Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om adresseudtræk

Har du i forbindelse med din forskning et begrundet behov for at få udleveret navne og adresser, kan du søge om et adresseudtræk fra Forskerservice. Der er en række særlige krav til ansøgninger om udleveringer af navne- og adresseoplysninger.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Du kan søge om et adresseudtræk fra Forskerservice, hvis du har behov for at kontakte borgere i forbindelse med din forskning. Det kunne for eksempel være en spørgeskemaundersøgelse, rekruttering til forsøg, eller opfølgning på et igangværende projekt, hvor borgeren har givet samtykke til, at du kan tage kontakt igen.

Ansøg om adresseudtræk

Dit projekt skal opfylde en række vilkår, der sikrer, at personfølsomme oplysninger er beskyttet i forbindelse med udlevering af navne- og adresser. Ligeledes er det vigtigt, at dit projekt er anmeldt korrekt.

Få hjælp til din ansøgning

Særlige krav til ansøgninger om udlevering af navne og adresser

Hvis du har behov for at kontakte borgere, skal ansøgningen som minimum indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Gældende godkendelse af, at projektet er optaget på den dataansvarlige institutions fortegnelse.
  Dokumentation skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Navn på den dataansvarlige institution
  • Navn på den projektansvarlige person
  • Titel på forskningsprojektet
  • Slettefrist, hvis muligt
 • Kontaktbrev og andet informationsmateriale
 • Spørgeskema
 • Oplysninger om antallet af personer, der skal kontaktes samt forventet antal respondenter
 • Øvrige relevante godkendelser og tilladelser

Krav til kontaktmaterialet

Ved videregivelse af navne- og adresseoplysninger stiller Forskerservice følgende krav til informations- og rekrutteringsmaterialet:

 • Det må ikke være stødende eller misvisende
 • Det skal fremgå, at det er frivilligt at deltage
 • Det skal oplyses, hvorfor modtageren er udvalgt til at deltage i undersøgelsen
 • Det skal indeholde tydelige kontaktoplysninger på en eller flere ansvarlige for projektet
 • Hvis populationen er udvalgt på baggrund af oplysninger i sundhedsregistre, skal det fremgå, at registreringen kan være behæftet med fejl

Derudover vil Forskerservice anbefale, at det fremgår af kontaktbrevet:

 • At personer under værgemål (herunder 15 – 17 årige) – bør informere deres værge om modtagelsen af brevet og eventuel deltagelse i undersøgelsen
 • At forskningsprojektet overholder databeskyttelseslovgivningen
 • Hvis relevant, at projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité

Fremsendelse af data

Data vil blive sendt til dig krypteret via en sikker downloadløsning. Du vil fra Forskerservice få tilsendt et personligt link samt et password til download af dine data.

 

Vilkår ved videregivelse af navne og adresser

 • Generel politik ved videregivelse af navne og adresser

  For at beskytte borgerne bedst muligt og samtidigt sikre, at det er muligt for forskningen i Danmark at få adgang til nødvendige oplysninger, har Forskerservice følgende retningslinjer i forbindelse ved videregivelse af navne- og adresseoplysninger med henblik på kontakt af borgere:

  • Kontaktoplysninger videregives alene, hvis det findes begrundet i henhold til et videnskabeligt eller statistisk formål.
  • Kontaktoplysninger videregives som udgangspunkt ikke sammen med CPR-numre eller følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om etnicitet.
  • Navne og adresser kan dog udvælges på baggrund af helbredsoplysninger, således at helbredsoplysninger indgår implicit.
  • Antallet af videregivne kontaktoplysninger skal altid stå i et rimeligt forhold til det antal personer, som forskeren i sidste ende ønsker svar eller tilmelding fra.
  • Forsker skal altid dokumentere, at henvendelsen til de personer, som kontaktes i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse eller rekruttering, hverken vil være stødende eller misvisende.
 • Adressebeskyttelse

  CPR-loven giver mulighed for, at en borger kan blive navne- og adressebeskyttet. Forskerservice videregiver ikke navn og postadresse på personer, der er registreret med denne beskyttelse.

 • Særligt om mindreårige

  For at beskytte mindreårige, er der særlige regler i forbindelse med videregivelse af deres navne- og adresseoplysninger:

  0-14-årige: Der videregives kun navne og adresser på personer, som er samboende med en eller begge forældre. I disse tilfælde gælder, at henvendelse skal ske via forældrene. Der udleveres derfor også navne og adresser på en eller begge forældre. Udleveringen finder ikke sted, hvis barnet eller mindst én af forældrene har navne- og adressebeskyttelse.

  15-17 årige: Personens adresse kan videregives i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser. I forbindelse med rekruttering til forsøg og andre typer af undersøgelser, der kræver tilladelse fra en videnskabsetisk komité, skal henvendelse ske via forældrene på samme vilkår som for de 0-14 årige.

 • Særligt om umyndiggjorte

  I CPR-registeret er personer, som er frataget deres handleevne jf. § 6 i Værgemålsloven (LBK nr. 1015 af 20/08/2007), registreret som umyndiggjorte. Forskerservice videregiver ikke navn og adresse på disse personer. Hvis forsker har et særligt behov for at kontakte denne gruppe personer, kan navn og adresse på værgen videregives.

  Personer, som er under værgemål jf. § 5 i Værgemålsloven, er derimod ikke registreret som umyndiggjorte i CPR-registeret. Forskerservice kan således ikke identificere disse personer. Vi anbefaler derfor, at det fremgår af kontaktbrevet, at den pågældende person, som brevet henvender sig til – såfremt denne er under værgemål – bør informere sin værge om modtagelsen af brevet og eventuel deltagelse i undersøgelsen.