Om projektet

Sundhedsdatastyrelsen udvikler en ny digital løsning til graviditetsforløb, der erstatter papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen. Løsningen skal understøtte datadeling mellem egen læge, fødested og kommunal sundhedspleje samt borgernes adgang til egne data.

Kontakt

Gravide får i dag udleveret en vandrejournal i papir, der skal sikre, at data og informationer deles på tværs af de involverede sundhedsfaglige aktører i det samlede graviditetsforløb. Vandrejournalen benyttes således til at viderebringe informationer mellem den praktiserende læge, fødestedet og den kommunale sundhedspleje, samtidig med at den giver den gravide og hendes pårørende et samlet overblik over graviditetsforløbet.

Den gravides egen læge udfylder tilsvarende en svangerskabsjournal på papir, som sendes som henvisning til hospitalet og bruges i forbindelse med visitation og risikovurdering af graviditetsforløbet. Journalen indeholder bl.a. oplysninger om den gravides sygehistorie og om den gravides aktuelle fysiske, sundhedsmæssige, sociale og arbejdsmæssige forhold. 

Både vandrejournal og svangerskabsjournal erstattes i de kommende år af en digital løsning, der skal lette deling af data på tværs af graviditetsforløbets parter og understøtte kommunikation og inddragelse af den gravide i sit eget forløb.  

I 1. halvår af 2022 blev en første version af den digitale løsning pilotafprøvet i både Øst- og Vestdanmark af gravide og sundhedsfagligt personale. Både sundhedsfaglige og gravide så her et stort potentiale for, at den digitale løsning kan bruges i stedet for de to papirjournaler.

En digital løsning i tre moduler 

De tre moduler i den nye digitale løsning består af:

Kernen i løsningen er den nationale it-infrastruktur, Graviditetsmappen, der sikrer, at alle graviditetsforløbets parter kan få digital adgang til de data, der i dag skrives ind i hånden. De involverede sundhedspersoner kan lægge informationer ind i Graviditetsmappen via webløsningen, Graviditetsportalen, eller direkte fra egne fagsystemer efter lokal implementering. Tilsvarende får den gravide adgang til sine egne data fra graviditetsmappen i appen Min Graviditet.

Sundhedsdatastyrelsen står for den overordnede projektledelse samt for udviklingen af Graviditetsmappen, Graviditetsportalen og Min Graviditet. Sundhedsdatastyrelsen har foruden det igangværende modningsprojekt, det videre ansvar for drift og vedligehold af modulerne.

Strategi

Projektet har strategisk ophæng i regeringen, KL og Danske Regioners Strategi for digital sundhed 2018-2024.

Derudover har projektet ophæng i en række strategiindsatser og økonomiaftaler, herunder:

  • Sundhedsministeriets fødselspakke ’En god og sikker start på livet’
  • Økonomiaftaler: ØA20, ØA21 og ØA22
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen
  • 'Godt fra Start’ af Danske Regioner

Vision

Den overordnede vision med projektet er at løfte kvaliteten i hele graviditetsforløbet gennem øget grad af digital datadeling mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det skal gøre det nemmere for alle involverede parter at tilgå alle informationer om graviditetsforløbet og understøtte den rette opfølgning.

Det skal på den længere bane bidrage til mere individuelt tilpassede graviditetsforløb, der giver bedre mulighed for at understøtte og følge op på netop de behov, der måtte være i den pågældende graviditet, og på den måde skabe mere tryghed for den gravide og dennes partner.