06.07.2018

Nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. I store træk er reglerne de samme, når det drejer sig om at få adgang til data til forskning og statistik. Der er dog enkelte ændringer.

Den 25. maj trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. Sammen med databeskyttelsesloven fastlægger forordningen reglerne for behandling af personoplysninger. Med de nye regler er det fortsat muligt at få videregivet data fra sundhedsregistrene, hvis data skal bruges til videnskabelige og statistiske formål af væsentlig samfundsmæssig interesse. Og ligesom under de tidligere regler må der ikke videregives flere data, end det er nødvendigt til formålet. Der er dog også ændringer, som er relevante i forhold til muligheden for at få data via Forskerservice.

Fortegnelseskrav erstatter anmeldelsespligt

Kravet om, at videnskabelige og statistiske forskningsprojekter skal anmeldes til Datatilsynet er bortfaldet med de nye regler. I stedet er der krav om, at den dataansvarlige blandt andet skal føre en fortegnelse over de databehandlinger, der foretages. Når du ansøger vil Forskerservice bede om at se de oplysninger, der fremgår af fortegnelsen. Forskerservice skal bruge oplysningerne til at fastslå, hvem der er dataansvarlig for projektet, hvilke data der skal behandles og hvad formålet med databehandlingen er.

Nyt vilkår om skriftlig erklæring

Som noget nyt er der kommet et krav om, at Forskerservice inden vi videregiver data, skal have en skriftlig erklæring fra forsker om, at data er nødvendige, at de kun vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed og at oplysninger vil bliver slettet, anonymiseret eller overført til arkiv, når undersøgelsen ophører. Forskerservice har valgt at indarbejde erklæringen i den aftale om dataadgang, som bliver indgået for hvert projekt. Har man indgået en aftale om dataadgang, har man derfor også afgivet den nødvendige skriftlige erklæring.

Skærpede krav til databehandleraftaler

Reglerne om, at der skal være en databehandleraftale, hvis man bruger databehandlere gælder stadig, men kravene til, hvad en databehandleraftale skal indeholde er skærpede. Forskerservice er databehandler på alle projekter på Forskermaskinen. Alle eksisterende databehandleraftaler, der er indgået med Forskerservice før den 25. maj, er fortsat gyldige. Der er heller ikke ændringer for nye projekter, hvor den dataansvarlige er en region. Alle andre nye projekter skal indgå en databehandleraftale, som er mere omfattende end den Forskerservice tidligere har anvendt.

 

Fakta

Databeskyttelseslovens betydning for adgang til data til forskning og statistik via Forskerservice

Ønsker du data til dit forskningsprojekt via Forskerservice, skal du sende en ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema og vedlægge følgende dokumentation:
- Projektbeskrivelse
- Udtræksbeskrivelse
- De oplysninger om projektet, som er anført på den dataansvarliges fortegnelse
- Kvittering for optagelse på fortegnelsen
- Relevante tilladelser fra Videnskabsetisk Komite eller Styrelsen for Patientsikkerhed

Særligt om databehandleraftaler:
- Alle eksisterende databehandleraftaler gælder fortsat.
- For nye projekter skal der indgås en ny og mere omfattende databehandleraftale end hidtil.
- For regionerne er det fortsat den fællesregionale databehandleraftale, der skal benyttes.