Ansøg om kontaktoplysninger

Har du i forbindelse med din forskning et begrundet behov for at få videregivet kontaktoplysninger, kan du søge om et adresseudtræk fra Forskerservice. Der er en række særlige krav til ansøgninger om videregivelse af kontaktoplysninger.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Du kan søge om at få videregivet kontaktoplysninger til spørgeskemaundersøgelser, i forbindelse med rekruttering til forsøg eller andre typer af undersøgelser i forbindelse med dit projekt. Kontaktoplysningerne kan bestå af navn og adresse eller af CPR-nummer ved kontakt via e-Boks.

Ansøg om kontaktoplysninger

Når du ansøger om kontaktoplysninger, skal dit projekt opfylde nogle særlige krav, der sikrer, at personfølsomme oplysninger er beskyttet i forbindelse med videregivelsen af data. Du kan se, hvilke krav der gælder ansøgninger om kontaktoplysninger i den grå boks herunder.

Forskerservice kan udlevere oplysninger, der er nødvendige for selve kontakten. Hvis du har behov for at bruge registerdata til efterfølgende analysearbejde, kan du ansøge om data på Forskermaskinen.

Få hjælp til din ansøgning

Særlige krav til ansøgninger om udlevering af navne og adresser

Hvis du har behov for at kontakte borgere, skal ansøgningen som minimum indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Bestillingsark
 • Gældende dokumentation fra den dataansvarlige institution om optagelse på institutionens fortegnelse over behandlinger med videnskabelige eller statistiske formål
 • Nødvendige godkendelser og tilladelser    
 • Kontaktbrev og andet informationsmateriale
 • Spørgeskema
 • Oplysninger om antallet af personer, der skal kontaktes, samt forventet antal respondenter

Se mere om godkendelser, projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

Krav til kontaktmaterialet

Ved videregivelse af kontaktoplysninger stiller Forskerservice følgende krav til informations- og rekrutteringsmaterialet:

 • Det må ikke være stødende eller misvisende.
 • Det skal fremgå, at det er frivilligt at deltage.
 • Det skal oplyses, hvorfor modtageren er udvalgt til at deltage i undersøgelsen.
 • Det skal indeholde tydelige kontaktoplysninger på en eller flere ansvarlige for projektet.
 • Hvis populationen er udvalgt på baggrund af oplysninger i sundhedsregistre, skal det fremgå, at registreringen kan være behæftet med fejl.

Derudover vil Forskerservice anbefale, at det fremgår af kontaktbrevet:

 • At personer under værgemål (herunder 15-17-årige) – bør informere deres værge om modtagelsen af brevet og eventuel deltagelse i undersøgelsen
 • At forskningsprojektet overholder databeskyttelseslovgivningen
 • Hvis relevant, at projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité.

Fremsendelse af data

Data vil blive sendt til dig krypteret via en sikker downloadløsning. Du vil fra Forskerservice få tilsendt et personligt link samt et password til download af dine data.

Vilkår ved videregivelse af kontaktoplysninger

 • Generel politik ved videregivelse af navne og adresser

  For at beskytte borgerne bedst muligt og samtidigt sikre, at det er muligt for forskningen i Danmark at få adgang til nødvendige oplysninger, har Forskerservice følgende retningslinjer i forbindelse ved videregivelse af kontaktoplysninger med henblik på kontakt af borgere:

   • Kontaktoplysninger videregives alene, hvis det findes begrundet i henhold til et videnskabeligt eller statistisk formål.
   • Kontaktoplysninger videregives som udgangspunkt ikke sammen med CPR-numre eller følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om etnicitet.
   • Personer kan dog udvælges på baggrund af helbredsoplysninger, således at helbredsoplysninger indgår implicit
   • Antallet af videregivne kontaktoplysninger skal altid stå i et rimeligt forhold til det antal personer, som forskeren i sidste ende ønsker svar eller tilmelding fra
   • Forsker skal altid dokumentere, at henvendelsen til de personer, som kontaktes hverken vil være stødende eller misvisende
 • Adressebeskyttelse

  CPR-loven giver mulighed for, at en borger kan blive navne- og adressebeskyttet. Forskerservice videregiver ikke kontaktoplysninger på personer, der er registreret med en aktuel navne- og adressebeskyttelse. Dette gælder også for videregivelse af CPR-numre til kontakt via e-Boks.

 • Særligt om mindreårige

  For at beskytte mindreårige er der særlige regler i forbindelse med videregivelse af deres kontaktoplysninger:

   • 0-14-årige:
    Alle henvendelser vedrørende den 0-14-årige skal sendes til de forældremyndige. Der videregives derfor som udgangspunkt kun kontaktoplysninger på de forældremyndige. Derudover gælder følgende:
    • Kontaktoplysninger udleveres ikke, såfremt den mindreårige er navne- og adressebeskyttet
    • Kontaktoplysninger udleveres ikke på de af forældrene der er navne- og adressebeskyttet
   • 15-17-årige:
    I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser kan den 15-17-åriges kontaktoplysninger videregives. I forbindelse med rekruttering til forsøg og andre undersøgelser, der kræver tilladelse fra en videnskabsetisk komité, skal henvendelse ske via forældrene på samme vilkår som for de 0-14-årige.
 • Særligt om umyndiggjorte

  I CPR-registeret er personer, som er frataget deres handleevne jf. § 6 i Værgemålsloven (LBK nr. 1015 af 20/08/2007), registreret som umyndiggjorte. Forskerservice videregiver ikke kontaktoplysninger på disse personer. Hvis du har et særligt behov for at kontakte denne gruppe personer, kan kontaktoplysninger på værgen videregives.

  Personer, som er under værgemål jf. § 5 i Værgemålsloven, er derimod ikke registreret som umyndiggjorte i CPR-registeret. Forskerservice kan således ikke identificere disse personer. Vi anbefaler derfor, at det fremgår af kontaktbrevet, at den pågældende person, som brevet henvender sig til – såfremt denne er under værgemål – bør informere sin værge om modtagelsen af brevet og eventuel deltagelse i undersøgelsen.