Hjælp til din ansøgning

Når du skal ansøge om data fra Forskerservice, skal du søge via ét af vores to online ansøgningsskemaer.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Her kan du orientere dig om, hvad en ansøgning skal indeholde, og hvilken dokumentation du skal have på plads, inden du søger. Du kan også få svar på spørgsmål om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgningen skal indeholde

Følgende dokumenter skal som minimum vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Bestillingsark
 • Gældende dokumentation fra den dataansvarlige institution om optagelse på institutionens fortegnelse over behandlinger med videnskabelige eller statistiske formål
 • Nødvendige godkendelser og tilladelser

Se mere om godkendelser, projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

Gå til ansøgningsskema til Forskermaskinen

Gå til ansøgningsskema for levering til andet databehandlingssted

Spørgsmål & svar om udfyldelse af ansøgningsskema

 • Hvilke tilladelser og godkendelser skal jeg have?

  For at vi kan levere data til dig, skal vi være sikre på, at du lovligt må modtage data. Det vil sige, at du har de nødvendige tilladelser og godkendelser til at kunne gennemføre projektet.

  Læs mere om hvilke tilladelser og godkendelser du skal vedhæfte til ansøgningen

 • Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?

  Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, den metode du regner med at benytte samt en kort perspektivering. Vi har brug for denne information for at kunne vurdere, om dine ønsker om data svarer til projektets problemstilling og metode. Ligeledes skal vi kunne vurdere den samfundsmæssige relevans af projektet. Begge dele for at vi kan videregive data i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

  Se vejledningen til projektbeskrivelsen (PDF)

 • Hvordan laver jeg en udtræksbeskrivelse?

  Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan din population skal defineres, samt hvordan din dataadgang til de enkelte registre skal afgrænses. Derudover skal du begrunde, hvorfor de ønskede data er relevante for projektets problemstilling. Vi har brug for denne information for at kunne vurdere om dine ønsker om data stemmer overens med projektets problemstilling og metode. Derudover giver det os et grundlag for at kunne danne den dataadgang, som du ønsker.

  Se vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

 • Hvordan udfylder jeg et bestillingsark?

  Bestillingsarket indeholder en oversigt over de registre, tabeller og variable, vi udstiller til forskningsbrug inklusiv oplysning om indhold i de enkelte variable og gyldighedsperiode for variablen. I bestillingsarket skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til.

  Du markerer, at du ønsker adgang til en specifik variabel ved at sætte kryds ud for variablen i kolonnen ’Ønsket variabel (x)’. 

  Der findes to forskellige bestillingsark. Det ene skal du udfylde, når du ønsker at ansøge om dataadgang via Forskermaskinen, og det andet skal du udfylde, når du ansøger om data til andet databehandlingssted.

  Se mere om bestillingsark

 • Hvordan søger jeg om autorisation?

  For at få adgang til data på Forskermaskinen skal du arbejde i, eller samarbejde med, et autoriseret forsknings- eller analysemiljø. At være autoriseret betyder, at der er foretaget en vurdering af et miljøs forskningsaktiviteter og kendskab til datasikkerhed og registerdata. Det er et miljø, der bliver autoriseret, og miljøets chef er ansvarlig for autorisationen. En autorisation giver mulighed for, at brugere under autorisationen kan få adgang til data på projekter på Forskermaskinen.

  Læs mere om, hvordan I kan blive autoriseret

 • Hvordan får jeg oprettet brugere til mit projekt?

  Du skal være oprettet som bruger for at kunne arbejde på Forskermaskinen. At være bruger på Forskermaskinen forudsætter, at en autorisationsansvarlig har godkendt, at du må arbejde under vedkommendes autorisation.

  Læs mere om, hvordan du bliver bruger på Forskermaskinen

 • Hvad er autorisations-ID (FABID)?

  Når du skal arbejde med registerdata på Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Du kan enten arbejde under dit forsknings- og analysemiljøs egen autorisation eller en samarbejdspartners autorisation.

