Forvaltningsservice

Forvaltningsservice kan via Forvaltningsmaskinen give offentlige myndigheder adgang til Sundhedsdatastyrelsens registre til brug for forvaltningsmæssige opgaver.

Kontakt

Forvaltningsservice

Forvaltningsservice holder lukket i hele juli måned. Behandlingen af sager genoptages til august.

E: forvaltningsservice@sundhedsdata.dk

Adgang til data på Forvaltningsmaskinen gives alene til brug for statistiske formål, og der gives adgang til de data, som er nødvendige for at løse den konkrete statistiske forvaltningsopgave.

Forvaltningsmaskinen er en online database, hvor der ligger en spejling af de fleste af Sundhedsdatastyrelsens registre. Adgangen er en fjernadgang, hvor du online kan tilgå data fra din egen arbejdsplads. Data på Forvaltningsmaskinen opdateres løbende. Det betyder, at dit projekt har mulighed for altid at arbejde med de nyeste data.

Forvaltningsservice skal gøre det lettere at opnå adgang til Forvaltningsmaskinen, og enheden arbejder i øjeblikket på at forbedre ansøgningsprocessen. Så følg med her på siden, hvor informationen opdateres løbende.

Sikkert miljø

Forvaltningsmaskinen er et sikkert miljø, det vil sige at Forvaltningsmaskinen er designet til at sikre, at den enkelte borgers data bliver behandlet fortroligt.

Data på Forvaltningsmaskinen er pseudonyme. Det betyder, at data ikke er direkte personhenførbare. For eksempel er personnumre krypterede, og navne og adresser er fjernet. Tilsvarende er lægers og andre yderpersoners ydernumre kryptererede.

Forvaltningsmaskinen er et lukket miljø uden adgang til internettet. Som bruger har du mulighed for at hjemsende resultater via en e-mailfunktion, men du må ikke hjemsende individdata.

Du skal bruge to-faktor-login for at få adgang til Forvaltningsmaskinen. Det betyder, at du skal have MitID Erhverv fra den institution, du arbejder for, og at du skal have et personligt brugernavn og password fra Forvaltningsservice.

Adgang til data på Forvaltningsmaskinen

 • Hvem kan ansøge?

  Offentlige forvaltningsmyndigheder, der som led i deres forvaltningsmæssige opgaver har behov for at gennemføre statistiske undersøgelser på data fra Sundhedsdatastyrelsen, kan ansøge om at få oprettet et projekt på Forskermaskinen.

 • Sådan søger du om adgang

  Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over dit projekt, hvilke data du har brug for og din hjemmel til behandling af personoplysninger i projektet.

  Det er også vigtigt, at du har udfyldt relevante dokumenter, der skal anvendes til søge om adgang til data. Følgende dokumenter skal indgå i ansøgningen:

  • Ansøgningsskema
   Ansøgningsskema til oprettelse af projekt på Forvaltningsmaskinen (Word)

  • Udtræksbeskrivelse
   Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan din population skal defineres, og hvordan din dataadgang til de enkelte registre skal afgrænses. Derudover skal du begrunde, hvorfor de ønskede data er relevante for projektets problemstilling. Vi har brug for denne information for at kunne vurdere, om dine ønsker om data stemmer overens med projektets problemstilling og metode. Derudover giver det os et grundlag for at kunne danne den dataadgang, som du ønsker.
   Krav til udtræksbeskrivelse (PDF)

  • Bestillingsark – register-, tabel- og variabelliste
   Forskerservices bestillingsark kan bruges til at angive, hvilke variable der ønskes adgang til, hvis du har behov for det. I bestillingsarket skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til. Du markerer, at du ønsker adgang til en specifik variabel, ved at sætte kryds ud for variablen i kolonnen ’Ønsket variabel (x)’.
   Bestillingsark for Forskermaskinen (Excel)
   OBS! Du skal bruge dette dokument, selvom det af titlen fremgår, at det vedrører Forskermaskinen og ikke Forvaltningsmaskinen. Det skyldes, at der i vid udstrækning gælder samme kriterier for Forvaltnings- og Forskermaskinen. 

   

  Ansøgningen indsendes samlet til forvaltningsservice@sundhedsdata.dk.

 • Ansøgningsproces

  Når Forvaltningsservice modtager ansøgningen, foretager vi en vurdering af, om vi kan videregive data til projektet. Hvis vi vurderer, at vi kan videregive data, vil du blive kontaktet med henblik på:

  • Indgåelse af databehandleraftale
  • Indgåelse af aftale om videregivelse af data på Forvaltningsmaskinen
  • Oprettelse af brugeradgange
  • Præcis beskrivelse af dataadgangen.

   

  Ansøgningsprocessen er under udvikling, derfor kan vi endnu ikke angive forventet leveringstid.

 • Hjemsendelse af analyseresultater

  Som bruger har du mulighed for at hjemsende færdige analyser og resultater fra Forvaltningsmaskinen. Det forudsætter, at alle resultater er anonymiseret, så enkeltpersoner ikke kan genkendes i data.

  Du må ikke hjemsende filer, som indeholder individdata. Alle filer, der hjemsendes, skal være aggregerede i en sådan grad, at personer eller virksomheder hverken direkte eller indirekte kan identificeres.

  Som bruger skal du altid foretage en manuel kontrol af alle filer, inden de hjemsendes, og der er begrænsninger på, hvilke filtyper og filstørrelser du kan hjemsende.

  Det er vigtigt, at du grundigt gennemlæser vores retningslinjer for hjemsendelse af analyse-resultater. Her får du gode råd, og der er beskrevet, hvad du må hjemsende, og hvad du ikke må hjemsende.

  Retningslinjerne for hjemsendelse af analyseresultater (PDF)

  OBS! Retningslinjerne gælder også for Forvaltningsmaskinen, selvom det af dokumentet fremgår, at det er retningslinjer for Sundhedsdatastyrelsens Forskermaskine, idet retningslinjerne er identiske for de to.

  Sikkerhed og overtrædelse af regler

  Sundhedsdatastyrelsen tager sikkerhedskopi af alle filer, du forsøger at sende ud fra Forvaltningsmaskinen, og vi laver løbende stikprøvekontrol af de filer, som er afsendt.

  Overtrædelser af reglerne kan betyde lukning af data- og brugeradgange for dig og alle andre brugere på projektet.