Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fokusområde 5: Prioritering, eksekvering og synlighed

Sundhedsvæsenet skal i de kommende år gennemføre store digitale forandringer i højt tempo. Det kræver klarhed om retning og ansvar. Det kræver samtidig kapacitet til at gennemføre forandringerne i praksis og mere gennemsigtighed om fremdrift og resultater.

Kontakt

Nicholas Christoffersen E: nich@sundhedsdata.dk T: 3268 5361

En styrket digitaliseringsindsats forudsætter en tættere og mere forpligtende koordinering og prioritering af indsatsen. Indsatser og initiativer, som påvirker alle dele af sundhedsvæsenet, skal planlægges og koordineres i fællesskab for at tage højde for de udfordringer, der knytter sig til tæt samarbejde på tværs af sektorgrænser. På den baggrund arbejdes på en række områder for at styrke den samlede styring af de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. En del af dette arbejde er eksemplificeret i nedenstående. 

1. Udvikling af et porteføljeoverblik over samtlige initiativer i strategien

Porteføljeoverblikket er et dynamisk dokument, der løbende opdateres med aktuel status for de forskellige aktiviteter, der indgår i porteføljen. Den nationale bestyrelse for sundheds-it kan på denne måde få et samlet overblik over fremdriften i digitaliseringsstrategiens projekter og initiativer og øvrige initiativer af tværgående og strategisk interesse. For status over initiativer i strategien se her.

2. Udvikling og offentliggørelse af fællesoffentlige indikatorer for anvendelse og udbredelse af sundheds-it i Danmark

Med offentliggørelsen af fællesoffentlige indikatorer  for sundheds-it sættes der øget fokus på gennemsigtighed og synlighed om sundheds-it udviklingen. Som led i evalueringen af kommunalreformen på sundhedsområdet blev der udpeget 5 indikatorer for anvendelse af it-systemer i regionerne samt fire indikatorer på opfyldelse af kommunikationsaftaler på tværs af sektorerne. Tilsvarende er der på det statslige område fastsat indikatorer for anvendelsen og driftsstabiliteten af nationale sundheds-it løsninger. 

3. Oprettelse af en porteføljestyregruppe, der sikrer fremdrift i gennemførelse af større fællesoffentlige projekter 

Den nationale bestyrelse for sundheds-it har nedsat en porteføljestyregruppen med regionalt formandskab, der skal sikre en større grad af fremdrift, koordination og leverancestabilitet i gennemførelsen af udvalgte fællesoffentlig projekter med kritiske afhængigheder. Porteføljestyregruppen  fik ved dens etablering følgende projekter:

  • Fælles Medicinkort
  • Udbredelse af MedCom standarder
  • National Serviceplatform
  • Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
  • Sundhedsjournalen

Samtidig skal implementeringsindsatse ensartes og sundhedsaftalerne bruges til at styrke implementeringsindsatsen lokalt. 

4. Etablering af  en styrings-og finansieringsmodel for drift og videreudvikling af fællesoffentlig sundheds-it

Som led i den regionale og kommunale økonomiaftale for 2013 er der etableret en styrings- og finansieringsmodel for drift og videreudvikling af fællesoffentlig sundheds- it. Finansierings- og styringsmodellen er rammen om et tættere fællesoffentligt samarbejde om drift og udvikling af tværsektorielle it-løsninger i sundhedsvæsenet. I 2014 omfatter modellen infrastrukturkomponenten National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.