Tidligere ændringer og opdateringer i SOR

Her kan du finde informationer om ændringer og opdateringer i SOR fra før 2019.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3332 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3315 3900

December 2018

Dubletter (unikke ydernumre) i SOR
Der arbejdes på at få ryddet op i dubletter i SOR. Der er desværre ikke et endeligt tidsperspektiv på, hvornår denne opgave er tilendebragt.

Det er erfaret de seneste måneder, at der er et par af de systemer (ét kommune- og ét hospitalssystem), der bruger SOR-data til implementering i egne systemer, der oplever problemer ved modtagelse af EDI-meddelelser, hvis der i SOR findes flere institutionsejere, der har samme ydernummer tilknyttet deres organisation, som den institutionsejer, EDI-meddelelsen afsendes fra. Kun den virksomhed, der afsender EDI-meddelelsen har et lokationsnummer, og det er derfor kun denne virksomhed, EDI-meddelelsen skal kunne modtages fra.

Problemet for de to omtalte systemer er, at det ikke tjekkes, om en given virksomhed har et lokationsnummer og er den helt eksakte virksomhed der vises i systemet som afsender, når der modtages EDI-meddelelser fra denne. Det betyder, at systemerne kan fejle og sender en fejlmeddelelse til afsenderen.

Der opfordres til, at systemer - ved modtagelse af EDI-meddelelser - altid valideres på, at afsenderen har et lokationsnummer.

Generne for diverse systemers brug af SOR-data er forsøgt minimeret ved, at dublet SOR-ID’er er lokaliseret og forsøgt fjenet for søgninger ved, at der er sat: ”99” foran ydernummeret. Vi håber, dette har gjort det nemmere at bruge SOR-data, men vi kan kontaktes, hvis der opleves problemer.

Organisatoriske ændringer omhandlende private virksomheder
I forbindelse med implementering af CVR-numre i SOR på institutionsejere (IE), har det vist sig, at det på private virksomheder giver mere mening at placere lokationsnumre på sundhedsinstitutioner (SI) og ikke – som tidligere - på institutionsejere. Derfor gør følgende sig fremover gældende ved nye oprettelser i SOR:

 1. Et lokationsnummer til f.eks. en fysioterapi, læge-, tandlægepraksis placeres på sundhedsinstitutionen og arves ned til de underliggende organisatoriske enheder.
 2. I tilfælde af, at en given institutionsejer har flere sundhedsinstitutioner, der skal bruge fælles lokationsnummer, så placeres lokationsnummeret på institutionsejeren og arves ned til de underliggende sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder.

Organisatoriske ændringer af regionalt ejet lægeklinikker
Regionalt ejet lægeklinikker har ved en fejl været oprettet under private institutionsejere i SOR. Der er blevet omorganiseret således, at de regionalt ejet lægeklinikker nu er placeret under de regionale institutionsejere i SOR. Derfor findes sundhedsinstitutioner med enhedstypen: ”almen lægepraksis” nu både under institutionsejere med enhedstypen: ”privat” og under institutionsejere med enhedstypen: ”region”.

Apoteker/Apoteksfilialer med samme ejer

Apoteker samt apoteksfilialer, som har samme ejer, er siden sidst blevet omorganiseret, så de nu er placeret organisatorisk under den ansvarlige institutionsejer med tilhørende sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder under sig. Lokationsnumre for disse er placeret på de tilhørende sundhedsinstitutioner og nedarvet til de organisatoriske enheder.

Der er desuden ændret i apoteksfilialernes enhedsnavne således, at: ”filial af + navn på hovedapotek” ikke længere fremgår i apoteksfilialernes enhedsnavn. Vi afventer, at FMK er parat til at kunne håndtere SOR’s enhedstype: ”apoteksfilial”, hvorefter vi vil ændre enhedstypen på alle apoteksfilialer til: ”apoteksfilial”. Vi kender ikke den præcis dato for, hvornår denne ændring bliver fortaget, men vi vil meddele det i en anden informations e-mail og på vores hjemmeside forinden.

Adresser og telefonnumre i SOR omhandlende private virksomheder
Som en konsekvens af overførsel af data fra Styrelsen for Patientsikkerheds midlertidige database i april måned, kan der være SOR-ID’er, hvor adresserne ikke passer på en given sundhedsinstitutions besøgsadresse. Det samme kan gøre sig gældende med de virtuelle oplysninger, særligt telefonnumre. Hvis der opleves problemer med adresseringen, skal klinikker gå ind via SOR’s vedligeholdelsesportal her:

Gå til SOR selvbetjening via NemID medarbejdersignatur for at rette oplysningerne

Vejledning til SOR’s vedligeholdelsesportal
Der er ved at blive udarbejdet en vejledning til SOR’s vedligeholdelsesportal.

