13.11.2020

Virtuelle workshops samler input til ny version af domænemodel

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Virtuel workshop ifm. Et Samlet Patientoverblik

Virtuelle workshops samler input til ny version af domænemodel

I løbet af efteråret har der været afholdt to ud af fire workshops med en bred repræsentation fra sundhedsvæsenets parter for at samle input til en revision af domænemodellen for Et Samlet Patientoverblik. Når alle parter på sundhedsområdet skal anvende løsningerne, er det vigtigt, at der er en fælles forståelse af anvendelsen på tværs af regioner, kommuner og almen praksis, og dette fastlægges i en domænemodel.

Begrebsarbejde og informationsmodel

Domænemodellen skal sikre, at de begreber, der anvendes i Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer, Indsatser og Patientens Mål, kan bruges på tværs af løsningerne. Det handler om de informationer til og om borgeren i forbindelse med fx omsorgspleje, behandling eller anden form for forløb i sundhedsvæsenet, og som deles med de sundhedsprofessionelle. Domænemodellen indeholder desuden rammen for og beskrivelse af den information, der deles i programmets løsninger, samt en informationsmodel, der beskriver data, der deles.

Fokus på planer, indsatser og mål

Fokus i denne version af domænemodellen er på, at beskrivelsen af planer, indsatser og patientmål, bliver endnu mere anvendelig ift. parternes behov – ikke mindst kommunernes og psykiatriens fællesplaner.

På første workshop var der bl.a. oplæg om koordinerende indsatsplaner afholdt af repræsentanter fra psykiatrien i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt præsentation af planer i projektet Digitalisering af graviditetsforløbet. På den anden workshop var fokus på Patientens Mål. De to workshops gav værdifuldt input til den nye version af domænemodellen, som forventes klar ved udgangen af 2020.

Status på national implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Efter mange drøftelser hen over sommeren med programmets parter ift. at tilrette løsningernes forretningsregler efter parternes behov, er der nu enighed om det endelige ”minimumsdatasæt” for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort og de tilhørende forretningsregler. Det er desuden aftalt, at Sundhedsdatastyrelsen muliggør adviseringer for ændringer i patientens Fælles Stamkort og Aftaleoversigt.

I kommunerne er der udpeget projektledere fra stort set alle kommuner, og de tre EOJ-leverandører har udarbejdet løsningsdesigns og er klar til at tage mod bestillinger på løsningerne fra kommunerne. Løsningerne er klar til anvendelse i kommunerne medio 2021. MedCom står for koordineringen af den kommunale implementering og er ved at planlægge kommunale webinarer med information om implementeringen og de nødvendige aktiviteter i forbindelse med denne.

I forhold til almen praksis forventes det, at Aftaleoversigten udrulles, så det fra udgangen af 2020 bliver muligt for borgere i hele landet at se deres aftaler hos praktiserende læger på fx sundhed.dk. Fra 2. kvartal 2021 forventes det, at almen praksis-systemerne er klargjort til at vise aftaler i regionerne, mens Fælles Stamkort forventes implementeret sidst i 2021.

På den regionale side er meldingen fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, at de implementerer løsningerne i oktober 2021. Fra de vestdanske regioner afventes den endelige tidsplan, blandt andet fordi der i Region Syddanmark og Region Nordjylland er en afhængighed til implementeringen af deres nye EPJ-systemer, som Aftaleoversigten og Fælles Stamkort skal indpasses i.

Om Et Samlet Patientoverblik

Program for Et Samlet Patientoverblik startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Læs mere om Et Samlet Patientoverblik