Programorganisering

Organiseringen af Et Samlet Patientoverblik tager udgangspunkt i den fællestatslige programmodel, hvor styrings- og samarbejdsstrukturen skal sikre fokus og retning for programmet.

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Programbestyrelse

Den nationale bestyrelse for sundheds-it er programbestyrelse og fastlægger de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer for programorganisationen. Bestyrelsen har nedsat programmets styregruppe, og bestyrelsens formand er sponsor for programmet.

Den nationale bestyrelse for sundheds-it består af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation, Digitaliseringsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Programejer

Direktør for Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen er programejer. Programejeren har det overordnede ansvar for programmets gennemførelse, herunder at der foretages de nødvendige prioriteringer og sikres fokus og retning for programmet. Programejeren vil sammen med programstyregruppen og leverancegruppen, overvåge fremdrift, risici og økonomi i programmet, yde sparring til programledelsen og håndtere ændringer i programmet.

Programstyregruppe

Programstyregruppen er ansvarlig for at prioritere og godkende projekterne i programmet og etablere de nødvendige rammebetingelser og støtte til programmet blandt interessenter i regioner og kommuner. Programstyregruppen varetager ligeledes rollen som forandringsejer for programmet.

Programstyregruppen består af repræsentanter på kontorchefniveau fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Sundhed.dk, Region Nordjylland, Region Sjælland og MedCom.

Implementeringsstyregrupper for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Der er nedsat en implementeringsstyregruppe i Østdanmark og en i Vestdanmark, der skal sikre udbredelsen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i de to geografiske områder på tværs af kommuner, regioner og almen praksis. Implementeringsstyregruppen består af udvalgte ledelsesrepræsentanter fra de deltagende organisationer hos parterne.

Leverancegruppe

Programmets leverancegruppe følger den løbende udvikling og fremdrift i programmet og har ansvaret for konkretisering og gennemførelse af programmets projekter og risikominimerende handlinger, herunder efterlevelse af beslutninger og tidsplaner, besluttet i programstyregruppen. Herudover har gruppen ansvar for at træffe løbende operationelle beslutninger.

Leverancegruppen består af ledelsesrepræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen.

Programledelse og sekretariat

Programledelse og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen. Teamleder for programmet er Tine Ohm Laursen, der står for den daglige ledelse af programmets projekter og leverancer sammen med programsekretariatet, herunder afholdelse af programstyregruppemøder samt rapportering og kommunikation til øvrige fora vedrørende programmet.

Ift. den nationale implementering af Aftaler og Fælles Stamkort står programsekretariatet for koordinering af indsatsen og holder faste statusmøder med de ansvarlige projektledere for implementeringen. Programsekretariatet betjener desuden de to implementeringsstyregrupper ift. afholdelse af møder og materiale.