadestyrelsen (Arbejdsskadestyrelsens Kræftregister). Oplysninger vedrørende patienter bosiddende i en region, der har været i behandling på andre end egne sygehuse, kan videregives til den pågældende region til brug for den lokale sygehusplanlægning og forskning.
  Sundhedsdatastyrelsens direktør kan endvidere autorisere brugere til at have terminaladgang til en krypteret udgave af Landspatientregisteret (ingen personnumre).
  Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Indsamling af patientoplysninger fra offentlige sygehuse, private sygehuse/klinikker samt kommunale sundhedscentre/klinikker.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Landsregisteret for Patologi
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er bl.a. at danne grundlag for institutioner under Sundhedsministeriets ressortområdes løbende statistik til belysning af patologiske-anatomiske undersøgelser, at bidrage som datakilde for Cancerregisteret, at bidrage til kvalitetsforbedring af Sundhedsstyrelsens øvrige statistikregistre inden for vital- og sygehusområdet, at bidrage til den medicinske forskning og at bidrage til den overordnede sygehus- og specialeplanlægning mv.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, som har fået foretaget en patologisk-anatomisk undersøgelse (både levende og døde). For disse personer behandles der personoplysninger, herunder CPR nr. og bopælskommune, samt oplysninger om undersøgende instans og rekvirent, og tidsangivelser knyttet til undersøgelsen og arbejdsprocedurer på/i det patologiske-anatomiske laboratorium. 
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, slettes 35 år efter optagelsen i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Institutioner under Sundhedsministeriets ressortområde samt Arbejdsskadestyrelsen. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces. 
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Indsamling af patologisk-anatomiske undersøgelser fra danske sygehuses patologiafdelinger, privatpraktiserende speciallæger i patologi, tandlægeskoler eller retsmedicinske institutter/universitetsinstitutter. 
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant. 

 • Livstestamenteregisteret
  Formål med behandlingen Registrets formål er at give borgerne adgang til at tilkendegive deres ønsker om behandling i et livstestamente, når de måtte komme i en tilstand, hvor selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves på anden måde, jf. § 6a i lov om udøvelse af lægegerning, samt at give de læger, der har patienten i behandling, adgang til disse oplysninger.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringer i og oprettelse af livstestamenteregisteret har endvidere hjemmel i sundhedslovens §§ 26 og 27.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om borgere, der har oprettet et livstestamente. For disse personer behandles der identifikationsoplysninger, samt om man ønsker livsforlængende behandling.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger slettes senest 1 år efter, at den person, som anmeldelsen vedrører, er død.
  Modtagere af personoplysninger Den læge, der har en patient, som er uafvendeligt døende i behandling, samt hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført en for patienten så svær invaliditet, at denne varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne stammer fra borgerens egen registrering i Livstestamenteregisteret.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Lægemiddeladministrationsregisteret
  Formål med behandlingen At levere oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer til Lægemiddelstatistikregisteret, samt videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1253 af 18. oktober 2016 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister til Fødevarestyrelsen, regionerne og kommunerne, Styrelsen for Patientsikkerhed, Patienterstatningen, Lægemiddelstyrelsen samt andre offentlige myndigheder til brug for de i bekendtgørelsen nævnte formål.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registeret har endvidere hjemmel i apotekerlovens § 11, stk. 3 og BEK nr. 1253 af 18/10/2016.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der køber receptordinerede lægemidler på apotek. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr. (der pseudonymiseres), køn, alder, fødselsår, køb af lægemidler, samt dato og klokkeslæt for lægemiddelkøb. Ved køb af tilskudsberetti-gede lægemidler: Bopælsregion. Ved modtagelse af kommunalt tilskud: Bopælskommune.
  Der behandles oplysninger om læger, dyrlæger og tandlæger. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., ydernummer, autorisa-tionsnummer og sygeafdelingskode, samt ordinationer af lægemidler.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysningerne slettes senest 10 år efter modtagelse. Personnumre pseudonymiseres to måneder efter inddatering.
  Modtagere af personoplysninger Fødevarestyrelsen, regionerne og kommunerne, Styrelsen for Patientsikkerhed, Patienterstatningen, Lægemiddelstyrelsen samt andre offentlige myndigheder til brug for de nævnte formål i bekendtgørelse nr. 1253 af 18. oktober 2016 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister. Politiet vil med editionskendelse kunne få videregivet oplysninger til brug for en konkret sag. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Indsamling af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler sker bl.a. ved videregivelse fra Lægemiddelstyrelsens centrale it-fagsystem om lægemidler (KAT), samt fra Det Fælles Medicinkort (FMK) og Det Danske Vaccinationsregister (DDV).
