Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Forskning og statistik

En af vores opgaver er at fremme forskningsmæssig anvendelse af de unikke danske sundhedsregistre. For at varetage denne opgave har vi ansvaret for en række registre og databaser til brug for statistik og forskning.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen E: databeskyttelse@sundhedsdata.dk
Helle Ginnerup-Nielsen Databeskyttelsesrådgiver (DPO) E: databeskyttelse@sum.dk

Oversigt over databehandlinger til forskning og statistik

 • Børnedatabasen
  Formål med behandlingen Børnedatabasen er etableret med henblik på forskning af sundhedsforholdene blandt danske børn og iværksætning af relevante og prioriterede forebygningsindsatser. Udviklingen af denne fælles offentlige børnedatabase foregår i samarbejde med KL.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Hjemmel til indberetning til Børnedatabasen findes endvidere i BEK nr. 581 af 23/05/2011.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om børn, der er registreret i CPR-registeret. Om disse personer behandles der oplysninger om indikatorer for deres sundhed, herunder deres vægt fra barnet er omkring 5 måneder til det går ud af skolen, deres højde fra barnet er omkring 5 måneder til det går ud af skolen, passiv rygning ved første besøg i hjemmet af sundhedsplejersken og fuld amning i barnets første fire måneder. På sigt udbygges databasen med flere indikatorer som fx astma, psykisk trivsel, alkoholadfærd og rygevaner.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne i registeret slettes 75 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Med tilladelse fra Datatilsynet kan der videregives personoplysninger til offentlige myndigheder eller private til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Derudover kan aggregerede ikke-personhenførbare data overføres til brug for KL, kommunerne, Danske Regioner, regionerne, institutioner inden for ressortområdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, praktiserende læger, sundhedsplanlæggere mv.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne stammer fra systematisk indsamling af data om børns sundhed fra de forebyggende børneundersøgelser hos praktiserende læger, sundhedsplejersker og kommunalt ansatte læger.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Cancerregisteret
  Formål med behandlingen Cancerregisterets formål er at indsamle og opbevare oplysninger om kræftsygdomme m.v. til udarbejdelse af statistik vedrørende kræftsygdommes forekomst, forskning i kræftsygdommes årsager og forløb bl.a. med henblik på forebyggelse af kræftsygdomme, analyser af kræftsygdommes epidemiologi bl.a. med henblik på fastlæggelse af behandlingsstrategier og som støtte for sundhedsvæsenets planlægning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Registret har endvidere hjemmel i autorisationslovens §§ 19 og 82 samt  BEK nr. 294 af 16/03/2016.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, om hvem der efter ”Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.” og tilsvarende tidligere regler er modtaget indberetning om kræft, forstadier til kræft eller andre med kræft ligestillede, ikke ondartede sygdomme. Cancerregisteret indeholder oplysninger som er registreret siden Cancerregisterets start i 1943. For de ovenfor angivne personer behandles der oplysninger om: Personoplysninger (CPR nr., køn, civilstand, bopælskommune, amt, kode for urbaniseringsgrad, kode for efternavn, kode for fornavn, udvandringsdato, erhverv), oplysninger om dødsfald (dødssted, dødsårsager, dødstidspunkt), oplysninger om cancer (anmeldelsesform, diagnosetidspunkt, hospital/afdeling, behandlende praktiserende læge, ydernummer, alder på diagnosetidspunktet, diagnose, diagnosegrundlag, radiumstation, operation, strålebehandling, kemoterapi, medicinsk og/eller anden behandling, lateralitet, stadium, grad, kode for multiple cancere, nummer for svulst, sektion).
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne slettes senest efter 100 år.
  Modtagere af personoplysninger Der kan i henhold til aftale mellem Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen videregives data til Kræftens Bekæmpelse én gang i kvartalet. Private og offentlige forskere efter indhentet tilladelse fra Datatilsynet. Kliniske afdelinger, der deltager i validering og fejlretning af registreringerne (databehandlere).
