17.03.2021

Praktiserende speciallæger afleverer aftaler efterår 2021

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Praktiserende speciallæger afleverer aftaler fra 1. september 2021

Der er sket ændringer i den samlede tidsplan for implementeringen af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort. De fremgår af den samlede tidsplan herunder. Som noget nyt kan man her også se de praktiserende speciallæger, der fra september 2021 forventes at aflevere aftaler til Aftaleoversigten.
 
Se den samlede tidsplan fra primo marts 2021

Deling af planer og mål

I øjeblikket arbejdes der på national implementering af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort. På længere sigt er det hensigten, at også planer for patienter og patienters egne mål skal kunne deles med patienterne selv, deres pårørende og sundhedspersoner på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Hen over efteråret og vinteren har der været gang i en del aktiviteter, som omhandler videreudvikling af området for planer og mål, herunder arbejde med Domænemodel for planer og mål, opstart af samarbejde med pilotprojekt Samblik i Region Midtjylland og udarbejdelse af en foranalyse om lettere deling af planer. Det skriver vi mere om i næste nyhedsbrev.

Møder med sundhedspersoner om deling af forløbsplaner for almen praksis

I foråret 2020 blev løsningen til deling af planer tværsektorielt afprøvet teknisk. På grund af COVID-19 måtte vi dog udsætte de planlagte møder med sundhedspersoner om mulige gevinster ved at kunne tilgå forløbsplaner for KOL og diabetes og efterfølgende anvende informationerne i de lokale arbejdsgange. I vinters blev det muligt at holde møderne. Tilbagemeldingerne fra sundhedspersonerne var, at adgang til forløbsplanerne er nyttig, og der er specielt stor efterspørgsel i kommunerne, som i dag ikke har adgang til nogen af de oplysninger, som er i forløbsplanerne.

Analyse af deling af planer på psykiatriområdet

Der er udarbejdet en foranalyse om behovet for tværsektoriel deling af planer på psykiatriområdet. Foranalysen bygger på møder afholdt med både kommuner og regioner samt repræsenterer fra KL, DR og Sundhedsstyrelsen. Til møderne blev det hurtigt klart, at parterne ønskede fokus på udskrivningsaftale, koordinationsplan og koordinerende indsatsplan, som alle er plantyper, der bruges på tværs af sektorerne. Som en del af analysen har MedCom bistået med en kortlægning af it-systemer på socialområdet i kommunerne, med udgangspunkt i de tre plantyper.
 
Foranalysen viser, at der er stor variation i anvendelsen af de tre plantyper, og de er implementeret i forskellig grad. Der er ligeledes stor variation i it-landskabet og it-mæssige udfordringer ift. at dele planerne. Borgernes og pårørendes adgang til planerne er ofte mangelfuld, og arbejdet med planerne spænder over flere lovgivninger, hvilket kan være udfordrende. De parter, der deltog, var enige om, at der er et stort behov for en bedre digital understøttelse af de tre plantyper, og i foranalysen opridses en række anbefalinger, med udgangspunkt i udfordringsbilledet.

Læs foranalysen 'Digital deling af planer på psykiatriområdet' (PDF)

Om Et Samlet Patientoverblik

Program for Et Samlet Patientoverblik startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Læs mere på hjemmesiden