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Medicinkortet
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er at registrere de oplysninger om enkeltpersoners brug af lægemidler, som er nødvendige for at skaffe overblik over, hvilke lægemidler den enkelte patient er i behandling med, og i fornødent omfang stille oplysningerne til rådighed for relevante sundhedspersoner, bl.a. for at nedsætte risikoen for fejlbehandling.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringer i og oprettelse af Det Fælles Medicinkort har endvidere hjemmel i sundhedslovens § 157, samt i BEK nr. 460 af 08/05/2014.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om følgende personer:
   A) Personer der inden for de seneste 24 måneder har købt/fået udleveret lægemidler på recept.
   B) Personer der inden for de seneste 24 måneder har fået lægemidler på hospital/ambulatorium.
   C) Personer hvor den behandlende læge har indlagt oplysninger om lægemiddelcave.
   D) Personer der selv har tilføjet oplysninger i medicinskabet.
   E) Personer, der inden for de seneste 24 måneder er blevet ordineret medicin.
   F) Personer, der er i behandling hos den kommunale hjemmesygepleje.
   
  Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne kategorier af personer:
   A) CPR-nummer eller anden entydig personidentifikation, ekspeditionsstedets P- nummer, ekspeditions- og ordinationsnummer, tidsstempel, ekspedientens bruger-ID, læges ydernummer, varenummer, antal pakninger, oplysninger om dosering og indikation (fra recepten) og ekspeditionstype.
   B) CPR-nummer eller anden entydig personidentifikation, SKS-kode for den indberettende enhed, tidspunkt for indberetningen, identifikation af det givne lægemiddel(drug-id), den totale dosis af lægemidlet, behandlingsstart og - slutdato.
   C) Indberetterens navn og organisation, dato for indberetningen, lægemiddel, ATC-kode, ATC-tekst, reaktion, beskrivelse af reaktionen, dato for redigering/sletning, navn og organisation for redigering og sletning.
   D) Præparatnavn, form og styrke, dato for indlæggelsen af oplysningen og eventuelle bemærkninger.
   E) CPR-nummer eller anden entydig identifikation, ordinationsnummer, læges ydernummer, dosering og indikation, varenummer, antal pakninger, lægens autorisationsnummer.
   F) Håndkøbslægemidler, lægemiddelanvendelse, indberetningstidspunkt, CPR-nummer og hjemmesygeplejens ID.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne i registeret skal med undtagelse af personens CPR- nummer og andre stamdata slettes 2 år efter oplysningens inddatering i registeret. Alle data slettes to år efter patientens død. Slettereglerne er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2011.
  Modtagere af personoplysninger Borgere (via eget CPR-nummer), læger og andre sundhedspersoner, der har patienten i behandling, samt apoteker og andre (efter samtykke)
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande. 
  Hvor stammer oplysningerne fra Apotekerne/sælgere af lægemidler på recept indberetter køb af lægemidler på recept til medicinregisteret. Endvidere registrerer lægerne og apotekerne oplysninger om ordineret medicin via receptserveren, og hjemmesygeplejen kan registrere oplysninger om patientens lægemiddelanvendelse. Herefter beriges data med oplysninger fra CPR-registeret, Sygesikringen og Lægemiddelstyrelsens Medicinpriser.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Patientrelateret omkostningsdatabase
  Formål med behandlingen Grundlag for dannelsen af omkostningsvægte til danske casemix-systemer (fx DRG og APG). Denne prissætning finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af grundlaget for produktivitetsanalyser i sundhedsvæsnet, samt i forbindelse med opgørelsen af afregningssystemer for sygehuspatienter.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om patienter ved danske sygehuse. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., bopælskommune, kode for behandlende sygehus, afdeling, afsnit, indlæggelses-, behandlings-, og udskrivningsoplysninger (herunder medicinforbrug og bestilte laboratorieprøver) og omkostninger forbundet med den givne behandling fra kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og tværgående afdelinger.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 30 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Institutioner under Sundhedsministeriets ressortområde, private eller offentlige forskere, Danmarks Statistik, samt sygehuse og sygehusejere. Oplysningerne kan endvidere overføres til de registrerede i forbindelse med en anmodning om egenacces. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysninger i registeret tilvejebringes via Sygehusenes patientadministrative systemer og elektroniske patientjournaler, samt andre registreringer på sygehusene af patientrelaterede omkostninger og ydelser, bl.a. fra: økonomisystemer, indkøbs- lagersystemer, medicinmoduler, laboratoriesystemer (herunder klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, blodbanker).
