Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

SNOMED CT på dansk

Fra 2004-2008 blev SNOMED CT® oversat til dansk i projektet Sundterm.

Kontakt

Datakvalitet og -indhold E: snomedct@sundhedsdata.dk
Camilla Wiberg Danielsen E: cwd@sundhedsdata.dk T: 2510 7541

Formålet med projektet, som Sundhedsstyrelsen stod for, var at få skabt en fælles dansk sundhedsterminologi, der skal kunne dække klinikernes dokumentationsbehov i strukturerede sundheds-it-systemer og som kan tilbyde en sammenhængende sundhedsterminologi af såvel generel som mere specialespecifik karakter.

Læs mere om SNOMED CT på dansk

 • Baggrund

  En elektronisk patientjournal (epj) skal som udgangspunkt kunne bruges som et dokumentationsredskab på linje med en papirjournal. Men hvis en elektronisk journal skal kunne bruges til andet og mere end en simpel mekanisme til at ”komme af med” information om patientens tilstand m.v., er det nødvendigt at strukturere denne information.

  Struktureret information

  ”Struktureret information” skal her forstås bredt som data, der vedrører patienten og lagres i en form, så de kan genfindes og genanvendes. Dette gælder fx oplysninger om patientens helbredsproblemer og relaterede aktiviteter som fx operationer, palliative, rehabiliterende og forebyggende handlinger. Konventionelle journaler rummer ofte store mængder af fri tekst, der indeholder mange oplysninger om patientens tilstand, plan for handlinger og opnåede resultater, hvilket vanskeliggør genanvendelse af data til fx vurdering af den kliniske kvalitet, videre planlægning, statistik m.m.

  Informationer der i dag beskrives med ”fri tekst” skal i epj’er kunne struktureres og udtrykkes præcist, hvilket kræver klinisk terminologi med veldefinerede begreber, og at brugeren let og enkelt kan finde en relevant term i forbindelse med klinisk dokumentation ("journalskrivning").

  Forudsætninger for genanvendelse af sundhedsoplysninger

  Der er to hovedforudsætninger, der skal være opfyldt, hvis sundhedsoplysninger skal kunne genanvendes. Den ene forudsætning er, at rammen (strukturen, begrebsmodellen og datamodellen) for informationsopsamling tillader strukturering af informationen. Den anden forudsætning for struktureret informationsopsamling er, at indholdet, undersøgelsesresultater, diagnoser, patientrelaterede aktiviteter, blodprøver, røntgensvar m.v. kan systematiseres og struktureres. Hverken ramme eller indhold kan stå alene, og begges strukturering skal passe til hinanden.

  Hertil kommer, at en indeksering af klassifikationerne og synonymer er nødvendige for at sikre brugeren tilstrækkelig hjælp til at finde frem til relevante koder og dermed fremme en effektiv og dynamisk anvendelse i en epj.

  SNOMED CT velegnet til danske forhold

  Forud for SUNDTERM-projektet blev struktur og indhold i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) analyseret og fundet utilstrækkelig til at kunne opfylde kravene til en fuldt dækkende sundhedsterminologi. Sundhedsstyrelsen vurderede eksisterende nationale og internationale klassifikationer og fandt, at SNOMED CT® er velegnet som grundlag for udvikling af en sundhedsterminologi med udvidelser og tilpasninger, der er nødvendige i forhold til danske forhold.

 • Kvalitetssikring

  Oversættelsen af SNOMED CT blev foretaget af et professionelt oversætterbureau med erfaring med sundhedsfaglig oversættelse. Da det er betydningen - eller indholdet - af de enkelte begreber, der er væsentlig for klinikerens mulighed for at forstå begrebet, er det en begrebsmæssig oversættelse der er foretaget - til forskel for en ord til ord-oversættelse. For at sikre at oversættelsen er klinisk acceptabel og gav mening, gennemførte Sundhedsstyrelsen, ved brug af egne klinikere, dernæst et review af oversættelsen. En redaktionsgruppe bestående af såvel klinikere, som oversættere og terminologer mødtes regelmæssigt og drøftede særligt vanskelige oversættelser.

  Retningslinjer og principbeslutninger

  I forbindelse med Sundterm-projektet blev der løbene udarbejdet en række retningslinjer og principbeslutninger, som skulle tjene som hjælp til oversætterne og dem, som stod for det kliniske review.

  I et oversættelsesprojekt af den størrelsen er det nødvendigt at træffe beslutninger om en række sproglige spørgsmål, for på den måde at opnå en vis ensartethed i beskrivelsen af de kliniske termer.

  Projektet blev afsluttet i 2008. På det tidspunkt var der oversat 260.000 begreber.

  De halvårlige opdateringer af den internationale terminologi bliver løbende oversat til dansk efter samme model som i SUNDTERM-projektet og bliver derefter stillet til rådighed for brugere i Danmark.