NBS Medicineringsbegreber

Medicineringsbegreber anvendes bredt i hele sundhedsvæsenet, og en fælles national afdækning af betydningen af centrale begreber er anvendelig i hele sundhedsvæsenet: i praksis, på sygehusene og i den kommunale sygepleje.

Indhold og afgrænsning af domænet:

I 2009 blev der foretaget en revision af det NBS-begrebsarbejde vedr. medicineringsbegreber der var udført i 2004. I den forbindelse blev der inddraget en række begreber, som på daværende tidspunkt var relevante i forbindelse med projektet Fælles MedicinKort.

I 2013 arbejdede Danske Regioner med en Tværregional vejledning vedrørende medicinsk behandling og brug af Fælles Medicinkort ved indlæggelse, udskrivelse og ambulante besøg/kontroller. I den forbindelse blev der udarbejdet nogle definitioner af centrale begreber, som i nogen grad overlappede med de eksisterende NBS-begreber, og som det ville være godt at få afdækket nærmere, så de kan anvendes af hele sundhedsvæsenet. Med udbredelsen af det fælles medicinkort, FMK, i kommunerne havde KL også et behov for begrebsafklaring. NBS begrebssekretariatet og Danske Regioner aftalte i fællesskab at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på en revision af medicineringsbegreberne, så der kunne skabes en større grad af konsensus.

Formålet med begrebsarbejdet er bl.a. at sikre, at der er ensartethed i brugen af begreber i de systemer, der udvikles.

Gruppens kommissorium har været at

  1. afdække centrale begreber der er relevante for anvendelsen og udbredelsen af FMK i regioner, praksis og kommuner
  2. validere de øvrige begreber vedrørende medicinering, som fandtes i det eksisterende NBS-materiale i Begrebsbasen
  3. søge sammenhæng og konsistens mellem områdets begrebssystem og andre tilgrænsende områder, primært de øvrige begrebssystemer udarbejdet under NBS
  4. bidrage til at formidle og skabe accept af en fælles forståelse af områdets begrebsverden og sprogbrug.

Overordnet referenceramme:

Begrebsarbejdet tager udgangspunkt i processen vedrørende medicinering og de begreber og deres indbyrdes sammenhæng, som knytter sig her til. Desuden har det været et formål med begrebsafklaringen at afdække begreber, som er specifikke for FMK og som det tidligere har været vanskeligt at få konsensus om.

Filer

Download

Kort rapport over gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og disses løsninger samt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

Link