  Har du en autorisation, du kan arbejde under, skal du oplyse et autorisations-ID, også kaldet et FABID, når du opretter en ansøgning. Du finder FABID’et på den autorisationsaftale, som din autorisationsansvarlige har underskrevet.

  Har du ikke en autorisation, du kan arbejde under, kan I ansøge om at få jeres forsknings og analysemiljø autoriseret. I kan ansøge om autorisation, enten inden I søger om et projekt eller samtidig med projektansøgningen.

  Læs mere om ansøgning om autorisation

 • Hvad er FSEID og ’tidligere FSEID’?

  Når du indsender en ansøgning, tildeles den et ansøgningsnummer, et FSEID. Dit FSEID bliver oplyst på den kvittering, du som projektansvarlig modtager pr. e-mail, når du har indsendt en ansøgning.

  Ansøgningsskemaet har et felt, hvor 'tidligere FSEID' kan angives.

  Du kan angive et tidligere FSEID, hvis din ansøgning er til det samme projekt, som en tidligere ansøgning til Forskerservice. Hvis ansøgningen ikke relaterer sig til en tidligere ansøgning, skal du ikke skrive noget i dette felt.

 • Hvad betyder genanvendelse og videregivelse af data?

  Genanvendelse betyder, at den samme dataansvarlige ønsker at genanvende data til et nyt formål. Hvis en dataansvarlig derimod ønsker at give data til en ny dataansvarlig, er der ikke tale om genanvendelse men om videregivelse af data.

  Forskerservice skal godkende genanvendelse og videregivelse af data til tredjemand, hvis data fra Forskerservice i første omgang er blevet videregivet til en projektdatabase eller videregivet uden om Forskermaskiner af særlige tekniske årsager. I disse tilfælde skal du ansøge Forskerservice om godkendelse, inden videregivelsen eller genanvendelsen finder sted. Både ved ansøgninger om godkendelse til genanvendelse og videregivelse skal du i ansøgningsskemaet krydse af i feltet 'Godkendelse til genanvendelse af data'. 

  Oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret, Lægemiddeldatabasen og Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser, som er videregivet af Sundhedsdatastyrelsen, må ikke videregives til tredjemand i personhenførbar form.

  Oplysninger fra Overvågningsdata videregivet af Sundhedsdatastyrelsen på vegne af Statens Serum Institut må hverken videregives eller genanvendes.

  Oplysninger fra projekter, som indeholder data alene baseret på CPR-registeret og dermed er underlagt CPR-kontorets standardvilkår for dataleverancer fra CPR, må hverken videregives eller genanvendes.

  Ved både genanvendelse og videregivelse af data skal du sikre dig, at du har hjemmel til behandling af data i henhold til de gældende databeskyttelsesregler.

 • Hvad betyder samkørsel med Danmarks Statistik?

  Hvis du ansøger om data, som skal sendes til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du krydse af i 'Samkørsel med Danmarks Statistik'.

  Herefter skal du angive projektnummer og kontaktperson hos Danmarks Statistik. Efter endt sagsbehandling bliver data sendt direkte til Danmarks statistik via en sikker FTP-løsning.

  .

 • Hvem er projektansvarlig?

  Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du angive den projektansvarlige person.

  For hvert projekt udpeger den dataansvarlige institution en repræsentant for den dataansvarlige. Ved ansøgning om data fra Forskerservice bliver du bedt om at angive den projektansvarlige. Her menes repræsentanten for den dataansvarlige.

  Den dataansvarlige defineres i Databeskyttelsesforordningen som:
  'Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger.' (Databeskyttelsesforordningen artikel 4, nr. 7)

 • Hvem er bruger/kontaktperson?

  Hvis du søger om adgang til data via Forskermaskinen, skal du i feltet Bruger angive om personen, som skal være forskermaskinebruger og/eller projektdeltager.

