Baggrund

En digital løsning skal gøre det muligt for borgere over 60 år at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop i bredere omfang, end vi kender det i dag. Samtidig skal løsningen sørge for, at sundhedspersoner kender til en borgers fravalg, når det er relevant. Det forventes at blive muligt at registrere ønske om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop ultimo 2024.

Kontakt

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

Den 12. december 2023 vedtog Folketinget lovforslag (L 47) om mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. 

Lovforslaget er en opfølgning på Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af 18. december 2020, hvor det blev aftalt at igangsætte et initiativ, som giver habile borgere, der er fyldt 60 år, mulighed for at tilkendegive et ønske om ikke at blive forsøgt genoplivet, hvis man får hjertestop.

Aftalen blev justeret i februar 2022, hvor det blev besluttet, at fravalget skal træde i kraft syv kalenderdage efter, at borgeren har registreret sit fravalg. Det er også efterfølgende blevet besluttet, at et registreret fravalg til enhver tid skal kunne fortrydes af borgeren.

Læs lovforslaget med bemærkninger

Initiativet kræver endvidere udvikling og etablering af en digital løsning. Sundhedsdatastyrelsen har fået til opgave at udvikle en digital løsning i samarbejde med blandt andet KL, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Styrelsen for Patientsikkerhed, MedCom og sundhed.dk, som skal gøre det muligt for borgere at registrere fravalget, og at oplysningen om fravalget er tilgængelig for sundhedspersonalet.

Når den digitale løsning er færdigudviklet og implementeret, vil rettigheden blive sat i kraft. Det forventes at blive muligt at registrere ønske om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop ultimo 2024.

I forbindelse med registrering af fravalget vil borgeren blive ledt igennem overvejelser om at tale med en læge, en sundhedsperson eller en anden, som borgeren har en tæt relation til. Det skal give borgeren mulighed for at reflektere over sin beslutning – både selv og i dialog med andre. En registrering vil først træde i kraft efter syv dage. Hvis borgeren fortryder sit fravalg, kan registreringen trækkes tilbage.

Baggrund

Det er på nuværende tidspunkt kun muligt for habile borgere at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop i en aktuel sygdomssituation eller ved at oprette et behandlingstestamente og deri fravælge ikke bare genoplivning, men livsforlængende behandling. Et behandlingstestamente træder først i kraft, når en læge har vurderet, at borgeren er varigt inhabil og i en situation, som behandlingstestamentet omhandler.

Det er derimod ikke muligt for en ældre, habil borger, som ikke er i en aktuel sygdomssituation, på forhånd specifikt at fravælge genoplivningsforsøg i tilfælde af hjertestop i fremtiden.

Indførelsen af en ret til at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop har været efterlyst af flere aktører, herunder Ældre Sagen og Lægeforeningen, ligesom Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til forudgående at fravælge genoplivningsforsøg uafhængigt af helbredstilstanden.

Læs spørgsmål og svar om fravalg af genoplivningsforsøg