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne tilvejebringes ved indberetning fra landets læger og sygehuse, ved overførsel fra Landspatientregisteret, ved overførsel fra Dødsårsagsregisteret, ved overførsel fra det centrale Personregister, ved overførsel fra Landsregisteret for Patologi, ved overførsel fra register for ydelser i den primære sundhedssektor, ved indhentning af oplysninger fra hospitals journaler og ved indberetning fra Kræftens Bekæmpelse (Sektor for Kræftepidemiologi) samt de kliniske databaser (kvalitetsdatabaserne).
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Det Centrale Odontologiske Register
  Formål med behandlingen At danne grundlag for den overordnede planlægning af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, at opfylde Sundhedsstyrelsens ansvar for en national overvågning af status for og udvikling i børns og unges tandsundhed, at indgå som en integreret del af Sundhedsstyrelsens tilsynsfunktion over for de lovbestemte børne- og ungdomstandplejeordninger, at udarbejde primærkommunale, regionale og statslige statistikker vedrørende tandforholdende hos personer, der har adgang til kommunal børne- og ungdomstandpleje og til oprettelse af patientkartoteker, samt til videnskabelig bearbejdelse.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om børn og unge 0-18 år tilknyttet den kommunale børne og ungdomstandpleje. For disser personer behandles der oplysninger om personidentifikation, herunder personnummer og kode for bopælskommune samt koder til identifikation af den tandlægeklinik, som personen er blevet undersøgt/behandlet på, oplysninger om tidsangivelse for undersøgelsen, samt angivelse af tanddiagnoser, jf.
  Statens Serum Instituts diagnose- og behandlingsklassifikation for børne- og ungdomstandplejeområdet.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne slettes efter 50 år.
  Modtagere af personoplysninger Offentlige myndigheder (primært regioner, primærkommuner), samt forskningsprojekter. Videregivelse af personoplysninger kræver tilladelse fra Datatilsynet.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne i registret tilvejebringes på grundlag af de patientjournaler, som føres af de tandlæger eller tandplejere, der undersøger/behandler personer, der har adgang til kommunal børne- og ungdomstandpleje.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Det Nationale Diabetesregister
  Formål med behandlingen Identifikation af populationen af diabetespatienter med henblik på monitorering af forekomsten af diabetes og forbedring af de kliniske databaser indenfor diabetesområdet med hensyn til databasernes populationer.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der har modtaget diabetesrelateret behandling. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., bopælskommune, indlæggelses- og udskrivningsoplysninger, diagnoseoplysninger, oplysninger om undersøgelser og behandlinger, samt sygesikringsydelser.
  Tidsrum for behandling af oplysninger  Oplysningerne i registeret slettes 20 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Efter konkret tilladelse fra Datatilsynet kan der videregives oplysninger til private eller offentlige videnskabelige projekter, kvalitetsdatabaser og Danmarks Statistik.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysninger vedrørende diabetesrelaterede behandlinger indsamles fra Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Derudover sammenkøres med oplysninger fra CPR-registeret for at kunne afgrænse populationen til levende personer med bopæl i Danmark.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister
  Formål med behandlingen At fremskaffe oplysninger til brug for psykiatrisk forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der har været til undersøgelse/behandling ved landets psykiatriske afdelinger og institutioner samt tilhørende ambulant- og skadestuevirksomhed, psykiatrisk afdeling ved Landssygehuset i Torshavn, samt psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Begge inklusive ambulant- og skadestuevirksomhed. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., sygehusnummer, afdelings-/afsnitsnummer, patienttype, indlæggelsesdato/startdato for ambulant/ankomst skadestue, udskrivningsdato/slutdato ambulant, samtlige diagnoser, henvisningsmåde, afslutningsmåde, besøgsdatoer, indlæggelsesvilkår, kommunekoder, kontaktårsagskoder.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne i registeret slettes senest 50 år efter en registreret persons død.