  Forskermaskinebruger: Du skal vælge rollen forskermaskinebruger, hvis personen skal have adgang til data på Forskermaskinen

  Projektdeltager: Du skal vælge rollen projektdeltager, hvis personen skal inddrages i den korrespondance, der vil være med Forskerservice i forbindelse med indgåelse af aftale om dataadgang. Vælger du kun rollen projektdeltager, får personen ikke adgang til data på Forskermaskinen.

  Læs mere om, hvordan du bliver oprettet som bruger på Forskermaskinen

  Hvis du søger om data til levering til andet databehandlingssted, har du i feltet Kontaktperson mulighed for at angive en alternativ kontaktperson på ansøgningen.

 • Hvem er autorisationsansvarlig?

  Den autorisationsansvarlige er den person, der er ansvarlig for autorisationen. Det skal være en chef for en institution eller et forsknings- eller analysemiljø, der er autorisations-ansvarlig.

  Den autorisationsansvarlige skal godkende alle projekter under autorisationen og alle brugere, der tilknyttes projekterne. Den autorisationsansvarlige er ansvarlig for, at brugerne under autorisationen overholder retningslinjerne for datasikkerhed, datahåndtering og de til enhver tid gældende regler for adgang til data på Forskermaskinen.

  Den autorisationsansvarlige er økonomisk ansvarlig for alle brugere på projekter under en autorisation og anvendt diskforbrug på Forskermaskinen.

  Med mindre andet er aftalt vil afregning for sagsbehandling, rådgivning, support mv. på det enkelte projekt ske til det autoriserede forskningsmiljø. Hvis det ønskes, er det muligt at knytte forskellige betalere til projekter under samme autorisation.

  Læs mere om ansøgning om autorisation til Forskermaskinen

 • Hvem er betaler?

  For projekter på Forskermaskinen ligger ansvaret for betaling enten hos det autoriserede forskningsmiljø eller på projektet. I skal angive den person, som er ansvarlig for betaling.

  Det autoriserede forskningsmiljø er økonomisk ansvarlig for alle brugere på projekter under en autorisation og anvendt diskforbrug på Forskermaskinen.

  Det er muligt, at betalingen for sagsbehandling, rådgivning, support mv. overgår til det enkelte projekt, hvis I ønsker det.

  For levering af data til andet databehandlingssted skal I angive den person, som er ansvarlig for betaling. Betalingen er for sagsbehandling, rådgivning, support mv.

   

 • Hvorfor skal der angives CVR-nummer og EAN-nummer?

  Når du udfylder en ansøgning om data, skal du udfylde betalingsoplysninger.

  Forskerservice skal bruge et CVR-nummer og eventuelt et EAN-nummer til at identificere, hvem der er betaler, og dermed hvem fakturaen skal sendes til. EAN-nummer skal bruges til at sende en elektronisk faktura. Du får også mulighed for at udfylde et nummer eller tekst for projektkonto/cost center, som vil fremgå af fakturaen.

  Vi skal bruge følgende oplysninger afhængig af om betaler er en privat eller offentlig institution:  

  Offentlige institutioner

  • CVR-nummer
  • EAN-nummer
  • Eventuel projektkonto/cost center

  Private institutioner

  • CVR-nummer
  • Eventuel EAN-nummer (hvis faktura skal sendes elektronisk)
  • Eventuel projektkonto/cost center

  CVR-nummer:

  Eventuel projektkonto/cost center
  Søg efter dit CVR-nummer

  EAN-nummer:

  EAN-nummer er en unik adresse for en modtager af elektronisk faktura. Et EAN-nummer består af 13 cifre.

  Vigtigt: Inden du sender ansøgningen

  Er du som ansøger i tvivl om de oplysninger, som skal angives i forbindelse med betaleren, er det vigtigt, at du tjekker oplysningerne med den betalingsansvarlige, inden ansøgningen om data indsendes til Forskerservice.