 

7. august 2018

I forbindelse med etableringen af det risikobaserede tilsyn skal alle steder, hvor eller hvorfra, der udføres behandling, registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fra 1. juli 2017 har behandlingssteder kunnet registrere sig i en midlertidig løsning. 

 

Behandlingsstedsregisteret er idriftsat onsdag 25. april, og på samme tid er Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) opdateret med en lang række private aktører.

Registrer behandlingssted 

 

Sammen med idriftsættelsen af Behandlingsstedsregisteret åbnes for adgangen til en selvbetjenings løsning kaldet SOR selvbetjeningsløsning – denne tilgås på Sundhedsdatastyrelsens SOR-hjemmesiden, hvor også yderlig information og vejledning vil kunne findes. 

Her kan du læse mere om selvbetjeningsløsningen, der som udgangspunkt skal anvendes af mindre private aktører.

 

Vi arbejder på en mere udførlig vejledning til vores hjemmeside, ligesom teksterne i selve portalen er under revision og opdateres snarest.

 

Under indlæsningen af data fra den midlertidige løsning til SOR er der generet en liste med Sundhedsaktører, der skal have data opdateret manuelt. Dette arbejde pågår, men tidshorisonten kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes. Om muligt vil aktørerne få direkte besked om at deres data opdateres manuelt.

 

XML filen, der genereres en gang i døgnet, har på grund af opdateringen været væsentlig større end normalt mandag og tirsdag, denne er nu af normalt omfang igen. – fremadrettet vil den være af vanlig omfang.

19. april 2018

Manglende mulighed for opdateringer i Sundhedsvæsenets organisationsregister i næste uge.

I forbindelse med etableringen af det risikobaserede tilsyn skal alle steder, hvor eller hvorfra, der udføres behandling, registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed. Fra 1. juli 2017 har behandlingssteder kunnet registrere sig i en midlertidig blanketløsning. Denne løsning afløses af den endelige registreringsløsning, der idriftsættes i næste uge. Mandag d. 23.4. 2018 starter implementeringen af det såkaldte behandlingsstedsregister. Det betyder at Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) bl.a. opdateres med en lang række private aktører. Mandag, tirsdag og onsdag vil det derfor ikke være muligt for brugere at opdatere i SOR . XML filen , der genereres en gang i døgnet, vil genereres som vanligt.

Enhedstyper

Der er foretaget ændringer af enhedstypeteksterne så de er mere tidssvarende konsistente. Det drejer sig fx om: ”hjemmesygeplejeenhed” og: ”almen lægepraksis”. De ændrede enhedstyper har stadigvæk samme unikke identifikation. Der er oprettet nye enhedstyper fx: ”apoteksfilial”, ”klinik for alternativ behandling” og: ”hjemmeplejeenhed”. De aktuelle enhedstyper fremgår af SOR XML.

Kliniske specialer

Der er oprettet et nyt speciale: ”odontologi”. De aktuelle specialer fremgår af SOR XML filen.

CVR numre i SOR

Der oprettes og vedligeholdes CVR nummer knyttet til den enkelte institutionsejer i SOR, som omtalt i forrige nyhed. Hvis man bliver opmærksom på, at et CVR nummer ikke er korrekt i forhold til en institutionsejer, vil Sundhedsdatastyrelsen være glad for at modtage en mail på SORpost@sundhedsdata.dk med det korrekte CVR-nummer. Der mangler stadigvæk CVR-numre på nogle institutionsejere i SOR under de private sundhedsorganisationer og der bliver arbejdet på at få de sidste på plads snarest muligt.  

14. februar 2018

CVR-numre for private aktører

I de kommende måneder vil SOR gradvist blive beriget med CVR-numre for alle de private aktører og de vil derefter fremgå i xml- og csv-udtrækket.
CVR-nummeret er en del af Institutionsejeroplysningerne.

Arbejdet forventes afsluttet primo 2018

Nye SOR Services på vej

I forbindelse med ØA2015 forhandlingerne blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). Det planlægges, at overgang fra SHAK til SOR skal ske i forbindelse med overgang til indberetning i Landspatientregister version 3 (LPR3).

For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der

 • muliggør opdatering af SOR registret
 • muliggør udtræk af data fra SOR registret
 • muliggør udtræk af SHAK/SOR mapningstabeller
 • muliggør serviceudstillelse af SHAK-til-SOR og SOR-til-SHAK mapninger
 • udstiller SOR registret i en browser.

Der forventes gennemført miniudbud på anskaffelse af løsninger, der imødekommer ovenstående.