  Modtagere af personoplysninger I anonymiseret form til institutioner i ressortområdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Personoplysninger kan med tilladelse fra Datatilsynet videregives til offentlige myndigheder og private til videnskabelige eller statistiske formål.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Registeret indeholder oplysninger om personer, der har været til undersøgelse eller behandling ved landets psykiatriske afdelinger og institutioner samt tilhørende ambulant- og skadestuevirksomhed, psykiatrisk afdeling ved Landssygehuset i Torshavn samt psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Begge inklusive ambulant og skadestuevirksomhed.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Forskermaskinen
  Formål med behandlingen Forskermaskinen understøtter registerforskningen i Danmark på sundhedsområdet.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger På Forskermaskinen behandles personoplysninger om personer, der er registreret i de danske sundhedsregistre samt CPR-registeret. Der er tale om følgende oplysninger:
  • Almindelige personoplysninger (for eksempel fødselsdato, familieforhold, demografiske oplysninger mv.)
  • Oplysninger om CPR-numre (krypteret)
  • Følsomme personoplysninger (for eksempel etnisk oprindelse, seksuelle forhold eller orientering og helbredsoplysninger, herunder dødsårsag, fertilitetsbehandling, diagnoser, mv.)

  Derudover behandler Forskermaskinen personoplysninger om sundhedsfagligt uddannede personer, som har søgt, modtaget eller fået frataget autorisation. Der er tale om følgende oplysninger:
  • Oplysninger om personnumre (krypteret)
  • Oplysninger om ydernummer (krypteret)
  • Almindelige personoplysninger (for eksempel uddannelsesoplysninger, beskæftigelsesoplysninger mv.)
  Tidsrum for behandling af oplysninger Forskermaskinen opdateres månedligt fra de originale sundhedsregistre. Oplysningerne opbevares ind til videre i forskningsdatabasen frem til år 2035.
  Når et forskningsprojekt baseret på oplysninger fra Forskermaskinen er afsluttet, bliver oplysningerne anvendt i det pågældende projekt slettet eller overført til arkiv.
  Modtagere af personoplysninger Når der ansøges om oplysninger til brug for et forskningsprojekt, videregives der ikke flere oplysninger end nødvendigt for gennemførelsen af det enkelte projekt.
  Se en samlet liste over alle projekter, som har fået data fra Forskermaskinen fra 2016 og frem.
  Listen opdateres løbende.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Forskermaskinen er en database, hvor der ligger en kopi af alle Sundhedsdatastyrelsens registre samt CPR-registeret. Der tages løbende en ny kopi af registrene, således at data på Forskermaskinen altid er så opdaterede som muligt.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Godkendte kliniske kvalitetsdatabaser
  Formål med behandlingen De kliniske kvalitetsdatabasers overordnede formål er at bidrage til at opnå en højere kvalitet og en mere ensartet behandling på tværs af landet til gavn for patienterne. For så vidt angår den kopi af data fra kvalitetsdatabaserne, der videregives til Sundhedsdatastyrelsen, fremgår det af bekendtgørelse nr. 909 af 26. juni 2016 om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen, § 3, stk. 3, at Sundhedsdatastyrelsen kun må anvende data fra de kliniske kvalitetsdatabaser inden for databasernes formål, herunder som led i løbende overvågning, evaluering og udvikling af den kliniske kvalitet, samt som led i synliggørelsen af den kliniske kvalitet til videnskabelige og statistiske formål.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. 
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om en afgrænset gruppe af patienter, og inklusions- og eksklusionskriterierne for den enkelte kliniske kvalitetsdatabase fremgår på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Derudover behandles der oplysninger om sundhedsprofessionelle involveret i behandlingen af patienten, samt pårørende til patienten. Hvilke typer af oplysninger den enkelte kliniske kvalitetsdatabase er godkendt til at indsamle om patienten, den sundhedsprofessionelle og de pårørende fremgår af skabelonen for dokumentation, som udfyldes i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af den kliniske kvalitetsdatabase, og som gemmes i Sundhedsdatastyrelsens journalsystem
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne slettes 70 år efter Sundhedsdatastyrelsens modtagelse af oplysningerne.
  Modtagere af personoplysninger Data kan videregives til forsknings- og/eller statistikformål, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Data kan også videregives til en klinisk kvalitetsdatabase for at undgå dobbeltregistrering, jf. den altid gældende bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. Derudover kan oplysningerne videregives til andre myndigheder eller private med fornøden hjemmel i anden lovgivning. Data kan yderligere overføres til Sundhedsdatastyrelsens databehandler(e). 
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Den enkelte kliniske kvalitetsdatabase godkendes til at indsamle data for en afgrænset gruppe af patienter samt eventuelt de sundhedsprofessionelle, der har været involverede i behandlingen af patienten, og eventuelt pårørende til patienten.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • KØS statistik
  Formål med behandlingen Formålet er at udarbejde statistisk/økonomisk grundlagsmateriale til kommunale og regionale myndigheder til brug for følgende opgaver: A) Bidrage til en effektiv og helhedsorienteret sundhedsindsats B) Danne grundlag for opgørelser, der kan anvendes til centrale, regionale og særligt kommunale planlægnings- og analyseformål C) Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme, behandlinger og indsatser med særlig vægt på samfundsøkonomiske effekter D) Styrke sundhedsplanlægningen ved at forsyne de nødvendige myndigheder med det nødvendige beslutningsgrundlag. 
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
   Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:
  A) Alle sundhedsfagligt uddannede personer, som har modtaget autorisation.
  B) Alle sundhedsfagligt uddannede personer, som har søgt men ikke opnået autorisation.
  C) Alle sundhedsfagligt uddannede personer, som har fået frataget sin autorisation.

  Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne personer:
  A) CPR nr. (ikke i off. reg.), Autorisations-ID, navn, adresse (ikke i off. reg.), fødselsdato, eksamenstidspunkt (ikke i off. reg.), eksamensland (ikke i off. reg.), autorisationsdato, specialistanerkendelser, begrænsede rettigheder (ikke i off. reg.), fratagelser/fraskrivelser/tilbagekaldelser, videreuddannelsesoplysninger, (ikke i off. reg), beskæftigelsesoplysninger (ikke i off. reg.), helbredsoplysninger (ikke i off reg.) og strafbare forhold (ikke i off. reg.).
  B) Personnummer, navn, adresse, eksamenstidspunkt, eksamensland, specialistanerkendelser, begrænsede rettigheder, fratagelser/fraskrivelser/tilbagekaldelser, videreuddannelsesoplysninger, beskæftigelsesoplysninger, helbredsoplysninger og strafbare forhold samt begrundelse for afslag. Oplysningerne fremgår ikke af det offentlige autorisationsregister.
  C) Personnummer, navn, adresse, eksamenstidspunkt, eksamensland, specialistanerkendelser, begrænsede rettigheder, fratagelser/fraskrivelser/tilbagekaldelser, tidligere autorisations-ID, fratagelsesårsag og tidspunkt videreuddannelsesoplysninger, beskæftigelsesoplysninger, helbredsoplysninger og strafbare forhold. Oplysningerne fremgår ikke af det offentlige autorisationsregister.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 35 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ressortområde, Finansministeriet, kommunerne, KL, private eller offentlige forskere, Danmarks Statistik, Danske Regioner, sygehusene og sygehusejerne videregives kun fuldstændigt anonymiserede data. Med særlig tilladelse fra Datatilsynet kan der videregives personidentificerbare data til private eller offentlige forskere samt Danmarks Statistik.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne tilvejebringes via oplysninger i sygehusenes systemer, oplysninger fra registreringer i praksissektoren, sundheds- og plejeoplysninger fra de kommunale systemer og sundhedsoplysninger i registre varetaget af de centrale sundhedsmyndigheder. Hertil kommer oplysninger i Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsregister.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Lægemiddelstatistikregisteret
  Formål med behandlingen At styrke de centrale sundhedsmyndigheders styring og planlægning af lægemiddel- og apotekerområdet, at udarbejde statistik om lægemidler, herunder et prisindeks, at overvåge lægemiddelforbruget og prisudviklingen, at fremme rationel lægemiddelanvendelse, at danne grundlag/være 'føderegister' for oprettelsen af RUKS, samt at overlade oplysninger til Danmarks Statistik, der på vegne af Sundhedsdatastyrelsen videregiver oplysninger til brug for forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Hjemmel til indberetning til Lægemiddelstatistikregisteret findes endvidere i BEK nr. 797 af 17/08/2009 og BEK nr. 193 af 14/02/2011.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der køber receptordinerede lægemidler på apotek. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr. (der er pseudonymiseret), køn, alder, fødselsår, køb af lægemidler, dato og klokkeslæt for lægemiddelkøb. Ved køb af tilskudsberettigede lægemidler: Bopælsregion. Ved modtagelse af kommunalt tilskud: Bopælskommune.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger slettes 50 år efter inddatering.
