NBS Organisatoriske begreber

I 2008 var det blevet aktuelt at afdække betydningen af en række organisatoriske begreber, som var registreret i forbindelse med udviklingen af Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). Sundhedsvæsenets Organisationsregister kan betegnes som en stor elektronisk adressebog over sundhedsvæsenets organisatoriske dele.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet:

Arbejdsgruppens opgave har været at indsamle og afdække centrale begreber fra SOR samt at vurdere behovet for at gennemgå NBS 01 Administrative begreber med henblik på at gøre definitionerne endnu mere præcise og bredt dækkende. Af hensyn til konsistent behandling af begreberne og sikring af bred anvendelighed er begreberne behandlet som en del af Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet og vil indgå som en del af Begrebsbasen.

Formålet med begrebsarbejdet er bl.a. at sikre, at der er ensartethed i brugen af begreber i de systemer, der udvikles.
Gruppens kommissorium har været at

1. vurdere behovet for revision af det område af Begrebsbasen, som rummer centrale administrative begreber
2. indsamle og afdække betydningen af en række begreber fra SOR
3. søge sammenhæng og konsistens mellem områdets begrebssystem og andre tilgrænsende områder. Primært de øvrige begrebssystemer udarbejdet under NBS, og de terminologier for sundhedsvæsenet, der nationalt er i brug eller under udarbejdelse (dansk klinisk terminologi baseret på SNOMED CT®)
4. bidrage til at formidle og skabe accept for en fælles forståelse af områdets begrebsverden og sprogbrug.

De organisatoriske begreber er centrale i beskrivelsen af sundhedsdomænet. Det er også begreber, som det i nogle tilfælde er vanskeligt at definere, fordi de allerede er etablerede, men med forskellige betydninger i sundhedsvæsenet. Det gør det udfordrende at udforme nationalt dækkende definitioner. Arbejdsgruppen har bestræbt sig på at definere begreberne, så de bliver rummelige - og der kan opnås national konsensus om betydningerne - og så de bliver tilstrækkeligt præcise til at de kan anvendes fx ved digitalisering af sundhedsvæsenet.

Overordnet referenceramme

Væsentlige referencer har været 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' og 'Beskrivelse af Sundhedsvæsenets Organisationsregister, SOR'. Yderligere referencematerialet er udvalgt på baggrund af søgning på Internettet og på baggrund af arbejdsgruppens faglige viden og kompetencer.

Filer

Download

Kort rapport over gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og disses løsninger samt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

Link