Spørgsmål og svar

Her på siden har vi samlet en række svar på spørgsmål om, hvordan den digitale løsning for fravalg af genoplivningsforsøg skal fungere.

Kontakt

Den 12. december 2023 vedtog Folketinget lovforslag (L 47) om mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv fra december 2020, der siden er blevet justeret i 2022.

Rettigheden forventes at kunne træde i kraft i slutningen af 2024, når udvikling og implementering af den digitale løsning er på plads.

Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at udvikle den tekniske løsning og oprette et centralt register til registrering af fravalget.

Spørgsmål og svar om fravalg af genoplivningsforsøg

 • Hvem vil kunne fravælge genoplivning?

  Borgere over 60 år, som er i stand til at varetage sine helbredsforhold, får ret til at registrere et fravalg af genoplivningsforsøg i tilfælde af hjertestop.

 • Hvordan registrerer jeg et fravalg af genoplivningsforsøg?

  Når rettigheden træder i kraft, kan du registrere dit fravalg digitalt på sundhed.dk eller ved at indsende en papirblanket til Sundhedsdatastyrelsen, som så registrerer dit fravalg digitalt.

  Dit fravalg vil træde i kraft efter syv kalenderdage og vil herefter være synligt for sundhedspersonalet i deres relevante it-systemer.

  Du vil modtage en bekræftelse via Digital Post eller pr. brev (hvis du er fritaget for Digital Post), når fravalget er trådt i kraft. Derudover vil du årligt modtage en påmindelse om, at du har registreret et fravalg af genoplivning.

  Det er kun dig selv, der vil kunne registrere et fravalg af forsøg på genoplivning. Registreringen kan ikke foretages af andre, heller ikke fx af en pårørende med fuldmagt.

 • Kan jeg fortryde mit valg?

  Ja, du vil til enhver tid kunne fortryde og trække dit fravalg af genoplivningsforsøg tilbage. Din fortrydelse træder i kraft umiddelbart efter, at den er registeret. Du kan trække dit fravalg tilbage via sundhed.dk eller ved indsendelse af en blanket til Sundhedsdatastyrelsen.

 • Kan pårørende eller andre modsætte sig mit valg?

  Dine nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig vil ikke kunne modsætte sig eller ændre dit fravalg.

 • Hvorfor er aldersgrænsen netop 60 år?

  Lovforslaget er en opfølgning på Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af 18. december 2020, hvor det blev aftalt at igangsætte et initiativ, som giver habile borgere, der er fyldt 60 år, mulighed for at tilkendegive et ønske om ikke at blive forsøgt genoplivet, hvis man får hjertestop.

  Initiativet skal ifølge aftalen ses i lyset af, at retten til selvbestemmelse over afslutningen på livet er en fundamental del af et godt ældreliv og en værdig død.

  Aldersgrænsen på 60 år er politisk besluttet af aftalekredsen på baggrund af input fra relevante aktører på området. Aldersgrænsen er fastsat under hensyn til, at den på den ene side ikke er højere, end at den sikrer en almen rettighed, hvor risikoen for, at man som borger er blevet inhabil, når man skal træffe sit valg, alt andet lige vil være mindre, jo yngre man er. På den anden side, at grænsen ikke er lavere, end at rettigheden vil gælde borgere, for hvem ”ældrelivet” er inden for en overskuelig fremtid. Endelig er det et hensyn i forhold til den fastsatte aldersgrænse, at borgeren efter modellen ikke afkræves en stillingtagen til genoplivningsforsøg eller ej – hverken præcis ved det fyldte 60 år eller senere i livet – men at det alene er en mulighed for borgeren.

 • Skal alle over 60 år tage stilling til fravalg af genoplivningsforsøg?

  Nej, registrering af et fravalg af forsøg på genoplivning ved hjertestop er et tilbud til dig, der er fyldt 60 år og, som er i stand til at varetage dine helbredsforhold. Du kan selv vælge, om og hvornår du ønsker at registrere et fravalg.

  Det er en god idé, at du – inden du beslutter dig – taler med dine pårørende, en sundhedsperson eller andre personer, som du har tillid til.

  Hvis du ikke har registreret et ønske om fravalg af forsøg på genoplivning, vil du som udgangspunkt blive forsøgt genoplivet, hvis du får et hjertestop.

 • Hvem har pligt til at følge et registreret fravalg?

  Sundhedspersoner, som har adgang til oplysningen om et registreret fravalg, har pligt til at følge dit ønske om ikke at blive forsøgt genoplivet. Borgere, fx hjerteløbere, skal derfor ikke følge fravalget, men skal fortsat træde til, hvis de er vidne til et hjertestop.

 • Hvordan spiller den nye rettighed sammen med de eksisterende muligheder?

  Rettigheden til fravalg af genoplivningsforsøg supplerer de eksisterende muligheder for fravalg af behandling, fx muligheden for at oprette et behandlingstestamente, hvor du på forhånd kan fravælge livsforlængende behandling i visse situationer, og lægens mulighed for at beslutte, at livsforlængende behandling ikke skal påbegyndes eller fortsættes.

  Læs mere om behandlingstestamente på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

 • Hvornår træder rettigheden i kraft?

  Når den digitale løsning er færdigudviklet og implementeret, vil rettigheden træde i kraft. Det forventes at blive muligt at registrere ønske om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop ultimo 2024.