Organisation og baggrund

Sundhedsdatastyrelsen har det overordnede ansvar for drift og videreudvikling af Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

Sundhedsdatastyrelsen har blandt andet ansvar for indsamling, opbevaring og udstilling af data, faglig vejledning, forretningsunderstøttelse, brugersupport, indsamling af brugerønsker, koordinering af nye tiltag og systemforvaltning i forhold til SOR. 

Styregruppe

Den Nationale SOR-styregruppe har det overordnede ansvar for at sikre grundlaget for en løbende bredere anvendelse af SOR, så SOR kan bruges bredt på tværs af hele sundhedsvæsenet. 

Medlemmerne af styregruppen er: Sundhedsdatastyrelsen (formand), MedCom, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner/regionerne, KL/kommunerne og en repræsentant udpeget af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker kaldet Sundhed DANMARK. Styregruppen holder møde hver anden måned.

Den Nationale SOR-styregruppe sekretariatsbetjenes af Sundhedsdatastyrelsen med reference til Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-IT og den Nationale bestyrelse for sundheds-it. SOR er endvidere repræsenteret i FOSA Forum (Fællesoffentlig Systemadministrator).

Governancestruktur i SOR
Governancestruktur i Sundhedsvæsenets Organisationsregister

Dataansvar

Sundhedsdatastyrelsen har det overordnede ansvar for datakvaliteten. Den enkelte organisation både i offentlig, statslig og privat regi, bortset fra privathospitaler og hospices, har ansvaret for løbende opdatering af egne data i SOR. 

Baggrund

SOR blev udviklet i Sundhedsstyrelsen i 2006-2007 i samarbejde med regionerne og MedCom.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2015 blev det aftalt, at SOR skal anvendes som det fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet, og at det sikres, at alle dele af sundhedsvæsenet bliver afspejlet i SOR.

I første omgang omfattede registeret primært de regionale organisationer, senere kom de kommunale organisationer ind i forbindelse med etablering af Behandlingsstedsregistret og Fælles Medicinkort i kommunerne.

Formålet var:

  • at være det fremtidige organisationsregister for sundhedsvæsenet. Der var behov for et register, som kunne afspejle hele sundhedsvæsenet i en fleksibel form, der giver mulighed for at registrere relevante data om sundhedsvæsenet, som det virkelig tager sig ud.
  • at erstatte to eksisterende registre – Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) og Partnerskabstabellen. Begge registre indeholdt centrale data om sundhedsvæsenets organisation.

Partnerskabstabellen er i dag lukket, og data om lokationsnumre og EDI-kommunikation er blevet integreret i SOR.

Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) indeholder data om danske sygehuse og deres afdelingers organisationer samt visse speciallægepraksisser. SHAK indgår i dag som en selvstændig tabel som en del af SOR. Sygehus-afdelingsklassifikationen vil i en overgangsperiode blive vedligeholdt i SOR, men vil inden for et par år blive lukket.

SOR blev optaget i Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds IT i 2020. Begrundelsen var, at stabil drift og forvaltning af SOR er en forudsætning for mange øvrige sundheds-it-systemers drift og funktion.

I løbet af 2020-2021 blev alle danske kommuners organisationer udvidet væsentligt i SOR, blandt andet som forberedelse til Et Samlet Patientoverblik, som skal give bedre mulighed for at dele borgernes aftaler i sundhedsvæsenet. Kommunerne har siden efteråret 2021 haft ansvaret for vedligeholdelse af deres del af SOR.