14.04.2016

Ældre medicinske patienter trækker forholdsvis meget på både det kommunale og det regionale sundhedsvæsen

En ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at over en tiendel af de ældre (65+ år) var indlagt mindst én gang på en medicinsk afdeling, heraf var en tredjedel 80 år og derover.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en analyse af ældre borgeres kontakt med sundhedsvæsenet, der danner baggrund for Sundhedsstyrelsens faglige oplæg ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient’.

En ældre medicinsk patient er en borger, der er 65 og derover og som i løbet af året har haft mindst én indlæggelse på en medicinsk afdeling.

I 2014 var der i alt 117.000 ældre medicinske patienter (65+ år), blandt disse var 40.000 80+ år. Ud af den samlede gruppe på knap 1 mio. borgere på 65 år eller derover udgjorde de ældre medicinske patienter (DÆMP) dermed 12 pct., mens de ældre medicinske patienter på 80+ år udgjorde 4 pct., jf. figur 1.

Figur 1. Antal ældre medicinske patienter og andel af alle ældre borgere (65+ år), pct.

Figur 1. Antal ældre medicinske patienter og andel af alle ældre borgere (65+ år), pct.

50 pct. af de ældre medicinske patienter modtog en kommunal pleje- og omsorgsydelse

Ældre medicinske patienter (65+ år) har tættere kontakt til den kommunale pleje end ældre borgere generelt. Halvdelen af ældre medicinske patienter modtog således praktisk eller personlig hjælp, hjemmesygepleje eller har haft ophold i en plejebolig, mens dette kun gjaldt en femtedel af ældre borgere generelt (65+ år).

Ældre medicinske patienter havde flere kontakter til sygehus og almen praksis end ældre borgere generelt, og de gennemsnitlige udgifter var fire gange højere for ældre medicinske patienter

Ældre medicinske patienter var indlagt fem gange oftere, havde tre gange flere ambulante besøg på sygehus, og dobbelt så mange kontakter til almen praksis som ældre borgere generelt (65+ år). De ældre medicinske patienters hyppigere kontakt med henholdsvis sygehus og almen praksis ses også i udgiftsniveauet, hvor de gennemsnitlige udgifter til sygehus og almen praksis var fire gange højere for ældre medicinske patienter (65+ år) end for ældre borgere generelt, mens udgifterne til ældre medicinske patienter på 80+ år var tre gange højere end for borgere generelt.

Ældre medicinske patienter, som modtog intensive kommunale pleje- og omsorgsydelser, var også oftere i kontakt med det regionale sundhedsvæsen

Hvis man ser på gruppen af ældre medicinske patienter, som fortsat boede i eget hjem, har de borgere som modtog hjemmesygepleje betydeligt flere kontakter til sygehus og almen praksis end borgere, som alene fik praktisk bistand, dvs. hjælp til rengøring o.lign., og de borgere som ikke modtog nogen kommunal ydelse.

Læs analysen 'Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje' (PDF)

Læs Sundhedsstyrelsens faglige oplæg på sst.dk