ICD-11

Den nye version af WHO’s internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande – ICD-11 – er udkommet og skal i de kommende år udrulles i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

WHO’s klassifikation er grundlaget for bl.a. sygdoms- og dødsårsagsregistreringen i Danmark og indgår i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS). Danmark har tilsluttet sig WHO-nomenklaturforordningen fra 1967, som indebærer, at vi er forpligtet til at anvende den nyeste revision af ICD til international statistisk rapportering af sygdomme og dødsårsager. 

Den nuværende klassifikation, ICD-10, stammer fra 1989 og blev i en dansk oversættelse taget i brug i 1994. Der har længe været arbejdet på etablering af en ny version, ICD-11, der skal afspejle nutidig sygdomsopfattelse og være digital. På World Health Assembly i maj 2019 enedes medlemslandene, inklusive Danmark, om at tage ICD-11 i brug, i princippet med virkning for den internationale indberetning af sundhedsdata til WHO pr. 1. januar 2022. Flere lande, herunder Danmark, vil dog først på et senere tidspunkt kunne overgå til at benytte ICD-11 til patientregistrering mv., da det kræver forberedelse og omstilling af it-systemer. 

På baggrund af en foranalyse, som Sundhedsdatastyrelsen fik udarbejdet i 2019, besluttede Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet, at ICD-11 skal indgå i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS). Der er i den forbindelse behov for en opdatering af den teknologiske platform, som SKS er baseret på. 

Læs ’Foranalyse: Dansk migrering fra ICD-10 til ICD-11’ (PDF)

Modningsprojekt for dansk implementering

Sundhedsdatastyrelsen gennemførte i 2021 en ny foranalyse for at afdække centrale, regionsspecifikke og tværregionale hovedopgaver samt tids-, ressourcemæssige og økonomiske konsekvenser ved overgangen til ICD-11. Arbejdet med denne foranalyse gjorde det klart, at der er en række analyser, der skal laves, og beslutninger, der skal tages, før det kan vurderes, hvilke ressourcer overgangen forventes at kræve. Dette modningsprojekt skal gennemføres, inden et egentligt implementeringsprojekt kan iværksættes. 

Derfor er der nu sat et modningsprojekt i gang, som skal analysere og afklare en række forudsætninger for vellykket implementering. Resultaterne fra modningsprojektet skal sikre, at der etableres et tilstrækkeligt grundlag for, at man kan udarbejde en kvalificeret strategi for implementering af ICD-11 – både ud fra klinisk, aktivitetsmonitorerings- og økonomisk perspektiv. 

Modningsprojektet er forankret i Arbejdsgruppe for ICD-11-modningsprojektet, der refererer til Udvalg for Datakvalitet og Indberetning (UDI). Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra stat, regioner og øvrige relevante interessenter med udgangspunkt i UDI.

Modningsprojektet forventes afsluttet i løbet af første halvdel af 2023.

Fordele ved at overgå til ICD-11

Udover at ICD-11 er klinisk tidssvarende, er fordelene, at den: 

  • indeholder flere diagnoser og højere detaljeringsgrad end ICD-10 
  • muliggør lettere fremtidig udvidelse af klassifikationen 
  • har tidssvarende registreringsmuligheder for kliniske diagnoser 
  • giver mulighed for større præcision og dermed forbedret datakvalitet for alle, der anvender data til planlægning, kvalitetssikring, økonomistyring/DRG, forskning mv. 
  • er ’født’ som en digital klassifikation – dvs. er skabt digitalt og dermed bedre egnet til at understøtte et digitaliseret sundhedsvæsen end den tidligere papirversion. 

Nyhedsbrev om overgang til ICD-11

Sundhedsdatastyrelsen udgiver et nyhedsbrev om status for implementering af ICD-11 i Danmark.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om overgang til ICD-11

Læs tidligere nyhedsbreve om ICD-11