Foranalyse

Foranalysen havde til formål at afdække behovene hos borgere og sundhedsprofessionelle i relation til en kommende løsning, som kan understøtte en borgersikret rettighed til fravalg af genoplivningsforsøg.

Kontakt

Foranalysen har desuden afdækket den nuværende situation, herunder de nugældende regler for, hvornår det er muligt at fravælge genoplivningsforsøg, og hvordan den kommende digitale løsning kan indgå i de sundhedsfagliges arbejdsgange i praksis. 

Foranalysen har bidraget med væsentlige input til udformningen af den tekniske løsning og har afdækket følgende områder: 

  • Interessenternes perspektiver på den politiske aftale og den digitale løsning
    Det Etiske Råd, Ældre Sagen, Lægeforeningen, FOA, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Pårørende i Danmark og Danske Patienter bidrog til denne del af analysen.
  • Borgeres og sundhedspersoners behov og ønsker til den digitale løsning
    Deltagere i denne del af analysen var borgere rekrutteret gennem Ældre Sagen samt sundhedsfaglige og sundhedsfaglige ledere i kommuner, på hospitaler, det præhospitale område, de praktiserende læger og vagtlæger.  

Foranalysen viste med stor tydelighed, at området er komplekst og indebærer etiske overvejelser om, hvem der skal være målgruppen for den kommende løsning. Hertil kommer, at løsningen skal understøtte akutte situationer med hjertestop, hvor sundhedspersoner har behov for hurtigt at kunne få adgang til oplysningen om en borgers fravalg af genoplivningsforsøg.    

Foranalysen er udarbejdet i 2021 af DEFACTUM i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. 

Læs afrapporteringen på foranalysens to dele:

Foranalyse - Interessenters perspektiv (PDF)
Foranalyse - Borgeres og sundhedspersoners behov og ønsker til den digitale løsning (PDF)