16.09.2022

Færre ældre får mange slags medicin

Færre ældre bruger 5 eller flere lægemidler samtidig, mens andelen er uændret i befolkningen siden 2010.

Omtrent 6 pct. af den voksne befolkning på 16+ år er i længere tids behandling med fem eller flere lægemidler samtidigt (polyfarmaci) i 2021. Det er cirka samme niveau som i 2010. 

Det er især i de ældre aldersgrupper, at polyfarmaci er mest udbredt, og selvom der i samme periode er blevet flere ældre, har det ikke påvirket den samlede andel af den voksne befolk-ning på 16+ år, der er i polyfarmaceutisk behandling.

Det skyldes, at der netop blandt de ældre er sket et fald i andelen, der får mange forskellige slags lægemidler. Hvor det i 2010 gjaldt 28 pct. af de over 75-årige, så var det i 2021 faldet til 21 pct.

Det er positivt, at der ikke har været en stigning udtaler Afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen, som håber, at de nye tal kan bidrage til det videre arbejde med at målrette og styrke indsatser om polyfarmaci på såvel nationalt som regionalt niveau.

Læs analysen analysen om behandling med polyfarmaci 2010-2021