  Modtagere af personoplysninger  Videregivelse i overensstemmelse med apotekerlovens § 11 samt bekendtgørelse nr. 1254 af 18. oktober 2016 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister til de i bekendtgørelsen nævnte modtagere. Danmarks Statistik (databehandler). Politiet vil med editionskendelse kunne få videregivet oplysninger til brug for en konkret sag.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne stammer i sin helhed fra Lægemiddeladministrationsregisteret.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Lægestillinger

  Behandling af oplysninger om lægestillinger samt de ansatte læger

  Formål med behandlingen At danne grundlag for udarbejdelse af statistik om lægestillinger og vakancer, at tilvejebringe oplysninger til belysning af lægers ansættelser, samt at tilvejebringe oplysninger til brug for forskningsprojekter inden for ministeriets koncern.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer ansat i lægestillinger i eller udenfor sundhedsvæsenet 1. januar 2005 eller senere. For disse personer behandles der oplysninger om personnummer, arbejdssted, ansættelsesperiode, stillingstype samt specialeoplysninger og beskæftigelsesgrad.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle personhenførbare oplysninger slettes når oplysningerne ikke længere er relevante i forhold til behandlingens formål.
  Modtagere af personoplysninger Offentlige og private forskere efter indhentet tilladelse fra Datatilsynet.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne indhentes fra Silkeborg Datacentral og KMD (Kommunedata).
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Nationalt Alkoholbehandlingsregister
  Formål med behandlingen Formålet er at danne et billede af de personer, der søger alkoholbehandling, herunder deres alkoholmisbrug. Registeret har yderligere til formål at danne grundlag for løbende statistik af alkoholmisbrugets art og omfang, at forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for behandlingen af alkoholikere på såvel overordnet og regionalt niveau med det nødvendige beslutningsgrundlag, samt at bidrage til forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. Hjemmel til indberetning til det Nationale Alkoholbehandlingsregister findes endvidere i BEK nr. 257 af 15/04/2008.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der modtager behandling for et alkoholmisbrug. For disse personer behandles der oplysninger om personnummer, socioøkonomiske karakteristika, drikkemønster samt oplysninger om den behandling, der gives.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne i registeret slettes 50 år efter udskrivelse af behandling.
  Modtagere af personoplysninger Offentlige og private forskere efter tilladelse fra Datatilsynet.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne indberettes fra behandlingsinstitutionerne.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Patologi Statistik Register
  Formål med behandlingen At danne grundlag for løbende statistik til belysning af patologiske-anatomiske undersøgelser, at bidrage som datakilde for Cancerregisteret, at bidrage til kvalitetsforbedring af Sundhedsdatastyrelsens øvrige statistikregistre indenfor vital- og sygehusområdet, at bidrage til udvikling af referenceprogrammer i sundhedsvæsenet, at bidrage til den medicinske forskning, samt at bidrage til den overordnede sygehus-og specialeplanlægning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. 
