05.01.2017

PRO-sekretariat er etableret i Sundhedsdatastyrelsen

Fremover skal oplysninger rapporteret af patienter (PRO-data) bruges systematisk i den direkte patientbehandling og kvalitetsudvikling. Det nyetablerede PRO-sekretariat i Sundhedsdatastyrelsen bliver central i arbejdet.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening blevet enige om, at patienternes oplysninger om deres eget helbred skal bruges systematisk i daglig klinisk praksis og til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet.

Derfor er der i november 2016 etableret et sekretariat i Sundhedsdatastyrelsen.

PRO-sekretariatets hovedopgaver er, at:

  • Tilpasse internationale spørgeskemaer til danske forhold og standardisere PRO-spørgeskemaer, der anvendes nationalt
  • Fastlægge retningslinjer for brugen af PRO-spørgeskemaer i hele landet
  • Bidrage til systematisk videndeling, så det lokale arbejde med anvendelse og fortsat udvikling i brug af PRO understøttes bedst muligt
  • Etablere og vedligehold af en standardiseret terminologi og nomenklatur på området
  • Sekretariatsbetjene den nationale arbejdsgruppe for udbredelse af PRO.

Sekretariatet har også til opgave at udarbejde ’køreplan’ for sygdomsområder, hvor der skal etableres nationale PRO-skemaer, indhente erfaringer og udarbejde metodik for at etablere og vedligeholde skemaer.

Standarder på PRO-området

Sundhedsdatastyrelsen har som et led i sine løbende opgaver ansvar for at etablere og at vedligeholde standarder på PRO-området samt at etablere den nationale digitale infrastruktur.

Sundheds- og Ældreministeriet har netop udmøntet 7,9 mio. kr. til seks konkrete PRO-projekter.

Læs om PRO-puljen hos Sundheds- og Ældreministeriet

Find mere information på PRO-sekretariatets egen side

FAKTA

Ved patientrapporterede oplysninger forstås:

Patientrapporterede data om helbredstilstand (PRO-data) er data om helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer og helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data er rapporteret direkte af patienten, typisk i et elektronisk spørgeskema. PRO-data i sundhedsvæsenet kan anvendes både af patienter og sundhedsprofessionelle. Patienterne kan bl.a. anvende PRO til at få øget indflydelse på, hvad samtalen med den sundhedsprofessionelle skal dreje sig om, og på den kontakt de ønsker med sundhedsvæsenet. De sundhedsprofessionelle kan bruge PRO-data til bl.a. planlægning og optimering af behandlingsforløb, beslutningsstøtteværktøj i konsultation og kvalitetsudvikling.