Formål og vision

Programmet skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved at sikre digital adgang til oplysninger og hurtig kommunikation om patientens samlede situation.

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: daft@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Mange patienter mangler overblik og savner koordinering af deres behandling på tværs af sundhedsvæsenet. Et Samlet Patientoverblik giver patienter og deres pårørende et bedre overblik over deres forløb og fremmer koordineringen og samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge, hjemmesygeplejen og andre, der er involveret i patientens behandling.

Vision

Visionen for programmet er:

Patienter med komplekse patientforløb og deres pårørende møder et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle involverede i forløbet har digital adgang til oplysninger og hurtig kommunikation om patientens samlede situation.

Bedre overblik og effektiv koordinering

Visionen udtrykker et ønske om, at patienter og pårørende ikke skal bære oplysninger rundt ved sektorovergange, men mødes af en sammenhængende, tryghedsskabende og effektiv sundhedssektor, som i højere grad koordinerer patientforløb gennem bl.a. fælles mål, fælles viden og gensidig respekt.

De digitale løsninger, der udvikles i programmet, er udviklet til at kunne give alle patienter et bedre samlet overblik over deres aftaler med sundhedsvæsenet, planer og indsatser og stamkortoplysninger. Det samme gælder for pårørende, som ofte er en vigtig aktør i forhold til at hjælpe med at koordinere og skabe overblik – især i forhold til ældre borgere med komplekse forløb i sundhedsvæsenet.

Programmets løsninger skal også bidrage til en mere effektiv koordinering og planlægning på tværs af aktører i sundhedsvæsenet og bedre kvalitet i behandling og pleje. Ved digital adgang til oplysninger om patientens samlede situation understøttes sygeplejersker, læger og andre sundhedspersoner i deres daglige arbejde med patienten i centrum. Programmet har således til formål at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.