Organiseringen af FMK

Ansvaret for drift og videreudvikling af FMK ligger i Programmet for Fælles Medicinkort. Programmet referer til FMK styregruppen, som referer til den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen   E: aags@sundhedsdata.dk T: 9133 4817
Lars Seidelin Knutsson E: lskt@sundhedsdata.dk T: 2346 7056

Driften og videreudviklingen af FMK-løsningen varetages af programmet for Fælles Medicinkort. Programmet er placeret i Sundhedsdatastyrelsen, som har det overordnede ansvar for at sikre programmets udvikling og gennemførsel i samarbejde med de involverede parter og bidragsydere.

Sundhedsdatastyrelsen koordinerer programmet, og har kompetencer i forhold til tekniske og kliniske udfordringer i relation til udvikling af FMK. Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for Fælles Medicinkort.

Parterne bag udvikling og implementering af Fælles Medicinkort er: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, MedCom, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner  og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).
Parterne samarbejder kontinuerligt om udviklingen af FMK gennem FMK governance.

FMK Governance

Governance for Fælles medicinkort skal sikre en sikker og stabil drift af FMK, samt koordinering og prioritering af ønsker til videreudvikling af systemet.
FMK governance består af FMK Styregruppen med tilhørende faglige brugergrupper.

FMK Styregruppen har det overordnede ansvar for den samlede succesfulde realisering af de strategiske mål for FMK. Styregruppen skal fastholde vision, herunder mål og styring, fremdrift, anvendelse og gevinstrealisering.

Styregruppens primære fokus er stabil drift og sikker implementering og anvendelse af FMK, mens myndighedsrettede opgaver, fx vedr. tilsyn med korrekt og sikker medicinering varetages i andre fora.

FMK styregruppe er forretningsansvarlig og styrende for FMK samt ansvarlig for de driftsmæssige og udviklingsmæssige tiltag vedrørende FMK som fælles national løsning. Styregruppen består af repræsentanter fra Regionerne, KL, PLO, Medcom, Apotekerforeningen, Sundhed.dk. Styregruppen mødes 4-6 gange om året.

Organsiationsgriagram for FMK Governance. Organisationsdiagrammet viser de styrende organer: Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it, FMK Styregruppe og FMK Porteføljegruppe; og de rådgivende organer: Klinisk brugergruppe, arkitekturforum, tværsektorielt forum, driftsgruppe og teknikergruppe
Se diagram over governancestrukturen for Fælles Medicinkort.