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, som har fået foretaget en patologisk-anatomisk undersøgelse (både levende og døde). For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., bopælskommune, undersøgende instans og rekvirent samt tidsangivelser knyttet til undersøgelsen, og arbejdsprocedurer på/i det patologiske-anatomiske laboratorium.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, slettes 35 år efter optagelsen i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Oplysningerne videregives ikke.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Indsamling af patologisk-anatomiske undersøgelser fra danske sygehuses patologiafdelinger, privatpraktiserende speciallæger i patologi, tandlægeskoler eller retsmedicinske institutter/universitetsinstitutter.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Register over IVF-behandling
  Formål med behandlingen At danne baggrundsmateriale for Sundhedsstyrelsens overvågning af reproduktionsfremmende behandling i Danmark samt danne baggrund for løbende statistik på området. Endvidere at bidrage med data til den kliniske forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Hjemmel til indberetning til Register over IVF-behandling findes endvidere i BEK nr. 1522 af 16/12/2004.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, om hvem der fra lægerne er modtaget indberetning om, at der er sket udtagning af æg fra en kvinde med henblik på tilbageføring i befrugtet tilstand hos kvinden, samt hvor der oplægges eller forsøges oplagt kvindens egne nedfrosne, siden optøede, befrugtede æg eller donerede æg. For de ovenfor angivne personer behandles der oplysninger om kvindens navn og CPR nr. Ved behandling efter IVF-cyklus: Årsag til infertilitet, dato for påbegyndt behandling, angivelse af om der er brugt donorsæd og doneret ubefrugtede æg til andre kvinder eller forskning, medikamenter til hormonstimulation, dato for udtagelse af æg samt hvor mange, fertilisationsmetode (alm. IVF-behandling, microinsemination mv.), om der er benyttet præimplantationsdiagnostik, dato for opsætning af befrugtede æg og hvor mange, angivelse af evt. nedfrosne befrugtede æg eller om der er doneret til forskning samt resultatet af behandlingen. Ved behandling efter præembryonnedfrysning: dato for sidste menstruation, angivelse om der er sket opsætning af optøede befrugtede æg og hvor mange samt resultatet af behandlingen. Ved behandlingscyklus efter ægdonation: antal modtagne nedfrosne ubefrugtede æg samt dato, angivelse af om der er sket opsætning af befrugtet æg, hvor mange samt antal evt. nedfrosne æg til senere brug. Angivelse af medikamenter til hormonstimulation samt resultatet af behandlingen.
  Der behandles oplysninger om kvindens mand/samlever. For disse personer behandles der oplysninger om navn og alder.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysninger slettes 50 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Oplysningerne må videregives til offentlige myndigheder eller private til brug for statistiske eller videnskabelige formål efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Oplysningerne kan overføres til registrerende afdelinger eller videnskabelige selskaber (databehandlere) med henblik på fejlsøgning og validering af registreringerne.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra I registeret indgår oplysninger om kvinder, der siden 1. januar 1993 har modtaget reproduktionsfremmende behandling ved en offentlig eller privat fertilitetsklinik. Oplysninger, som ved indberetning ikke er tilstrækkelige, kan supplerende frembringes via maskinel overførsel fra Landspatientregisteret, Det Medicinske Fødselsregister og Misdannelsesregisteret. Tidsmæssig dækning fra 1. januar 1994.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • RUKS
  Formål med behandlingen Formålet med RUKS er statistik og sundhedsplanlægning. Registeret vil desuden blive stillet til rådighed for forskning. Register med populationer af personer med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser, der foreløbigt er afgrænset ved: Type 1-diabetes, type 2-diabetes, hjerteinsufficiens, kronisk obstruktiv lungesygdom, astma, osteoporose, leddegigt, skizofreni og demens. Registerets formål er at bidrage til at etablere viden om bl.a. forekomst og de aktivitetsmæssige og udgiftsmæssige konsekvenser af de kroniske sygdomme på tværs af sundhedsvæsenet, samt om kvaliteten og omkostningseffektiviteten, særligt i de samlede patientforløb.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g. 