Her er filerne vedrørende SOR Services:
Sundhedsdatastyrelsens SOR service brev version 3.0 (PDF)
SOR Service NSP version 0.5 (PDF)
SOR Service SOR version 0.5 (PDF)
Skema til reviewsvar - SOR Service (Excel)

Og her er filerne vedrørende SOR Browser:
Sundhedsdatastyrelsens brev version 1.0 (PDF)
Kravspecifikation version 0.4 (PDF)
Skema til reviewsvar - SOR Browser (Excel)

22. november 2016

Nye versioner af Medcom’s laboratoriestandarder er i november 2016 tilføjet i SOR:

RPT01, ver. R0131K
RPT02, ver. R0231M
RPT03, ver. R0331P
RPT04, ver. R0432P

Dette gælder også for xml-versionerne:

XRPT01, ver. XR0131K
XRPT03, ver. XR0331P
XRPT04, ver. XR0432P
XRPT05, ver. XR0532M

9. juni 2016

Ny version af Medcom-standarden Binær dokumenttransport er i juni 2016 tilføjet i SOR.
Brevtype Anvendelse EDI type Direktorat Version
BIN01 Binær dokumenttransport MEDBIN 93.A B0131X

31. maj 2016: Ny Medcom-standard er taget i brug

Genoptræningsplanen GGOP er i april 2016 tilføjet i SOR.
Brevtype Anvendelse EDI type Direktorat Version Gældende fra
GGOP RehabilitationPlan (GGOP) XML 1.00 GGOP100 26.01.2016

14. oktober 2015: Ny registreringsvejledning til SOR

Sundhedsdatastyrelsen har sammen med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle regioner udarbejdet en registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). En stor andel af centrale sundheds-it-systemer anvender SOR-data. For at få bedre kvalitet af data er det afgørende, at dataregistrering er korrekt og ensartet. Derfor er der behov for at fastlægge fælles principper for SOR-registrering. Målet med vejledningen er at lette arbejdet med SOR-registreringer og dermed bidrage til mere præcis registrering af data og bedre datakvalitet. Efterlevelse af vejledningen vil ensrette og lette arbejdsgange og skabe rammerne for en fælles forståelse af hvordan man registrerer, og dermed i højere grad gøre det muligt at udnytte data. Registreringsvejledningen vil blive opdateret efter behov i takt med ændringer, nye enhedstyper mv. Opdateringerne vil blandt andet foregå på baggrund af tilbagemeldinger fra de lokale SOR-administrationer. Se den nye Registreringsvejledning i SOR

6. juli 2015: Registreringsvejledning er sendt til høring

Sundhedsdatastyrelsen har sammen med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle regioner udarbejdet en registreringsvejledning til SOR, som nu er sendt i høring.
For at få bedre kvalitet af data er det afgørende, at dataregistrering er korrekt og ensartet. Derfor er der behov for at fastlægge fælles principper for SOR-registrering.
Målet med vejledningen er at lette arbejdet med SOR-registreringer og dermed bidrage til mere præcis registrering af data og bedre datakvalitet. Efterlevelse af vejledningen vil ensrette og lette arbejdsgange og skabe rammerne for en fælles forståelse af hvordan man registrerer, og dermed i højere grad gøre det muligt at udnytte data.

Registreringsvejledningen kan læses på Høringsportalen og eventuelle høringssvar sendes til SORpost@sundhedsdata.dk. Tilbagemeldinger på høringssvar kan forventes efter høringsperiodens udløb.

29. juni 2015: Nye enhedstyper i SOR
Ultimo juni oprettes to nye enhedstyper i SOR. Det drejer sig om typerne Asylcenter og Handicap og psykiatri.
I løbet af august vil enhedstypen Behandlingscenter for misbrugere blive oprettet, og den vil på sigt erstatte Behandlingscenter for stofmisbrugere, som udgår. Nærmere information om den sidste ændring følger her på siden.

17. april 2015: Brugerstyringen af SOR flyttes fra ePortal til SEB

NSI er i øjeblikket i gang med at flytte brugerstyringen af SOR fra ePortal til SEB. De enkelte regioners brugere flyttes gradvist, og pt. mangler kun et par regioner at blive flyttet. Flytningen af brugerstyringen skyldes, at ePortal skal lukkes i løbet af sommeren. Adgang til SOR via ePortal lukkes endegyldigt primo maj 2015.

Er du som regional bruger af SOR endnu ikke oprettet i SEB skal du henvende dig til din lokale SOR-kontaktperson. Derudover vil det fortsat være muligt at logge på SOR med gæsteadgang.

