11.06.2020

Planlægning af implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i fuld gang

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Planlægning af implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i fuld gang

Hos parterne er forberedelsen til implementeringen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort for alvor startet op her i foråret 2020.

Det er aftalt at oprette to implementeringsstyregrupper – en i Østdanmark og en i Vestdanmark. Medio juni afholdes de første møder.

MedCom står for implementeringen i kommuner og almen praksis. Jeanette Jensen er projektleder for implementeringen i kommunerne, og Anne Kathrine Langfeldt Leksø er projektleder for implementeringen i almen praksis. I regionerne er Jimi Claussen projektleder for Region Hovedstaden/Sjælland. June Richter er projektleder i Region Midtjylland, Lilly Purkær i Region Nordjylland og Martin Frode Terkelsen i Region Syddanmark.

Programsekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen holder koordineringsmøder hver 14. dag med alle projektledere. Her drøftes status og udfordringer, der skal afklares og håndteres. Det forventes, at der i løbet af juni meldes tidsplaner ind for implementeringen hos de enkelte parter, således at en samlet tidsplan for den nationale implementering kan udarbejdes.

Over 140.000 stamkort oprettet

I juni måned viste vores statistik, at der er oprettet over 140.000 stamkort, så selvom anvendelsen kun kan ske i få udvalgte områder i dag, er der stor interesse i at oprette og opdatere stamoplysninger, både fra patienter og sundhedspersoner. Antal brugere af Aftaleoversigten og Stamkort via sundhed.dk toppede desuden onsdag før påske med ca. 12.000 brugere på en dag - formentlig da der var ekstraordinært mange brugere på sundhed.dk, grundet den aktuelle COVID-19-situation.

Næste skridt i deling af planer

Programstyregruppen har på styregruppemødet i april givet grønt lys til, at der igangsættes en minianalyse samt udarbejdelse af projektgrundlag vedr. modning af arbejdet med planer, indsatser og mål. Fokus er på KOL og diabetes, men der vil også blive åbnet for at se på tværsektorielle planer på psykiatriområdet. Der bygges videre på erfaringerne fra miniafprøvningen af deling af forløbsplaner for KOL og diabetes fra almen praksis og fra øvrige projekter hos parterne på disse områder. Der skal også ske en afklaring af, hvordan en tværsektoriel klinisk afprøvning kan finde sted. Minianalyse og projektgrundlag tages op igen på næste programstyregruppemøde i ultimo juni.

Fejring udskudt pga. COVID-19

Mange af jer har tidligere modtaget en kalenderbookning til et arrangement, hvor vi sammen skulle fejre resultaterne af de afsluttede projekter og give et startskud til det fremadrettede arbejde. Vi har været nødt til at udskyde arrangementet grundet COVID-19-situationen, men vi vender tilbage med et nyt tidspunkt, når det er afklaret, hvornår et sådant arrangement kan finde sted.

Ny hjemmeside og folder

Der blev i februar publiceret en ny hjemmeside for programmet, som skal gøre det lettere at tilgå information om programmet.
Gå til programmets hjemmeside

På siden om national implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort kan I læse en ny folder, der beskriver baggrunden for programmet samt de to nye løsninger helt overordnet.
Læs folder

Opdateret dokumentation

For dokumentation er indgangen til det samlede materiale på programmets side på NSPop. Siden opdateres løbende med præciseringer. I Q1 foregik en kvalitetssikring af dokumentationen for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, herunder for standarderne sammen med parterne. Da der var behov for at tilføje nogle præciseringer, er Aftalestandarden blevet opdateret til version 2.01, og denne version er publiceret hos MedCom. Man kan også finde indgangen fra dokumentationssiden på NSPop.
Gå til NSPop

Om Et Samlet Patientoverblik

Program for Et Samlet Patientoverblik startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.
Læs mere på hjemmesiden