Baggrund og formål

Hensigten med Begrebsbasen er at skabe en fælles reference for alle, der beskæftiger sig med dokumentation, semantisk interoperabilitet og præcis kommunikation i sundhedsvæsenet.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

En fælles forståelse af begreber er grundlæggende for interoperabilitet mellem sundhedsvæsenets systemer, og anvendelsen af entydigt definerede begreber er væsentlig både for kvaliteten af sundhedsfaglig dokumentation, for patientsikkerheden og for den professionelle planlægning og udvikling af it-systemer. Udviklere og brugere har behov for en fælles reference for de begreber, der indgår i de grundlæggende strukturer for systemerne, og i de processer, om hvilke der skal registreres informationer i systemerne.

Målet med begrebsbasen er at samle en række centrale sundhedsfaglige begreber, at afdække deres betydning og opnå konsensus om de definitioner, der udarbejdes. Hensigten er at begreberne derved kan anvendes konsekvent og konsistent på tværs af faggrupper, organisationer, fagspecialer og sektorgrænser.

Læs mere

 • Baggrund

  Arbejdet med at afdække betydningen af sundhedsfaglige begreber blev påbegyndt i forbindelse med den nationale strategi for It i Sundhedsvæsenet 2003-2007. Med udgangspunkt i denne, blev der i 2004

  • nedsat Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet
  • oprettet et begrebssekretariat
  • udviklet en database til håndtering af begreber i det danske sundhedsvæsen

   

  I følgende strategier for digitalisering af sundhedsvæsenet hedder det:
  "Jo større kravene og ønskerne er til udveksling af strukturerede og detaljerede data, jo større er behovet for standardisering af begreber og klassifikationer."

  Det er på denne baggrund, at NBS fortsat arbejder med entydigt at afdække og opnå konsensus om betydningsindholdet af centrale sundhedsfaglige begreber, således at disse anvendes konsekvent og konsistent på tværs af faggrupper, organisationer, fagspecialer og sektorgrænser.

  Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

 • Formål

  Inden offentliggørelsen i Begrebsbasen har resultaterne fra de enkelte arbejdsgrupper været gennem fagligt og terminologisk review og har endvidere været sendt i offentlig høring hos en bred vifte af interessenter.

  Begrebsarbejde baserer sig på terminologisk arbejdsmetode, der har fokus på systematisk bearbejdning af informationer om begreber. Rygraden i det systematiske terminologiarbejde er begrebssystemerne, hvor begreberne sættes i relation til hinanden. Begrebssystemerne er grundlaget for udarbejdelse af sammenhængende og konsistente definitioner - samt udvælgelse af en foretrukken term i de tilfælde, hvor der bruges flere synonyme termer for et begreb.

  Anvendelsen af terminologiske principper i arbejdet er således et vigtigt redskab til den entydige afdækning af begrebernes betydning. Samtidig skal det dog indrømmes, at det at læse begrebssystemerne og de meget korte, men præcise definitioner, kræver en vis tilvænning og øvelse.

 • Målgruppe

  Målgruppen for Begrebsbasen er udviklere af it-systemer til brug i sundhedsvæsenet samt forfattere af dokumentation i sundhedsvæsenet fx vejledninger, cirkulærer etc.

  Begrebsbasen er tænkt som en 'special-ordbog', hvor det er muligt at slå begreber op vedrørende centrale sundhedsfaglige emner.
  Arbejdsgrupperne, der har behandlet begreberne, har været sammensat med henblik på at dække et mangesidigt udsnit af brugere, sådan at udvalget af begreber og begrebernes definitioner dækker disses behov bedst muligt. Indholdet har desuden været i høring hos bredt sammensatte grupper af interessenter for at sikre, at definitionerne er i overensstemmelse med disses brug af begreberne.

  Læsning af de terminologiske begrebssystemer og de meget korte, men præcise definitioner, kræver en vis tilvænning og øvelse.

Link