31.08.2022

Kronikerhonorar vinder frem

Cirka 6 ud af 10 borgere med KOL eller type 2-diabetes er nu omfattet af kronikerhonoraret. Udviklingen er dog aftaget under covid-19.

De alment praktiserende læger skal overføre de af deres patienter, der er diagnosticeret med type 2-diabetes og/eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), til kronikerhonoraret. Det er en del af overenskomstaftalen for almen praksis, der trådte i kraft i 2018. Formålet med det særlige honorar er, at patienter med KOL og type 2-diabetes i højere grad følges og behandles i almen praksis frem for på hospitalsambulatorierne. 

Siden indførelsen er stadig flere patienter kommet på ordningen. Hvor det i 2018 var 30 pct. af den omfattede patientgruppe, der blev afregnet for på ordningen, så var det i 2021 steget til 63 pct. Størstedelen af denne stigning er dog sket fra 2018 til 2020, mens udviklingen har været relativt begrænset fra 2020 til 2021 med en stigning på 3 procentpoint.

Covid-19 spiller formentlig ind

En del af forklaringen på den mindre vækst i ordningen er formentlig, at covid-19 betød en ændring i kontakten med og fremmødet hos praktiserende læge. 

”Vi har set et dyk under covid-19 i en række forskellige kontakter i sundhedsvæsnet. Mindre fremmøde hos praktiserende læge kan spille ind,” siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Det spiller også ind, at der løbende kommer nye patienter til i gruppen i takt med at patienter diagnosticeres med type 2-diabetes eller KOL.

”Der er ikke tale om, at man laver overflytningen en gang for alle. Det er en kontinuerlig proces for de praktiserende læger, når de har patienter, der diagnosticeres med en eller begge sygdomme,” siger Mette Keis Jepsen.

Hvad er kronikerhonorar?

Kronikerhonorarerne gives for ydelser, hvor patienten er i kontakt med lægen - herunder konsultation, e-mail- og telefonkonsultationer og specifik forebyggende indsats (årskontrol) uanset årsag. Det betyder, at uanset om kontakten skyldes borgerens kroniske lidelse eller andre problemer, er den dækket af kronikerhonorarerne. 

De alment praktiserende læger skal ifølge overenskomsten overføre alle tilmeldte patienter, som er diagnosticeret med type 2-diabetes og/eller KOL, til ordningen. Dette gælder dog ikke udvalgte undergrupper med særligt behov for specialiseret behandling, hvor behandlingsansvaret fortsat ligger på sygehuset (fx gravide med type 2- diabetes og borgere med KOL med meget svært nedsat lungefunktion).

Læs analysen om kronikerhonorar for borgere med type 2-diabetes og KOL 2018-2021 (PDF)