Oplysning om behandling af personoplysninger i appen Min Graviditet

Nedenfor kan du læse, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger, i forbindelse med at du bruger appen Min Graviditet.

Kontakt

Oplysning om behandling af dine personoplysninger i appen Min Graviditet

 • Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

  Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for den borgervendte app Min Graviditet.  

  Dine sundhedsfaglige kontakter, fx din læge, jordemoder eller sonograf registrerer dine personoplysninger enten i sit eget fagsystem eller i den sundhedsfaglige it-løsning, Graviditetsportalen. Herfra hentes dine oplysninger ind i appen fra opsamlingspunktet Graviditetsmappen. Som gravid kan du se dine graviditetsdata fra Graviditetsmappen i appen indtil 2 år efter endt forløb. Relevant sundhedsfagligt personale kan tilsvarende se data fra Graviditetsmappen i 2 år efter endt forløb. 

  Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

  Sundhedsdatastyrelsen  
  Ørestads Boulevard 5  
  2300 København S 
  CVR-nr.: 33257872 
  Telefon: 7221 6800 
  Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

 • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger, kan du også kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren er ansat i Sundhedsministeriets departement og har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. Du kan sende DPO’en en mail på databeskyttelse@sum.dk.

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  De personoplysninger, der udstilles i appen Min Graviditet, er indsamlet og registreret af det sundhedsfaglige personale, du som gravid har været i kontakt med i sundhedsvæsenet i forbindelse med dit graviditetsforløb. Der indsamles og udstilles udelukkende data til lovlige formål, hvor hensigten er at følge op på din graviditet og tilbyde eventuel behandling i overensstemmelse med svangreomsorgens anbefalinger, som er defineret af Sundhedsstyrelsen. 

  Læs anbefalinger for svangreomsorgen

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den bekendtgørelse, der er godkendt til brug for afprøvningsprojektet; "Bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen”. Bekendtgørelsen gør det muligt for Sundhedsdatastyrelsen at indsamle personoplysninger på de gravide, der vælger at deltage i den digitale afprøvning.  

  For at kunne udstille dine data fra Graviditetsmappen i appen, Min Graviditet, beder vi dig desuden om at give dit samtykke, når du logger på appen første gang.  

  Vi behandler dine personoplysninger via indhentelse af dit samtykke, dvs. med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Herudover behandler vi dine personoplysninger med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra a.  

  Vi behandler CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne foretage identifikation.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig. Dine personoplysninger i Graviditetsmappen og i appen Min Graviditet er identiske.   

  Almindelige ikke følsomme personoplysninger 
  Navn og adresse 

  Almindelige fortrolige personoplysninger 
  CPR-numre (på dig som er gravid og eventuelt på faren/medmoderen til barnet) 

  Følsomme personoplysninger 
  Helbredsoplysninger om din graviditet 

 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Sundhedsdatastyrelsen videregiver dine personoplysninger til relevante parter, der indgår som led i din graviditetsopfølgning. Der kan fx være tale om sundhedspersonerne på dit fødested, din egen læge eller din sundhedsplejerske ansat i kommunen.

 • Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Dine personoplysninger i afprøvningen stammer fra din egen læge og fra dine kontakter ved fødestedet. Derudover indhentes oplysning om din nationalitet fra CPR-registeret samt dine stamoplysninger fra fælles stamkort på sundhed.dk. 

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine personoplysninger i graviditetsmappen, fra du indgår i afprøvningsprojektet, og 2 år efter dit graviditetsforløb er blevet afsluttet. Typisk vil dit graviditetsforløb blive afsluttet ved din egen læge, når du går til undersøgelse 8 uger efter fødslen.  

  Trækker du dit samtykke til at deltage i afprøvningen tilbage, slettes dine oplysninger i graviditetsmappen/appen Min Graviditet i umiddelbar forlængelse heraf. 

 • Retten til at trække samtykke tilbage

  Du har til enhver tid ret til at trække dine samtykker tilbage. 

  Trækker du dit samtykke i appen tilbage, kan appen ikke længere hente og udstille dine data fra Graviditetsmappen for dig, og dine data vil derfor blive slettet fra appen i umiddelbar forlængelse heraf.  

  Har du trukket dit samtykke til appens visning af dine data tilbage, påvirker dette dog ikke den sundhedsfaglige behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit graviditetsforløb i sundhedsvæsenet. Det sundhedsfaglige personale, som du er i kontakt med under dit graviditetsforløb, vil derfor fortsat have adgang til dine registrerede graviditetsoplysninger. 

  Ønsker du helt at udgå af afprøvningsprojektet, skal du henvende dig hos din læge eller jordemoder, som vil sørge for at du overgår til papirvandrejournal.   

  Hvis du vælger at trække dine samtykker tilbage fra appen eller fra afprøvningsprojektet, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit/dine samtykker, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 • Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har følgende rettigheder, hvor der dog kan være visse begrænsninger: 

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  I appen Min Graviditet kan du se de oplysninger, som dine sundhedsfaglige kontakter under graviditeten har registreret om dig, og som deles fra Graviditetsmappen mellem din egen læge, dine kontakter på fødestedet og din kommunale sundhedspleje.

  På siden 'Log' på sundhed.dk kan du se oplysninger om, hvilke konkrete sundhedsfaglige personer der har haft adgang til dine personoplysninger fra opsamlingspunktet, Graviditetsmappen. 

  Ud over de oplysninger som dine sundhedsfaglige kontakter selv registrerer om din graviditet og deler via Graviditetsmappen, har dine sundhedsfaglige adgang til enkelte andre oplysninger om dig specifikt til brug for samarbejdet om dit graviditetsforløb. Disse oplysninger hentes fra dit stamkort på sundhed.dk og omfatter dit CPR-nummer, din bopælsadresse, dine kontaktoplysninger, kontaktoplysninger på eventuelle pårørende samt oplysning om dit talesprog. Derudover hentes oplysninger om din nationalitet fra CPR-registeret.  

  Du kan søge om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og derved få indsigt i oplysninger om de forhold, som vi har registreret om dig. Disse oplysninger kan du søge om ved at kontakte os. Bestiller du i appen dit fulde datasæt til digital post ved endt forløb, kan du også se omfanget af data i den PDF, du får tilsendt. 

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Finder du fejl i de oplysninger, der er registreret om dig, og ønsker at få rettet oplysningerne, skal du rette henvendelse til dit tilknyttede fødested eller din egen læge. Vær opmærksom på, at oplysningerne sjældent vil kunne slettes helt, da de har dannet grundlag for din behandling, og derfor er omfattet af journalføringspligten på det pågældende behandlingssted. 

  Enkelte af dine oplysninger kan du selv rette. Det gælder dine personlige kontaktoplysninger, kontaktoplysninger på dine pårørende og det sprog du foretrækker at tale. Du kan rette disse informationer på sundhed.dk på din personlige side under ’stamkort’. 

  Ret til sletning 
  Databeskyttelsesforordningen giver en registreret person ret til i nogle tilfælde at få sine data slettet eller til at få begrænset behandlingen af oplysningerne. Der gælder dog væsentlige undtagelser for dine muligheder for at få slettet oplysninger om dig hos Sundhedsdatastyrelsen. 

  Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger, hvis de er forkerte eller vildledende. Du skal da kontakte juridisk afdeling i Sundhedsdatastyrelsen, som vil vurdere, om sletning er muligt. Vær opmærksom på, at det er i sjældne tilfælde, at Sundhedsdatastyrelsen kan slette oplysninger om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, da vi som myndighed er forpligtet til at opbevare oplysningerne. 

  Ret til begrænsning af behandling  
  Ønsker du at begrænse, at visse sundhedsfaglige enkeltpersoner eller organisatoriske enheder kan se dine graviditetsoplysninger, kan du på sundhed.dk oprette en spærring. Vær opmærksom på, at spærring kan gøre det svært for dine sundhedsfaglige kontakter at tilbyde dig den nødvendige støtte og opfølgning på din graviditet, hvis ikke de har adgang til dine data.   

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

  Ret til indsigelse  
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

  Gå til Datatilsynets hjemmeside

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte Sundhedsministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) på databeskyttelse@sum.dk

  Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside. 

  Gå til Datatilsynets hjemmeside