Erstatnings-CPR-numre

Den digitale løsning til erstatnings-CPR-numre, eCPR, gør det muligt digitalt at registrere borgerens sundhedsoplysninger på et unikt og blivende nummer.

Sundhedsdatastyrelsen har udviklet det nationale eCPR-register. Formålet med registeret er at skabe et unikt nationalt erstatnings-CPR-nummer, som på samme måde som det almindelige CPR-nummer kan anvendes i sundhedssektorens it-systemer ved registrering af patientdata i regionernes EPJ-systemer, i lægepraksissystemer og i nationale systemer og registre. 

Indtil nu er borgere uden CPR-nummer blevet tildelt et ikke-unikt erstatnings-CPR-nummer, som kun har været gældende for hver enkelt behandling på et hospital eller hos en læge. På den måde har den enkelte kunnet have flere forskellige erstatnings-CPR-numre, afhængig af hvor mange gange vedkommende har været i kontakt med sundhedsvæsenet. Da hver region i dag har sit eget setup for udstedelse af erstatnings-CPR-numre, betyder det også, at det samme nummer kan være tildelt forskellige personer, og at det derfor ikke har kunnet bruges i tværgående systemer.

I det nationale eCPR-register registreres navn, køn og fødselsdato, og der knyttes gerne et eksternt person-ID til registreringen. 

I første omgang er det blevet muligt at se, registrere og ajourføre borgernes vaccinationer ved hjælp af det nye eCPR. På længere sigt er det planen, at den nye løsning også implementeres i de mange andre sundhedsfaglige systemer i sundhedsvæsenet.

Løsningen er udviklet som et led i Strategi for digital sundhed 2018-2022, der er vedtaget af regeringen, KL og Danske Regioner. Formålet er at mindske risiko for misforståelser og i værste fald behandlingsfejl.