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer, der er registreret i Landspatientregisteret (LPR) med somatiske eller psykiatriske kontakter tilknyttet diagnoser for de udvalgte kroniske sygdomme, samt personer der er registreret i Lægemiddelstatistik-registeret (LSR) med køb af lægemidler godkendte til eller tilknyttet sygdomsspecifikke indikationskoder for de udvalgte kroniske sygdomme. For de ovenfor angivne personer behandles der oplysninger om CPR-nummer (pseudonymiseret), køn, fødselsdato, bopælskommune, bopælsregion og årsag til slutdato ved død, udrejst eller forsvundet, samt diverse helbredsrelaterede oplysninger: Kronisk sygdom, opdateringsdato for inklusion i registeret, debutdato, alder ved debut, dato for sidste aktivitet, slutdato og årsag til slutdato ved rask meldt eller ingen aktivitet.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Alle oplysningerne i registeret, der kan henføres til bestemte personer, slettes 50 år efter optagelse i registeret. Slettefristerne følger samme frister som gælder for henholdsvis Lægemiddelstatistikregisteret og Landspatientregisteret.
   Modtagere af personoplysninger I forhold i forskning kan der alene videregives til den modtagergruppe (og i samme omfang) som fremgår af bekendtgørelse nr. 1254 af 18. oktober 2016 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdata styrelsens Lægemiddelstatistikregister:
  1) personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen
  2) personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet
  3) forskere, der er ansat på et universitet samt
  4) forskere, der er ansat i en patientforening.

  Derudover kan der i medfør af apotekerlovens § 11, stk. 4 til forvaltningsmyndigheder inden for sundhedsvæsenet videregives personhenførbare oplysninger til brug for myndighedernes udarbejdelse af statistikker med henblik på generel planlægning af sundhedsvæsenets opgaver.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Oplysningerne i registeret stammer fra Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Derudover sammenkøres der med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR-registeret) for at kunne afgrænse populationen til levende personer med et gyldigt cpr-nummer, der bor eller har haft bopæl i Danmark.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Sygehusmedicinregisteret
  Formål med behandlingen Registeret har overordnet til formål at indsamle og levere detaljerede oplysninger om lægemiddelforbrug og -anvendelse på sygehuse. Herunder er formålet med registeret at sikre bedre muligheder for bl.a. at monitorere lægemiddelsikkerhed, bedre muligheder for at følge forbrug og styring ud fra data og bedre mulighed for forskning. Endvidere er individdata på området en forudsætning for bedre udvikling og viden om behandlingseffekter, bivirkninger, patientsikkerhed, infektionsovervågning, mindskning af spild, samt reduktion af medicinpriser. Detaljerede oplysninger om lægemiddelforbrug og -anvendelse på sygehuse er desuden en forudsætning for bl.a. at styrke de centrale sundhedsmyndigheders styring og planlægning på lægemiddelområdet og fremme af rationel læge-middelanvendelse.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om patienter, der får udleveret medicin på sygehuse. For disse personer behandles der oplysninger om CPR nr., køn, alder, fødselsår, bopælsregion og -kommune, SHAK-kode (sygehusafdeling), SOR-kode (organisation), helbredsoplysninger samt seksuelle forhold, i form af eksempelvis patienttype, starttidspunkt for indlæggelseskontakt, ordinations start- og sluttidspunkt, administrationstidspunkt, -status, -type, -vej, -dosis og -dosisenhed, drug-id, ATC-kode for administreret lægemiddel, varenummer på lægemiddel, lægemiddelnavn, pakningsstørrelse, lægemiddelform, lægemiddelstyrke og styrkeenhed, aktionsdiagnose, henvisningsdiagnosekode, diagnosekode, procedurekode, indikation i overensstemmelse med gældende variabelliste.