28. november 2014: Ny vejledning til anvendelse af SOR-data

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en vejledning i anvendelse af SOR-data henvendt til systemleverandører. Vejledningen skal anvendes ved udviklingen af integration til SOR-data, og indeholder både en generel introduktion til SOR og mere systemspecifikke oplysninger om data.

14. november 2014: Sygehus-afdelingsklassifikation lukkes

I sundhedsvæsenet har der været anvendt forskelige måder at identificere organisation på. Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) har været anvendt her siden 1976.
SHAK er dog ikke længere i stand til at rumme den udvidede organisation, og de behov som sundhedsvæsenet i dag har. Derfor er Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) nu valgt som det nye grundlag for identifikation af organisation i sundhedsvæsenet.
Den nationale udgivelse af sygehus-afdelingsklassifikationen stopper derfor i forbindelse med implementeringen af LPR version 3 (det nye Landspatientregister). Landspatientregisteret vil i version 3 kun basere sig på data fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister, SOR, i forhold til organisationsdata.
I forbindelse med lukningen af den nationale vedligeholdelse af SHAK, vil der være en udfasningsløsning, som betyder at alle gamle systemer der i dag anvender SHAK-koder, fortsat vil kunne anvende dem indtil de videreudvikles eller skiftes ud. Alle nye systemer vil derfor basere sig på SOR. Der vil i 2015 blive fremlagt en samlet plan for udfasning af SHAK.

28. maj 2014: Nye versionsnumre i hjemmepleje-sygehusstandarderne

Alle regioner har nu taget den nye version af indlæggelses- og udskrivningsrapporten samt plejeforløbsplanen i brug og har godkendt at vi ændrer versionsnumrene. 
Derfor ændrer vi følgende i SOR:

Brevtype Navn Version Ny version
XDIS16 XML Indlæggelsesrapport XD1631C XD1633C
XDIS18 XML udskrivningsrapport XD1831C XD1833C
XDIS19 XML melding om færdigbehandling XD1931C ændres ikke
XDIS21 XML plejeforløbsplan XD2131C XD2133C

Ændringen vil træde i kraft i SOR per 4. juni 2014.

7. februar 2014: Ændringer på brugergrænsefladen på SOR-EDI

Der vil d. 11. februar 2014 blive uploadet en mindre ændring på brugergrænsefladen for SOR-EDI.
Det har i en overgangsperiode været muligt at hente udtræk om lokationsnumre i et format kendt fra den tidligere Partnerskabstabel.
Fra d. 11. hentes alle udtræk med data, som de er struktureret i SOR. 
Vejledning - anvendelse af SOR-data

30. oktober 2013: Opdatering af enhedstyper på kommunale lokationsnumre

Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har sammen med kommunerne arbejdet på at få opdateret enhedstyperne for alle kommunale enheder i SOR, der har et lokationsnummer. Enhedstyperne er opdateret for enheder, der tilhører kategorierne:

 • Hjemmesygeplejen
 • Sundhedsplejen
 • Sundhedscenter
 • Genoptræningscenter
 • Jobcenter
 • Bosted

Ændringerne vil nu fremgå af SOR-udtræk.

1. november 2012: SOR-XML-filerne version 2 er nu released

Et halvt år efter denne nye version (2.0.0) tråder i kraft bliver generering af sor.xml version 1.0.0 indstillet. 
De nye filer bliver genereret hver nat og kan hentes her.
Dokumentation ligger her.
Følgende er tilføjet siden version 1.0.0:

 • En XML-fil med alle geografiske lokalisationer (Regionerne er p.t. i gang med at oprette dem)
 • En XML-fil med alle "lookupdata" (typer) som bruges i XML-filerne
 • Filen men SOR-træet har nu mulighed for at indeholde følgende data:
  - Lokalisations-id
  - X/Y-koordinater 
  - Vejkode, kommunekode og regionskode
  - CVR-nummer og P-nummer (indeholder endnu ingen data i SOR)
  - "Danske" navne for specialerne (indeholder endnu ingen data i SOR)
  - Oplysninger om fremtidige flytninger i SOR 
 • Desuden har der været flere ændringer i skemaerne.

28. september 2012: Ny version af SOR (1.2.1.22) og SOR XML (2.0.0)

1. Enhedstyper på alle organisatoriske enheder (OE). 
De nye OE typer, som organisatorisk ikke er under et sygehus, kan ses her.

2. Ændringer i SOR-XML-filerne version 2 er released (Fortsat som beta!). 
Filerne bliver genereret hver nat og kan downloades her.

Ændringerne er dokumenteret i dokumentation for version 2.

3. Lokationsnummerne kan nu lukkes uden at SOR-enheden skal lukkes.

SOR data er kopieret til SORDEMO databasen. SOR data vil blive kopieret til SORDEMO efter behov.