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Register over Stofmisbrugere i Behandling
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er at danne grundlag for løbende statistik til belysning af stofmisbrugets art og omfang i den danske befolkning, herunder belyse/beregne et skøn over antallet af stofmisbrugere, bl.a. til brug for EU’s narkotikaagentur EMCDDA. Yderligere er formålet at forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for behandlingen af stofmisbrugere på såvel overordnet som regionalt niveau med det nødvendige beslutningsgrundlag, herunder at give kommunerne grundlag for at kvalitetssikre egne indsatser. Behandlingen skal endvidere bidrage til forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringerne i og oprettelsen af SIB har endvidere hjemmel i sundhedslovens § 195, herunder BEK nr. 1789 af 16/12/2015.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der siden 1. januar 1996 har været i stofmisbrugsbehandling i Danmark. Om disse personer behandles der diverse socioøkonomiske oplysninger, stofmisbrugsmønster, risikoadfærd, behandlingstype og omfang, samt behandlingssted ved døgnbehandling.
  Der behandles oplysninger om børn, der følger deres forældre i døgnbehandling. Der behandles kun oplysninger om CPR nr. for disse.
  Tidsrum for behandling af oplysninger De personhenførbare oplysninger slettes 50 år efter at personenerne er udskrevet af behandling
  Modtagere af personoplysninger Kommuner og behandlingsinstitutioner har adgang til egne data. Private og offentlige forskere. 
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande 
  Hvor stammer oplysningerne fra Behandlingsinstitutioner indberetter data til Stofmisbrugsdatabasen, som driftes af Socialstyrelsen. Der foretages samkøring med Statens Serum Instituts øvrige registre med henblik på produktion af uddata til statistik eller planlægningsmæssig anvendelse. Endvidere samkøres én gang årligt med CPR med henblik på dødelighedsundersøgelser. Hvert andet/tredje år samkøres med Kriminalforsorgens data for at kunne beregne et skøn over antallet af stofmisbrugere.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant

 • Somatisk behandling
  Formål med behandlingen Formålet med registreringen af anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er at opfylde kravene anført i ’Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile’ og dertilhørende bekendtgørelse. Efter lovens § 16, skal data vedrørende anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile indberettes til Sundhedsdatastyrelsen til brug for:
  1. Regionsrådet og kommunalbestyrelsens overvågning af anvendelsen af tvang.
  2. Styrelsens for Patientsikkerheds arbejde med tilsyn samt læring i sundhedsvæsenet.
  3. Statistik og forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om varigt inhabile patienter. For disse personer behandles der oplysninger om CPR-nummer, varighed af beslutning om tvangsbehandling, begrundelse for beslutning om tvangsbehandling, forventet behandlingssted og oplysninger om eventuelle beslutninger om tvangsindgreb (fastholdelse, beroligende medicin, indlæggelse mv.).
  Der behandles oplysninger om læger og tandlæger. For disse personer behandles der oplysninger om arbejdssted (SOR-kode).
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registret slettes 20 år efter optagelse/indførelse i registret.
  Modtagere af personoplysninger I henhold til lov nr. 655 af den 8. juni 2017 om anvendelse af tvang med somatisk behandling af varigt inhabile og ”Bekendtgørelse nr. 1370 af 1. december 2017 om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile”, skal Regionsrådet, kommunalbestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed modtage oplysninger på aggregeret niveau. Endvidere vil data blive videregivet til brug for forskning og statistik.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Registret er baseret på oplysninger, der indberettes parallelt via Landspatientregistret og Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem. Der indberettes de samme oplysninger i de to systemer vedrørende beslutning om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile og beslutning om tvangsindgreb.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Sygesikringsregisteret
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er bl.a. at danne grundlag for Sundhedsstyrelsens, Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Statens Institut for Folkesundheds udarbejdelse af statistik om virksomheden inden for den offentlige sygesikring, at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at løse Sundhedsstyrelsens, Indenrigs- og Sundhedsministeriet , Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Statens Institut for Folkesundheds overordnede forsknings-, planlægnings- og styringsopgaver på sygesikrings- og sundhedsområdet, at levere oplysninger i forskningsøjemed mv.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. 
