24.01.2020

Fremgang i arbejdet med det nye Landspatientregister

Moderniseringen af Landspatientregisteret stødte i februar-marts 2019 ind i en række tekniske problemer. Problemerne har besværliggjort den omfattende omlægning af indberetninger og register, og skabt bekymring for, at manglen på dataleverancer fra Landspatientregisteret har betydning for sygehusene, forskningen og i sidste ende patienterne.

Moderniseringen af Landspatientregisteret stødte i februar-marts 2019 ind i en række tekniske problemer. Problemerne har besværliggjort den omfattende omlægning af både indberetninger og registeret: ”Vi kan nu se fremgang både i arbejdet med at løse de tekniske problemer og i forhold til datakvalitet, udtaler direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen, og fortsætter: ”Arbejdet med uddataleverancerne følger den reviderede uddataplan, og Sundhedsdatastyrelsen forventer forsat at kunne genoptage dataleverancerne til blandt andet forskning i andet kvartal 2020”.

Datakvaliteten er væsentligt forbedret

 De tekniske problemer har haft betydning for datakvaliteten. Datakvaliteten er dog blevet væsentligt forbedret i løbet af de sidste par måneder, men der er forsat store regionale forskelle. ”Den gennemsnitlige andel af kontakter med fejl i det samlede register ligger på 5 procent, og vi har en formodning om, at en del af fejlene har mere teknisk karakter. I Region Syddanmark er andelen af fejl faldet fra 12 til 5 procent, og i Region Midtjylland er andelen faldet fra 24 til 17 procent. Vi holder bilaterale møder med alle regionerne om datakvaliteten og om, hvordan andelen af fejl kan nedbringes”, fortæller Lisbeth Nielsen.

Data til forskning ved udgangen af 2. kvartal

Implementeringen af LPR3 indebærer en omfattende omlægning af registeret. Indberetningerne er struktureret datamæssigt anderledes, og der er nye informationer, som giver nye muligheder i dataanvendelsen, men det betyder også, at data fra LPR3 ikke kan sammenlignes direkte med data fra LPR2. Det medfører et større udviklingsarbejde, hvor opgørelser skal omlægges, og nye dataleverancer skal udvikles.

”Der arbejdes på at gøre LPR3-data tilgængelig via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice, således at data kan anvendes senest med udgangen af 2. kvartal 2020”, udtaler Lisbeth Nielsen. 

Referencegruppe skal se på datamodel

”Vi oplever en del bekymring for, at manglen på dataleverancer fra Landspatientregisteret har betydning for sygehusene, forskningen og i sidste ende patienterne. For at sikre den mest smidige implementering af LPR3 til forskning vil Forskerservice involvere forskere og forskningsmiljøer via en række initiativer. Blandt andet vil vi nedsætte en referencegruppe, som skal se nærmere på datamodel, standardprogrammer og dokumentation for LPR3.
Alt i alt ser vi fremgang i arbejdet med det nye Landspatientregister, men at det også i 2020 vil kræve en stor indsats, før vi er i mål med moderniseringen,” slutter direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen.