11.03.2016

Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 4. kvartal 2015 er blevet opdateret

I dag offentliggør Sundhedsdatastyrelsen tal for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 4. kvartal af 2015. Et stigende antal opereres inden for de anbefalede forløbstider.

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for hjerteområdet har været anvendt siden midten af 2013. Formålet er at følge op på, hvordan det går med at efterleve de anbefalede forløbstider, der er beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelserne.

I 4. kvartal 2015 var 5.716 forløb registreret i pakkeforløb, hvilket er en stigning på lidt over 10 procent siden sidste kvartal.

Antallet af forløb, der er blevet gennemført inden for de anbefalede forløbstider, viser en svagt stigende tendens over perioden. Den nedre kvartil er svingende over de offentliggjorte kvartaler og har ligeledes en stigende tendens. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene med den laveste andel forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider for alle hjertesygdommene. Nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 48 procent i 4. kvartal 2015 med et mindre fald i 4.kvartal 2014 og 2. og 3. kvartal 2015.

Tabel: Nedre kvartil af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for anbefalede forløbstider, fordelt på kvartaler. Foregående kvartaler baseres på stationære data. 3.kvartal 2013 til 4. kvartal 2015.

                          Nedre kvartil*, procent Antal registrerede forløb** Antal forløb med operation***
3. kvartal 2013 27 4.588 894
4. kvartal 2013 39 5.963 1.089
1. kvartal 2014 36 5.729 933
2. kvartal 2014 42 5.638 1.029
3. kvartal 2014 44 5.598 1.041
4. kvartal 2014 41 6.238 1.171
1. kvartal 2015 48 5.566 1.028
2. kvartal 2015 41 5.243 1.031
3. kvartal 2015 45 5.030 1.155
4. kvartal 2015 48 5.716 1.160

Kilde: Landpatientregisteret 9.februar 2016, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
* I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SF4, HF4, UF1A og UF3.
** I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SA1, UA1 og HF1.
*** I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SF2A2, SF4, UF1A2, UF3 og HF4.
Stationære data: data opgjort i forbindelse med første offentliggørelse, der ikke er blevet opdateret siden.

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, der viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

En stor del af patienter med hjertesygdomme får medicinsk behandling. Monitoreringen viser, at 1.160 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet i 4. kvartal 2015. Der har været en mindre stigning med lidt variation siden 1. kvartal 2014.

Se tallene for monitorering af hjerteområdet på eSundhed.dk

Pakkeforløbene på hjerteområdet har været gældende siden 2010. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på hjertesygdom. Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet fra patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling, med angivelse af de anbefalede forløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Se Sundhedsstyrelsen kommentar til hjertemonitoreringen på sst.dk