  Kategorier af oplysninger  
  Der behandles oplysninger om personer, der siden 1990 har været i kontakt med en yder, der udøver virksomhed i henhold til lov om offentlig sygesikring. Om disse personer behandles der personoplysninger, herunder personnummer, bopælskommune og sikringsgruppe, samt oplysninger om henvisende instans, herunder ydernummer, oplysninger om ydelsen og tidspunkt for ydelsen, samt oplysninger om betaling og tidspunkt for betaling.
  Der behandles oplysninger om ydere, der praktiserer for den offentlige sygesikring og om sygesikrede personer. For disse personer behandles oplysninger om ydernummer, praksistype og yders kommune.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes senest 20 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Institutioner under Sundhedsministeriets ressortområde i anonymiseret form, forskningsprojekter, der har tilladelse fra Datatilsynet, landets sygehuse og sygehusejere, samt praktiserende speciallæger. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces. 
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysninger i registeret tilvejebringes via overførsel af data fra Det Fælleskommunale Sygesikringssystem på SCANDIHEALTH A/S. 
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Vævsanvendelsesregisteret
  Formål med behandlingen At lade borgeren registrere sit ønske om, at vævsprøver (inkl. blodprøver) kun må benyttes til behandling af borgeren selv.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registreringer i og oprettelse af Vævsanvendelsesregisteret har endvidere hjemmel i sundhedslovens § 29, samt i BEK nr. 510 af 13/05/2018.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om borgere, der har frabedt sig, at deres vævsprøver anvendes til andet end behandling af dem selv. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., dato for fra- eller tilmelding, og om seneste kontakt til registeret var en fra- eller tilmelding.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger vil blive slettet senest 20 år efter personens død.
  Modtagere af personoplysninger Den ansvarlige sundhedsperson for den enkelte biobank kan ved at kontakte Sundhedsdatastyrelsen få oplyst, om der må udleveres vævsprøver fra den pågældende borger. Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra  Oplysningerne stammer fra borgerens egen registrering.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering  Ikke relevant.

 • Ydere og sikrede
  Formål med behandlingen Oplysninger kan anvendes til administrative formål i sundhedsvæsenet, herunder fremsøgning af oplysninger om borgerens praktiserende læge ved opfølgning på screeningsundersøgelser o.l., kontaktoplysninger til brug for kommunikation med ydere, samt fremsøgning af oplysninger om borgerens praktiserende læge ved opslag på Det Fælles Medicinkort.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. 
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om ydere i almen og speciallægepraksis. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., ydernummer, og navne- og kontaktoplysninger.
  Der behandles oplysninger om borgere med kontakt til sundhedsvæsenet. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., navne- og kontaktoplysninger, samt tilknytning til almen praksis (ydernummer).
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne er en kopi af oplysninger i regionernes sygesikringssystemer og opdateres herfra. Sletning/opdatering af oplysninger foregår i sygesikringssystemerne og overføres til kopiregisteret. 
  Modtagere af personoplysninger Oplysninger må overføres til sundhedsvæsenets parter og til organisationer/virksomheder, der løser opgaver for sundhedsvæsenet, herunder almen praksis, regioner/hospitaler og den kommunale hjemmepleje samt leverandører som løser opgaver for disse organisationer.  Oplysninger kan endvidere overføres til de registrerede borgere i forbindelse med en anmodning om egenacces.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne er en kopi af oplysninger i regionernes sygesikringssystemer.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering  Ikke relevant.

 • Yderregisteret
  Formål med behandlingen Formålet med behandlingen er bl.a. at danne grundlag for Sundhedsstyrelsens, Sundhedsministeriets, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Statens Institut for Folkesundheds udarbejdelse af statistik om virksomheden inden for den offentlige sygesikring, at tilvejebringe oplysninger til Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister med oplysninger om det enkelte ydernummer mv.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om ydere, der har udøvet virksomhed i henhold til lov om offentlig sygesikring, herunder oplysninger om ydere, der praktiserer for den offentlige sygesikring. For disser personer behandles der oplysninger om ydernummer, praksisnavn og –type, adresse, telefonnummer, dato for tilgang/afgang, hovedspeciale, afregningsmåned, antal gruppe 1 og gruppe 6-sikrede, honorarer og pensionsbidrag, samt oplysninger om yderpersonen, herunder cpr-nummer, dato for tilgang/afgang, persontype, bi- og grenspeciale.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 20 år efter optagelser i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Institutioner under Sundhedsministeriets ressortområde.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysninger i registeret tilvejebringes via overførsel af data fra Det Fælleskommunale Sygehussystem på SCANDIHEALTH A/S.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.