NBS Organisatoriske begreber

Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet nedsatte i 2004 denne arbejdsgruppe med henblik på at afdække centrale begreber inden for domænet utilsigtede hændelser.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet:

 Arbejdsgruppen har taget afsæt i en selvvalgt forståelsesramme, idet domænet utilsigtede hændelser er nyt og forholdsvist ubearbejdet i dansk sammenhæng. I det lys har gruppen brugt en del kræfter på at afgrænse domænet, især i relation til kvalitetsudvikling, men også klinisk proces.

Overordnet referenceramme:

Domænet er søgt beskrevet med afsæt i Lov om patientsikkerhed, idet det har været gruppens opfattelse, at loven bør udgøre fundamentet for begrebsarbejdet på netop dette område. Da domænet er forholdsvist ubearbejdet i dansk sammenhæng har det været nødvendigt for gruppen selv at stykke en referenceramme sammen, primært ud fra international litteratur og sekundært ud fra dansk materiale.

Arbejdsgruppen har valgt at afgrænse begrebsarbejdet til forhold, der falder inden for den kliniske proces. Det betyder, at enkelte, men væsentlige, begreber i begrebssystemet er modelleret med henblik på en forventet kommende ændring af lovgivningen på området.

Filer

Download

En kort gennemgang af gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og disses løsninger samt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

Link