  Der behandles oplysninger om sundhedsperson, som har ordineret eller signeret medicinen, eller den person, som har oprettet ordinationen. For disse personer behandles oplysninger, der entydigt identificerer den sundhedsperson, som har ordineret eller signeret medicinen, eller den person, som har oprettet ordinationen.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysninger slettes 10 år efter optagelse i registeret.
  Modtagere af personoplysninger Regioner for så vidt angår indhentelse af oplysninger til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed med hjemmel i sundhedslovens § 195 i overensstemmelse vejledningen til bek. nr. 379 af 30. april 2018. Regioner, kommuner, styrelser under Sundheds- og Ældreministeriet (fx Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen), andre offentlige myndigheder (fx Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), Medicinrådet, Amgros, Danske Regioner, tværregionale ad hoc-samarbejder i overensstemmelse med vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Indsamling af data fra regioner samt oplysninger om medicinpriser fra regionernes fælles lægemiddelindkøber, Amgros I/S. Endvidere sammenstilles data i Sygehusmedicinregisteret med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR-registeret) med henblik på entydig identifikation.
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.

 • Tvang i psykiatrien
  Formål med behandlingen Formålet med registreringen af tvang på de psykiatriske afdelinger er at opfylde de krav, der anføres i 'Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien' om, at enhver form for anvendelse af tvang på de psykiatriske afdelinger skal indberettes, at danne grundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning, at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at løse de centrale sundhedsmyndigheders og regionernes statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet, samt at bidrage til forskning.
  Retsgrundlag for behandlingen eller legitime interesser Behandlingen foretages af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.
  Kategorier af oplysninger Der behandles oplysninger om personer indlagt på en psykiatrisk afdeling berørt af tvangsforanstaltning/-foranstaltninger. For disse personer behandles der oplysninger om navn, personnummer, hospitalskode samt oplysninger om de efter Psykiatriloven tilladte former for anvendelse af tvang over for personer på psykiatriske afdelinger: Frihedsberøvelse i form af tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse eller tilbageførsel til afd. under tvang; tvangsbehandling i form af medicinering, ernæring, elektrostimulation (ECT) eller behandling af legemlig lidelse; fiksering og fysisk magtanvendelse i form af fiksering med bælte, fiksering med remme, fiksering med handsker, indgivelse af beroligende medicin, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør og personlig skærmning; beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte, særlige dørlåse, personlige alarm- og pejlesystemer (fra 2005) og andet; aflåsning af patientens stuedør i Sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland (fra 2003). Der indberettes yderligere tidspunkterne for påbegyndelse og ophør af fikseringer, fysiske magtanvendelser og aflåsning af patienters stuedøre i Sikringsafdelingen. Endvidere indberettes begrundelser inden for Psykiatrilovens rammer for tvangsindgreb. Der indberettes datoer for overlægens stillingtagen til frihedsberøvelser og til fiksering med remme. Endvidere indberettes datoer for efterprøvelse af frihedsberøvelser og datoer for vurdering af beskyttelsesforanstaltninger. Endelig indberettes (fra 2007) dato og klokkeslæt for mindst 4 vurderinger inden for et døgn af fiksering med bælte samt dato og klokkeslæt for ekstern læges vurdering af fikseringer af over 48 timers varighed.
  Tidsrum for behandling af oplysninger Oplysningerne slettes senest 20 år efter patientens død.
  Modtagere af personoplysninger I anonymiseret form til institutioner under ressortområde for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt til regioner og sygehuse. I anonymiseret form til embedslægeinstitutionerne. Personoplysninger kan videregives til forskningsprojekter efter tilladelse fra Datatilsynet.
  Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer
  Der påtænkes ikke at overføre oplysninger til tredjelande.
  Hvor stammer oplysningerne fra Data fra 1. januar 1999 til 31. dec. 2004 er indsamlet på papirblanketter fra de psykiatriske afdelinger og herefter registreret elektronisk i Sundhedsstyrelsen. Fra 1. januar 2005 er data indberettet elektronisk fra de psykiatriske afdelinger. 
  Anvendelse af automatiserede afgørelser, herunder profilering Ikke relevant.