Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om adresseudtræk

Har du i forbindelse med din forskning et begrundet behov for at få udleveret navne og adresser, kan du søge om et adresseudtræk fra Forskerservice. Der er en række særlige krav til ansøgninger om udleveringer af navne- og adresseoplysninger.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Du kan søge om et adresseudtræk fra Forskerservice, hvis du har behov for at kontakte borgere i forbindelse med din forskning. Det kunne for eksempel være en spørgeskemaundersøgelse, rekruttering til forsøg, eller opfølgning på et igangværende projekt, hvor borgeren har givet samtykke til, at du kan tage kontakt igen.

Ansøg om adresseudtræk

Dit projekt skal opfylde en række vilkår, der sikrer, at personfølsomme oplysninger er beskyttet i forbindelse med udlevering af navne- og adresser. Ligeledes er det vigtigt, at dit projekt er anmeldt korrekt.

Få hjælp til din ansøgning 

Særlige krav til ansøgninger om udlevering af navne og adresser

Hvis du har behov for at kontakte borgere, skal ansøgningen som minimum indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Kontaktbrev og andet informationsmateriale
 • Spørgeskema
 • Oplysninger om antallet af personer, der skal kontaktes samt forventet antal respondenter
 • Oversigt over hvilken information der er optaget på fortegnelsen
 • Bekræftelse på at projektet er optaget på fortegnelsen (hvis relevant)
 • Eventuelt andre godkendelser og tilladelser

Krav til rekrutteringsmaterialet

Vi gennemgår ovenstående materiale, da vi har en række krav til informations- og rekrutteringsmaterialet:

 • Det må ikke være stødende eller misvisende
 • Det skal fremgå, at det er frivilligt at deltage
 • Det skal oplyses, hvorfor modtageren er udvalgt til at deltage i undersøgelsen
 • Det skal indeholde tydelige kontaktoplysninger på en eller flere ansvarlige for projektet

Fremsendelse af data

Data vil blive sendt til dig krypteret via en sikker downloadløsning. Du vil fra Forskerservice få tilsendt et personligt link samt et password til download af dine data.

Vilkår ved udlevering af navne og adresser

 • Generel politik ved udlevering af navne og adresser

  Forskerservice er underlagt Databeskyttelsesforordningen. Når vi videregiver data sker det efter princippet om dataminimering. Det betyder, at Forskerservice ikke må udlevere flere oplysninger, end der reelt er brug for i forbindelse med et konkret projekt.

  • Antallet af udleverede navne og adresser skal altid stå i rimeligt forhold til det antal personer, som du i sidste ende ønsker svar eller tilmelding fra.
  • Du skal altid dokumentere, at henvendelsen til de personer, som kontaktes i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse eller rekruttering, hverken vil være stødende eller misvisende.
  • Det er som udgangspunkt ikke muligt, at få videregivet eksplicitte helbredsoplysninger - eksempelvis diagnosekoder, operationer eller andre former for behandlinger og helbredstilstande. Eventuel inddragelse af eksplicitte helbredsoplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens registre i forskningsprojektet, skal foregå på vores Forskermaskine eller på Danmarks Statistiks Forskermaskine.

  Følgende informationer kan som udgangspunkt videregives ved behov for kontakt til borgere:

   

  • Aktuelt navn
  • Aktuel adresse
  • Evt. cpr-nummer (ved kontakt via e-boks kan cpr-numre videregives i stedet for adresser)
  • Køn
  • Alder
 • Adressebeskyttelse

  CPR-loven giver mulighed for, at en borger kan blive navne- og adressebeskyttet. Forskerservice udleverer ikke navn og postadresse på personer, der er registreret med denne beskyttelse.

 • Særligt om mindreårige

  For at beskytte mindreårige, er der særlige regler i forbindelse med udlevering af deres navne- og adresseoplysninger:

  0-14-årige: Der udleveres kun navne og adresser på personer, som er samboende med en eller begge forældre. I disse tilfælde gælder, at henvendelse skal ske via forældrene. Der udleveres derfor også navne og adresser på en eller begge forældre. Udleveringen finder ikke sted, hvis barnet eller mindst én af forældrene har navne- og adressebeskyttelse.

  15-17 årige: Personens adresse kan udleveres i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser. I forbindelse med rekruttering til forsøg og andre typer af undersøgelser, der kræver tilladelse fra en videnskabsetisk komité, skal henvendelse ske via forældrene på samme vilkår som for de 0-14 årige.

 • Særligt om umyndiggjorte

  I CPR-registeret er personer, som er frataget deres handleevne jf. § 6 i Værgemålsloven (LBK nr. 1015 af 20/08/2007) registreret som umyndiggjorte. Forskerservice leverer ikke navn og adresse på disse personer. Hvis forsker har et særligt behov for at kontakte denne gruppe personer, kan navn og adresse på værgen udleveres.

  Personer som er under værgemål jf. § 5 i Værgemålsloven er derimod ikke registreret som umyndiggjorte i CPR-registeret. Forskerservice kan således ikke identificere disse personer. Vi anbefaler derfor at det fremgår af kontaktbrevet, at den pågældende person, som brevet henvender sig til – såfremt denne er under værgemål – bør informere sin værge om modtagelsen af brevet og eventuel deltagelse i undersøgelsen.