Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Udlevering af adresseoplysninger Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Forskerservice har en række vilkår, der sikrer, at personfølsomme oplysninger er beskyttet. Er du forsker og har i forbindelse med din forskning et særligt begrundet behov for udlevering af navne og adresser, kan du dog søge om en speciel udlevering af navne og adresser via Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Spørgeskemaundersøgelser er en hyppigt anvendt metode til indsamling af data til forskningsprojekter. Det sker også, at forskere ønsker at kontakte konkrete personer i forbindelse med anden rekruttering til forsøg eller undersøgelser. I sådanne tilfælde kan Forskerservice udlevere navne og adresser på den population, som forskeren ønsker at kontakte.

I nogle tilfælde har forskningsprojektet allerede en population, som de ønsker at kontakte, i andre tilfælde bliver Forskerservice bedt om at danne populationen ud fra Sundhedsdatastyrelsens registre.

Navne og adresser leveres altid kun under forudsætning af, at der foreligger de relevante tilladelser fra Datatilsynet og/eller Videnskabsetisk Komité.

Vilkår ved udlevering af navne og adresser

 • Generel politik ved udlevering af navne og adresser

  Forskerservice er underlagt persondataloven og arbejder derfor ud fra ’need to know’-princippet. Det betyder, at Forskerservice ikke må udlevere flere oplysninger, end der reelt er brug for i forbindelse med et konkret projekt.

  • Antallet af udleverede navne og adresser skal altid stå i rimeligt forhold til det antal personer, som forskeren i sidste ende ønsker svar eller tilmelding fra.
  • Forskeren skal altid dokumentere, at henvendelsen til de personer, som kontaktes i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse eller rekruttering, hverken vil være stødende eller misvisende.
  • Navne og adresser bliver som udgangspunkt ikke udleveret til forskeren sammen med cpr-numre eller personfølsomme oplysninger, dvs. helbredsoplysninger eller oplysninger om etnicitet.
 • Forsker- og adressebeskyttelser

  CPR-loven giver mulighed for, at en borger kan blive navne- og adressebeskyttet.

  Forskerservice udleverer ikke navn og postadresse på personer, der er registreret med navne- og adressebeskyttelser til private forskningsprojekter. For disse personer vil alene bopælskommunen og postnummeret fremgå af adresseudtrækket.

 • Adresser på mindreårige og personer under værgemål

  For at beskytte mindreårige og personer under værgemål, er der nogle særlige regler i forbindelse med udlevering af sådanne navne og adresser.

  Ved udlevering af adresser på mindreårige/personer under værgemål:

  • Personer under værgemål: Personens navn og adresse kan ikke udleveres. Hvis du har særlig interesse i denne type af personer, kan adresse og navn på værgen undtagelsesvist udleveres.
  • 0 - 14-årige: Der udleveres kun navne og adresser på personer, som er samboende med en eller begge forældre. I disse tilfælde gælder, at henvendelse skal ske via forældrene. Der udleveres derfor også navne og adresser på en eller begge forældre. Udleveringen finder ikke sted, hvis barnet og mindst én af forældrene har navne- og adressebeskyttelse.
  • 15-17 årige: Personens adresse kan udleveres i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser. I forbindelse med rekruttering til forsøg og andre typer af undersøgelser, der kræver tilladelse fra en videnskabsetisk komité, skal henvendelse ske via forældrene på samme vilkår som for de 0-14 årige.