01.02.2023

Mange forebyggelige sygehusophold

Mange ældre hjemmehjælpsmodtagere kommer på hospitalet, selvom det kunne have været forebygget.

Ældre, der modtager hjemmehjælp, kommer stadig oftere på hospitalet på grund af tilstande, som kunne have været forebygget. Det viser kvalitetsindikatoren for udvalgte forebyggelige sygehusophold blandt hjemmehjælpsmodtagere visiteret til personlig pleje på 65+ år, som Sundhedsdatastyrelsen nu har opgjort for perioden 2015-2021.

På nationalt niveau er indikatoren i 2021 på 170 mod 159 i 2015. I samme periode er der dog sket et fald i andelen af ældre, der visiteres til personlig pleje.

I absolutte tal kom ældre hjemmehjælpsmodtagere 16.854 gange i 2021 på hospitalet på grund af en tilstand, der vurderes at have gode muligheder for at være forebygget. 

Et vigtigt fokusområde

Indikatoren er et vigtigt pejlemærke, fordi det er belastende både sundhedsmæssigt og økonomisk, når ældre skal på hospitalet med noget, som kunne have været forebygget ved rettidig pleje og behandling i et samspil mellem kommuner og behandlende læge. 

”Vi kan ikke ud fra data se, hvad det stigende antal sygehusophold skyldes, men uanset årsagen så er det et vigtigt fokusområde for både kommuner og regioner. Selvfølgelig især af hensyn til borgeren, men også fordi det er med til at presse sundhedsvæsenet,” siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen og fortsætter:

”Og her taler vi om en gruppe, man i forvejen er i kontakt med kommunalt og derfor har særlige muligheder for at hjælpe lokalt inden, et sygehusophold bliver nødvendig.”

Se indikatoren på eSundhed

Ny indikator

Kvalitetsindikatoren for forebyggelige sygehusophold blandt hjemmehjælpsmodtagere visiteret til personlig pleje på 65+ år, er en ny indikator som Sundhedsdatastyrelsen fremover vil udarbejde årligt, baseret på indberetninger fra kommunerne om visiterede til personlig pleje og fra sygehusene på sygehusophold.

Indikatoren viser, hvor ofte det – set i forhold til gruppens størrelse – sker, at hjemmehjælpsmodtagere kommer på hospitalet grundet tilstande, som kommunerne – sammen med regionerne – vurderes at have haft gode muligheder for at forebygge. 

Indikatoren er blandt andet vigtig i forhold til det nationale mål for sundhedsvæsnet om at nedbringe antallet af forebyggelige sygehusophold blandt borgere på 65+ år. Sammenlignet med aldersgruppen generelt, er der mange forebyggelige sygehusophold blandt hjemmehjælpsmodtagere visiteret til personlig pleje. Det skyldes især, at gruppen generelt er dårligere, end borgere på 65+ år. Med den ny indikator bliver det dermed muligt specifikt at følge udviklingen i en gruppe, der er særligt i risiko for sygehusophold, der kunne være forebygget. 

Konkret handler det om sygehusophold inden for følgende diagnosegrupper: Dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdomme (bl.a. lungebetændelse), blærebetændelse, mave-/tarmlidelser, brud, ernæringsbetinget blodmangel, sociale og plejemæssige forhold og tryksår.