NBS Undersøgelser

Arbejdsgruppens opgave har været at belyse området Undersøgelser og deres resultater på overordnet plan på baggrund af et behov i sundhedsvæsnet for at kunne arbejde med undersøgelser og deres resultater på tværs af faglige, it-tekniske og administrative afgrænsninger. Det kræver en generel forståelse af begreberne og af deres forhold til sundhedsvæsenets øvrige begrebsverden. Begreberne er således defineret med henblik på at kunne anvendes tværfagligt og professionsuafhængigt.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet:

Undersøgelser udført med andet end direkte sundhedsformål, for eksempel med henblik på forskning eller befolkningsstatistik, er ikke medtaget idet de ikke udgør interventioner i forhold til specifikke patienters helbredstilstand.

Det er tilstræbt at beskrive området teknologiuafhængigt. Begreber, der forekommer specifikt knyttet til anvendelsen af en bestemt teknologi eller metode, er, hvis de blev vurderet som væsentlige, søgt defineret på et generelt plan.

Begreber vedrørende administration af og organisatoriske forhold i forbindelse med undersøgelser (fx booking, afregning, prioritet) og meddelelsestyper, der omhandler undersøgelser (rekvisition, svar) er også udeladt. Begreberne rekvisition og svar, som de anvendes i 'rekvisitionssystemer', er ikke medtaget, da de ikke i sig selv er patientrelaterede begreber. De er formelle meddelelser om bestilling, levering og evt. afregning og administration af ydelser. Et resultat eksisterer uafhængigt af en svarmeddelelse; det kan forsendes i en svarmeddelelse, men er ikke identisk med selve meddelelsen.

Overordnet referenceramme:

Den overordnede ramme er baseret på en forståelse af undersøgelse som en formålsbestemt aktivitet i sundhedsvæsenet: en intervention der er relateret til en patient og har til formål at frembringe information om patienten.

Dette skal ses i modsætning til de typer af intervention, der har til formål at påvirke patientens sundhedstilstand - behandling. En undersøgelsesproces vil ofte påvirke patientens tilstand, men denne påvirkning er ikke formålet; den er enten en planlagt del af undersøgelsen, med henblik på at frembringe information, eller et biprodukt.

Arbejdsgruppen har ved begrebsafklaringen forudsat, at man begrebsmæssigt kan adskille undersøgelsesprocessen og dens mål (information) fra behandlingsprocessen og dens mål (ændring af patientens tilstand).

Filer

Download docs

En kort gennemgang af gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og disses løsninger samt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

Link