22.11.2021

Fald i forbruget af antibiotika på plejehjem

Beboerne på landets plejehjem får udskrevet mindre antibiotika af deres læger end tidligere. Siden 2016 er antallet af recepter faldet med 23 procent. Samme tendens ses hos ældre generelt.

Fra 2016 til 2020 er antallet af recepter på plejehjemmene faldet for alle typer af infektioner med undtagelse af hudinfektioner. 

Tallene viser også, at det er urinvejsinfektioner, der står for den største del af forbruget af antibiotika. I 2020 blev 68 procent af antibiotikarecepterne til plejehjemsbeboere udskrevet mod urinvejsinfektioner. 

Søjlediagram som viser udviklingen af antallet af recepter på antibiotika til plejehjemsbeboere fra 2016 til 2020. Diagrammet viser at størstedelen recepterne gives mod urinvejsinfektioner, og at der har været et væsentligt fald i disse i perioden.
Antal recepter på antibiotika pr. 1.000 beboere på plejehjem opgjort efter typen af infektion, 2016-2020
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret pr. 4. marts 2021 og Plejehjemsadresser pr. 27. oktober 2020, Sundhedsdatastyrelsen.

Mere antibiotika på plejehjem

Selvom der er tale om et fald i brugen af antibiotika, så viser tallene også, at beboere på plejehjem bruger dobbelt så meget antibiotika som personer, der bor hjemme. 

Den største forskel er på recepter mod urinvejsinfektioner. Her bliver udskrevet 2,5 gange så mange recepter til plejehjemsbeboere end borgere uden for plejehjemmene. 

Læs opgørelsen om brug af antibiotika på plejehjemmene

Den Europæiske Antibiotikadag

Hvert år i november bliver der sat fokus på brugen af antibiotika på Den Europæiske Antibiotikadag den 18. november. Dagen sætter fokus på resistens mod antibiotika, og øger fokus på, at antibiotika skal bruges rationelt. 

Ifølge Europæisk Antibiotikadag er antallet af patienter, der bliver smittet med resistente bakterier er stigende i hele EU.

Læs mere om Den Europæiske Antibiotikadag