Genoptræning (GES)

Denne side indeholder information om dokumentation af genoptræning efter Sundhedsloven og henvender sig til landets kommuner, der pr. 1. januar 2007 fik myndighedsansvaret for denne opgave.

Kontakt

Siden 2007 har det været kommunernes ansvar at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Dette fremgår af Sundhedslovens §140. 

Kommunerne kan tilvejebringe tilbud om genoptræning ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftale herom med andre kommuner, regionerne eller private institutioner. 

Den nuværende registrering af genoptræning på landets offentlige sygehuse varetages gennem Landspatientregisteret, hvor det siden 2004 har været obligatorisk at foretage indberetning på dette område.

Registreringen er patientbaseret og tager udgangspunkt i 36 fysio- og ergoterapeutiske ydelseskoder (SKS-koder) med tilhørende underkoder. I det omfang kommunen etablerer aftale med regionale sygehuse om levering af genoptræningsydelser opfyldes monitoreringsbehovet således via sygehusenes obligatoriske indberetning til Landspatientregisteret.

Mere om Genoptræning (GES)

 • Institutionsklassifikation

  Ud over digital signatur er det et krav, at de private og kommunale institutioner, der skal udføre genoptræningsaktiviteter, er i besiddelse af en unik institutionskode. 

  Institutioner, der arbejder under Sygesikringsoverenskomsten og derigennem har et ydernummer, kan benytte dette nummer som unik institutionskode. Private sygehuse eller klinikker, der udfører lægelig behandling og derigennem er i besiddelse af en SKS sygehus- afdelingskode, kan benytte denne kode som unik institutionskode. Institutioner der hverken har et ydernummer eller en SKS-kode skal have tildelt en SOR-kode. 

  SOR (sundhedsvæsenets organisationsregister) er et klassifikationssystem over institutioner i sundhedsvæsenet. Klassifikationssystemet administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Tildeling af SOR-koder foregår ved, at den enkelte kommune, via en særlig indmeldelsesblanket, indsender oplysninger til Sundhedsdatastyrelsen om, hvilke private og kommunale institutioner kommunen vil benytte til levering af genoptræningsydelser. Herefter sender Sundhedsdatastyrelsen en unik SOR-kode til den pågældende institution samt kommunen. 

  Se yderligere oplysninger om SOR koder

 • Adgang til data genoptræningsregisteret

  Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har aftalt at monitorere genoptræningsområdet. 

  En følgegruppe bestående af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet (formand) forestår arbejdet med monitorering af genoptræningsområdet. Som led i monitoreringen af genoptræningsområdet offentliggør Sundhedsdatastyrelsen hvert kvartal en opgørelse over antallet af indberettede genoptræningsplaner og genoptræningsydelser baseret på Landspatientregisteret og kommunernes indberetning af genoptræningsydelser til SEI. 

  Hvis du vil vide mere, kan du finde sundhedsdata om antal genoptræningsplaner og antal genoptræningsydelser på eSundhed.dk.

  Gå til Genoptræning på eSundhed.dk

  Derudover har kommunerne adgang til oplysninger om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på det lukkede eSundhed, hvor der også er mulighed for at få adgang til individdata vedrørende genoptræningsydelser. 

  Gå til det lukkede eSundhed 

Relateret indhold