15.03.2024

3 millioner aktive stamkort

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: daft@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Den 5. januar 2024 nåede antallet af aktive stamkort 3 mio. Det skyldes især, at Region Hovedstaden og Region Sjælland færdiggjorde deres migrering af stamkort. Migreringen betyder, at Region Hovedstaden og Region Sjælland har overført de nødvendige eksisterende stamoplysninger fra Sundhedsplatformen til Fælles Stamkort og samtidig har overført stamoplysninger fra Fælles Stamkort til Sundhedsplatformen.

Med Region Hovedstadens og Region Sjællands ibrugtagning af Fælles Stamkort er en stor milepæl nået, da alle regioner nu har ibrugtaget både Aftaleoversigten og Fælles Stamkort. 

Borgerkampagnen gentages

For at gevinsterne ved løsningerne kan hentes, er det afgørende, at borgerne selv opdaterer deres stamkort på sundhed.dk. Derfor afvikles den borgerrettede kommunikationskampagne om løsningerne igen fra medio marts til medio april. Kampagnen kommer til at køre på sociale medier (Facebook og Instagram) med sundhed.dk som afsender. Kampagnen skal gøre danskerne opmærksomme på Aftaler og Stamkort-løsningerne og opfordrer til at bruge løsningerne.

Implementeringen går fremad i kommunerne

Implementeringen af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort fortsætter med pæn fart i kommunerne. For de 36 kommuner med leverandøren Systematic har 30 taget Aftaleoversigten i brug, og 35 har taget Fælles Stamkort i brug. For de 61 kommuner med leverandøren KMD har 55 taget Aftaleoversigten i brug. 47 KMD-kommuner har taget Fælles Stamkort i brug. En enkelt kommune skal i udbud med deres EOJ-system og implementerer derfor først løsningerne, når det er på plads. 
Når kommunerne er i mål med implementeringen af løsningerne udestår kun implementeringen af Fælles Stamkort i almen praksis i december 2024. Når praksislægerne har taget stamkortet i anvendelse, vil alle sektorer i sundhedsvæsnet have implementeret Aftaleoversigten og Fælles Stamkort.

Følg kommunernes implementering af Aftaleoversigten på MedComs Danmarkskort. 

Følg kommunernes implementering af Fælles Stamkort på MedComs Danmarkskort. 

Projekt med deling af Diagnosekort fra almen praksis startes op 

På programstyregruppemødet den 7. februar godkendte programstyregruppen for Et Samlet Patientoverblik at starte pilotprojektet vedr. deling af diagnosekortet fra almen praksis op i tæt samarbejde med Medcom, PLSP og sundhed.dk. Det bliver Kathrine Roneklint Noer fra Et Samlet Patientoverblik-teamet, der bliver projektleder på arbejdet. Der er nu taget kontakt til alle implicerede i projektet, og der udarbejdes et projektgrundlag til godkendelse på programstyregruppemødet i april.

Status på deling af forløbsplaner og pilotprojekt vedr. psykiatriplaner

Projektet, der skal muliggøre deling af forløbsplaner fra almen praksis til Sundhedsjournalen via den nationale infrastruktur, er godt i gang, og er nu gået ind i fasen med test og certificering. Projektet færdiggøres i Q2 2024, og det skal efterfølgende evalueres, om implementeringen i Sundhedsjournalen opfylder det sundhedsfaglige personales behov for adgang til forløbsplaner. 

Pilotafprøvningen af deling af psykiatriplaner er også godt i gang. I projektet deltager Region Hovedstaden og fire kommuner. Region Hovedstaden Psykiatri, Ballerup og Gladsaxe kommuner deltager både i afprøvningen og korlægningsarbejdet ved MedCom. Derudover deltager Albertslund og Rødovre kommuner i kortlægningen, som omfatter arbejdsgange og roller samt de fremtidige perspektiver på forretningsgange og organisering.