Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Modernisering af indberetning af data via SEI

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) bliver moderniseret. Det betyder blandt andet at brugere fremadrettet skal indberette via en webbaseret brugergrænseflade, fremfor den nuværende lokalt installerede klient.

Kontakt

Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

Modernisering af Datamodtagelse er et projekt under Sundhedsdataprogrammet, der har til formål at modernisere den eksisterende indberetning af sundhedsdata, som indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Målet er blandt andet at skabe adgang til SEI indberetning via en moderne platform, fjerne afhængigheden til en lokalt installeret klient på brugerens pc samt fortage tiltag til ensretning og sikring af systemets brugerstyring.

SEI er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen (SDS). SEI håndterer indberetning af sundhedsoplysninger såsom dødsattester, aborter, cancer, genoptræning, MRSA, tvang i psykiatrien og LPR data.

Moderniseringen af SEI

Udgangspunktet for moderniseringen er en overførsel af de eksisterende SEI-skemaer til SEI2, hvorfor indberetningsskemaerne ikke bliver væsentligt ændret fra det nuværende SEI-indberetningssystem.

I forhold til den eksisterende løsning for indberetning via SEI skal moderniseringen føre til et kvalitetsløft af både metode og platform. Således skal det nye system både kunne benyttes på tværs af platforme og på tværs af enheder. Den nye webbaserede løsning medfører desuden, at indberettere ikke længere skal installere programmer til indberetning lokalt.

Projektet moderniserer ligeledes de eksisterende system-til-system snitflader med en up-to-date teknologi, der sikrer en simpel indberetning for tredjepartleverandører til SEI fra brugerens egne journal-systemer. 

Data til Landspatientregisteret (LPR) bliver i dag indberettet via MiniPas. MiniPas lukkes med SEI2 og erstattes af indberetningsskemaet SEI-LPR, som understøtter kravene til LPR3 formatet. I en kort overgangsperiode vil det være muligt at revidere data i MiniPas (SEI1) samt foretage annulleringer og genindberetninger.

SEI2 kommer desuden til at understøtte Statens Serum Instituts modtagelse af Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme (1515-blanketter), som vil blive omlagt fra papirbaseret indberetning til elektronisk indberetning i SEI2 primo januar 2019.

I forbindelse med ØA2015 forhandlingerne blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisations-register (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). Det planlægges, at overgang fra SHAK til SOR skal ske i forbindelse med overgang til indberetning i LPR3. Det betyder, at alle indberetningsskemaer, som indberettes via SEI, med overgangen til LPR3 vil anvende SOR fremfor det nuværende SHAK.

Overgang til SEI2

 Skema Leverancedato
 Dødsattest, side 1 og 2   7. januar 2019
Tvang i psykiatrien (6 skemaer)   7. januar 2019
 Venteinfo  Afventer idriftsættelsesdato
 Sengepladser  7. januar 2019
 IVF  7. januar 2019
 Tvang i somatikken   7. januar 2019
 SEI-LPR  7. januar 2019
 Cancer  7. januar 2019
 SSI skemaer  7. januar 2019
 MRSA 7. januar 2019
 Alkoholbehandling  7. januar 2019
 Injicerbar heroin/metadon   7. januar 2019
 Abort  7. januar 2019
 Forsøg med sundhedsrum 7. januar 2019
 Rituel omskæring  7. januar 2019
 Den Nationale Børnedatabase 7. januar 2019
 Genoptræning SUL §140 7. januar 2019

Af tabellen fremgår datoer for overgang til SEI2 for SEI indberetningsskemaerne.
Projektet er i dialog med regionerne omkring overgang til SEI2.

Det er forventningen, at Sundhedsdatastyrelsen lukker support på SEI1 i løbet af 1. halvår 2019.

Hvad betyder overgangen til SEI2 for indberetterne?

 Overgangen vil betyde, at man som indberetter fra de datoer, som fremgår af tabellen, skal indberette via den nye SEI2 webbaserede brugergrænseflade, i stedet for via den lokalt installerede SEI klient. Link til brugergrænsefladen offentliggøres, når løsningen tages i brug. Sundhedsdatastyrelsen udarbejder indberetningsvejledninger for indberetning til de registre, som der indberettes data til via SEI.

For de indberettere, der indberetter via SEI’s system-til-system løsning, skal deres systemleverandør overgå til de nye webservice snitflader, som baseres på IDWS formatet.

SEI2 er i en overgangsperiode bagudkompatibel med de eksisterende webservices i SEI1.

Brugeradministrationen flyttes ligeledes fra den nuværende lokale klient til SEI2 brugergrænsefladen. Der vil derfor, efter overgang til SEI2, ikke være behov for at vedligeholde de lokale løsninger i forhold til den fremadrettede indberetning og brugeradministration.
De indberettede skemaer fra SEI1 migreres over i den nye SEI2 i forbindelse med idriftsættelsen af løsningen og vil kunne tilgås af brugerne her. Dog skal indberettere sørge for at indberette alle skemaer fra kladder og udbakke i den gamle SEI-klient, da de ellers ikke kan migreres over i SEI2.

Den eneste undtagelse i forhold til migrering af skemaer til SEI2 er informationer fra tvangsprotokoller på indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien. Da disse felter ikke er indberettet til SDS, men kun eksisterer i de lokalt installerede klienters datasæt, kan de ikke migreres og indberettere vil derfor skulle beholde en SEI1 klient med adgang til disse informationer, med mindre de fremgår andre steder - eksempelvis direkte i patientjournalen.

Alle de brugere, der i dag er oprettet som indberettere i SEI, vil ligeledes automatisk blive flyttet over i det nye SEI2 system og skal logge ind på samme vis som nu. I SEI2 skal man, ligesom i det nuværende SEI, logge ind med NemID. Såfremt man er ny bruger af SEI, skal man anmode om oprettelse i systemet første gang man logger på systemet.