26.01.2022

Pilotundersøgelse: Ældre er generelt tilfredse med hjemmehjælp

De fleste ældre, der modtager hjemmehjælp, er tilfredse med den hjælp og støtte, de får. Det viser ny brugertilfredshedsundersøgelse, som Sundhedsdatastyrelsen har gennemført.

Når ældre, der modtager hjemmehjælp bliver spurgt, hvor tilfredse de samlet set er med den hjælp og støtte, de får, fortæller 81 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de får. 88 procent er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de får til personlig pleje, mens 86 procent er trygge ved de medarbejdere, der kommer i deres hjem, og 94 procent oplever, at medarbejderne er venlige. 

Ny brugertilfredshedsmodel på ældreområdet  

Resultaterne stammer fra en pilotundersøgelse om brugertilfredshed, der er gennemført i foråret 2021, og hvor 2.977 hjemmehjælpsmodtagere har deltaget. Undersøgelsen har haft til formål at afprøve forskellige modeller for, hvordan en ny national model for at måle brugertilfredshed i ældreplejen kan tilrettelægges bedst muligt.

Målet med den nye brugertilfredshedsundersøgelse er, at den skal styrke fokus på effekter og resultater af indsatserne på ældreområdet ved bl.a. at belyse de ældres vurdering af den hjælp, de modtager, samt deres tilfredshed med de kommunale indsatser. 

Pilotundersøgelsen har blandt andet afdækket, hvordan ældre og deres pårørende bedst kan inddrages i målingen af brugertilfredshed gennem forskellige indsamlingsmetoder som telefoninterview, besøgsinterview og webbaserede spørgeskemaer. Et særligt fokus har været, hvordan ældre borgere, hvoraf nogle er kognitivt svækkede, bedst kan inddrages. 

Se resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen om hjemmehjælp på eSundhed

På baggrund af resultaterne er der lavet en analyse om utryghed og manglende sammenhæng blandt hjemmehjælpsmodtagere, der oplever skiftende medarbejdere.

Læs analyse om utryghed og manglende sammenhæng

Brugertilfredshedsundersøgelsen har også omfattet ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, og disse resultater forventes at blive offentliggjort i løbet af februar.

Baggrund for undersøgelsen

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2020 blev det besluttet, at der skal udvikles en ny national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, som både dækker ældre, der modtager hjemmehjælp, og ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig. 

Den endelige model for den nye nationale brugertilfredshedsundersøgelse skal aftales mellem Social- og Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening.

Sundhedsdatastyrelsen har på vegne af Social- og Ældreministeriet (det daværende Sundheds- og Ældreministerium) fået til opgave at varetage udvikling og drift af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet.