NBS Telemedicinbegreber

Begrebssystemet Telemedicinbegreber omfatter centrale begreber, som arbejdsgruppen har fundet væsentlige for definitionen af begrebet telemedicin.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet:

 Arbejdsgruppen ville gerne have adopteret en international definition af begrebet. Imidlertid er begrebet telemedicin og den tilhørende term så stærkt forankret i den danske sprogbrug og begrebet, anvendes hyppigt i debatten om udviklingen i sundhedsvæsenet, ligesom det indgår i diverse nationale handleplaner. Derfor har man valgt at beholde telemedicin som det centrale begreb, og en ny term ville, selv om den måske ville være mere sigende i forhold til konteksten, skabe mindre klarhed i forståelsen hos en bredere kreds.

En væsentlig faktor i forbindelse med udvælgelsen af begreberne har været, om de har en specifik betydning i forhold til telemedicin og om de i forbindelse med telemedicin har en særlig betydning, som adskiller sig fra betydningen af begreberne uden forstavelsen tele-. Er behandlingen af fx et sår anderledes, når der er tale om telemedicin, end den behandling man ville få ved at møde op på et behandlingssted? Det mener arbejdsgruppen ikke.

Formålet med begrebsarbejdet er bl.a. at sikre, at der er ensartethed i brugen af begreber i de systemer, der udvikles.

Gruppens kommissorium har været at

  1. afdække betydningen af begrebet telemedicin og tilhørende centrale begreber med henblik på anvendelse af fælles begreber i regioner, kommuner og praksis , samt i forbindelse med udarbejdelse af centrale udmeldinger, fx lovgivning og reguleringer
  2. søge sammenhæng og konsistens mellem områdets begrebssystem og andre tilgrænsende områder, primært de øvrige begrebssystemer udarbejdet under NBS
  3. bidrage til at formidle og skabe accept af en fælles forståelse af områdets begrebsverden og sprogbrug

Overordnet referenceramme:

Ligesom WHO har arbejdsgruppen lagt vægt på at definere telemedicin som en "sundhedsydelse, der udføres ved anvendelse af informations og kommunikationsteknologi", men mens WHO's definition bygger på det noget ukonkrete, at 'afstand er en kritisk faktor' mener arbejdsgruppen, at det karakteristiske ved telemedicin er, at teknologien "gør patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen, uafhængige af et fysisk møde".

Filer

Download

En kort gennemgang af gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og disses løsninger samt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

Link