Baggrund for Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort blev udviklet for at øge patientsikkerheden ved at sikre et samlet overblik over borgerens aktuelle medicinering.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen   E: aags@sundhedsdata.dk T: 9133 4817
Lars Seidelin Knutsson E: lskt@sundhedsdata.dk T: 2211 7888

Mange borgere behandles flere forskellige steder. Tidligere kunne  det derfor være svært at skabe sig et samlet overblik over den aktuelle medicinering, da borgerne selv havde svært ved at huske alle aktuelle lægemiddelordinationer og handelsnavnene på lægemidlerne. Det betød, at behandleren let fik forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. De utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering førte i nogle tilfælde til medicineringsfejl, der i værste fald skadede borgeren. Derfor blev det besluttet at udvikle det Fælles Medicinkort - en nationalt it-løsning, der kan dele borgerens aktuelle medicinoplysninger på tværs af sundhedsvæsenet og integreres i de sundhedsprofessionelles lokale systemer.

Formål

Fælles Medicinkort skal:

 • Reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende oplysninger om borgers medicinering.
 • Reducere antallet af genindlæggelser på grund af medicineringsfejl.
 • Reducere tidsforbruget til afklaring af borgeres aktuelle medicinoplysninger.

Sådan fungerer FMK

Alle læger er forpligtet til at bruge FMK. En borgers aktuelle medicinordinationer på FMK skal vedligeholdes af de læger, der ordinerer lægemidler til borgeren. Selve vedligeholdelsen sker ved, at:

 • En læge registrerer en ny ordination eller ændrer på en ordination i FMK.
 • En hospitalslæge registrerer oplysninger fra FMK ved indlæggelsen og opdaterer borgerens medicinkort på FMK ved udskrivelse fra sygehuset eller efter ambulant besøg, således at borgerens samlede aktuelle medicinering fremgår af FMK.
 • Recepter udstedes elekronisk fra FMK.

Borgerens aktuelle medicinering på FMK, dækker de receptpligtige lægemidler, som borgeren er i behandling med. Pauserede lægemidler er en del af en borgers aktuelle medicinering, men de er midlertidigt pauseret.

Afsluttede/seponerede lægemidler er ikke en del af den aktuelle medicinering, men data gemmes 2 år på medicinkortet.

Er der opdateret oplysninger på FMK i forbindelse med konsultation hos praktiserende læger, indlæggelse, udskrivelse eller ambulant behandling på sygehus, deles disse oplysninger tværsektorielt via den centrale FMK-løsning. Alle får hurtigt og sikkert adgang til de medicinoplysninger, som er registreret om den enkelte borger.

Integreret i de lokale systemer

De sundhedsprofessionelles lokale systemer, fx elektroniske patientjournaler, lægepraksissystemer, omsorgssystemer og apotekersystemer, har udviklet integrationer til FMK. Det betyder, at de sundhedsprofessionelle kan se, hvilken medicin der er registreret for borgeren direkte igennem deres lokale system. Lægen kan også tilføje, ændre og fjerne lægemiddelordinationer i FMK via sit lokale system. Når registreringen er foretaget i det lokale integration af FMK, vil medicinoplysningerne efterfølgende blive synkroniseret med det centrale FMK.

Lovgivning

 • Sundhedsloven

  I maj 2010 blev der vedtaget nogle ændringer til sundhedsloven som beskriver Fælles Medicinkort og dets anvendelse. Det er nu præciseret i sundhedsloven, hvilke faggrupper der har adgang til FMK og hvornår de har adgang til oplysningerne i FMK.

  Læs tillæg til sundhedsloven

  Læs hele sundhedsloven

 • Bekendtgørelsen for FMK

  I maj 2014 blev bekendtgørelsen for FMK vedtaget. I bekendtgørelsen er detaljeret beskrevet, hvilke faggrupper og personkredse, der har adgang til FMK samt hvilke rettigheder og pligter, der er knyttet til de enkelte faggrupper.

  Læs bekendtgørelsen for FMK

 • FMK til forskning

  Sundhedsdatastyrelsen driver den elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger, herunder ordination, køb, udlevering, dosisændring, ophør og sundhedspersoners instruktioner om brug af medicin samt oplysninger, der er relateret til borgernes medicinoplysninger.

  I sundhedsloven er det slået fast, at det primære formål med FMK er at danne et overblik over den enkelte borgers medicinering til brug for borgerens behandling. Sundhedsdatastyrelsen har adgang til oplysninger i FMK, når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Sundhedsdatastyrelsens forpligtelser som dataansvarlig.

  Da formålet med FMK er behandling, kan Sundhedsdatastyrelsen ikke behandle og videregive oplysninger fra FMK til sekundære formål såsom forskning. Oplysninger om borgeres medicinering findes i andre af styrelsens registre og kan udleveres herfra til lovlige forskningsformål.