Spørgsmål og svar om FMK dosisdispenseret medicin

Sundhedspersoner og øvrige interessenter kan finde svar på nogle oftest stillede spørgsmål.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen   E: aags@sundhedsdata.dk T: 9133 4817
Lars Seidelin Knutsson E: lskt@sundhedsdata.dk T: 2211 7888

Spørgsmål og svar om dosisdispenseret medicin

 • Hvad er en dosisdispenseringsrecept?

  En dosisdispenseringsrecept er en recept, hvor der er markeret at lægemidlet skal dosispakkes. Dosisrecepten er katalysator for at lægemiddelordinationen vises på dosisdispenseringskortet og apoteket kan få adgang til lægemiddelordinationen. Hvis en lægemiddelordination, der dosispakkes mister sin dosisdispenseringsrecept eller den udløber, vil apoteket ved næste pakning af medicin se at lægemiddelordinationen ikke har en gyldig dosisdispenseringsrecept.

 • Hvad skal man være opmærksom på, hvis borgerens medicin er på FMK dosiskort?

  Du kan se FMK dosiskort som pdf-fil samt oplysninger om tidsfrist for pakning og dosisrulleperioder. Ved ændring af medicin, skal ordinationen, som vanligt, ændres på FMK og lægen skal sikre sig, at der er en åben dosisrecept tilknyttet ordinationen.

  De ekspederede dosisdispenseringsruller optræder som effektueringer på ordinationen og ikke som tidligere som udleveringer koblet til recepten.


 • Hvordan opretter lægen dosisdispensering?

  Lægen opretter lægemiddelordination på FMK og der udstedes en tilhørende dosisdispenseringsrecept. Ved udstedelse af dosisdispenseringsrecept bliver lægemiddelordinationen overført til det elektroniske dosisdispenseringskort på FMK.

  Dosisdispenseringsrecepter skal adresseres, og apoteket får besked om alle adresserede recepter. Aftales der ikke yderligere ved opstart af dosisdispensering, vil rullen være klar til afhentning senest efter 7 dage. Det anbefales at kontakte apoteket for at aftale, hvornår den første rulle ønskes leveret. Hvis borgeren ikke har et dosisdispenseringskort i forvejen, vil der ikke være angivet datoer for rullestart mv. i FMK. Datoer for rullestart og – slut kommer først på dosisdispenseringskortet, når apoteket håndterer recepten og sætter en pakkegruppe på. Apoteket vil typisk også have behov for oplysninger om, hvortil rullen skal leveres, fx aflastning, plejehjem eller lignende ved opstart af dosisdispenseret medicin.

 • Hvor kan jeg som praktiserende læge få support til dosisdispensering?

  Som praktiserende læge skal du kontakte dit lægepraksissystemernes supportfunktion, hvis du har behov for support i fodhold til dosisdispenseringskortet.

  Her kontakter du din support:

  EG Clinea
  Vejledning til oprettelse i EG Clinea
  Læs mere om dosisdispensering på EG Clinea

  A-data
  Kontakt A-data support på telefon 38 77 00 40 eller mail hotline@a-data.dk.

  Novax
  Søg efter artikler om dosisdispensering i Novax

  Multimed
  Vejledning til dosisdispensering i Multimed

  XMO
  Vejledning til dosisdispensering i XMO
  Siden kan kun tilgås, hvis du allerede har adgang til XMO.

  Ganglion
  Vejledning til oprettelse af dosisdispensering i Ganglion
  Vejledning til forlængelse af dosisdispensering i Ganglion

 • Hvordan justerer eller seponerer lægen en lægemiddelordination?

  Justering af lægemiddelordinationen foretages på doseringen, dosisdispenseringsrecepten beholdes. Ved seponering af en dosisdispenseret lægemiddelordination afspejles det automatisk på dosisdispenseringskortet, af hensyn til generel oprydning bør lægen annullere den tilhørende åbne dosisdispenseringsrecept.

 • Jeg bliver spurgt, om ændringen skal ske akut - hvad skal jeg overveje?

  Når du foretager justeringer på en dosering, vil dit system bede dig tage stilling til, om justeringen skal ske ved næste pakning eller nu (akut). Overvej som vanligt, om det kan tilpasses næste pakning. Vælger du ændring fra næste pakning, reguleres doseringen til at starte i næste pakning.

  Er doseringsændringen akut, justeres på FMK fra nu, og du skal kontakte apoteket for pakning af akutrulle. Er borgeren tilknyttet kommunal medicinadministration, skal de ligeledes orienteres om ændringen, så de kan regulere medicinen hos borgeren. 

 • Hvordan ser dosisdispenseringskortet ud?
 • Hvordan vises det på dosisdispenseringskortet, hvis der er flere udleveringsapoteker med forskellige datoer for udlevering?

  I de tilfælde hvor en borger modtager dosispakket medicin fra mere end et udleveringsapotek, vil der være 2 dosisdispenseringskort, de er præsenteret på samme pdf-print. Der vil være sideskifte mellem de 2 dosisdispenseringskort samt apotekerne vil navngive de enkle dosisdispenseringskort. Hvert dosisdispenseringskort indeholder den medicin som udleveres fra det pågældende apotek.

 • Hvad vises på dosisdispenseringskortet hvis en lægemiddelordination er på pause?

  Det vil stå på dosisdispenseringskortet såfremt der er pause på den enkle lægemiddelordination. Apoteket ser lægemiddelordinationen, når der pakkes og modtager pauseringer fra FMK. Apoteket vil følge lægemiddelordination og undlade at pakke, den enkle lægemiddelordination med pausering, i næstkommende dosisdispenseringspakning. Ordinerer lægen en her og nu pauseringen og skal den gælde i aktuelle dosisrul, der er pakket, betragtes det som akut ændring. Ved akut ændring skal lægen kontakte apoteket, og dem der varetager medicinadministrationen.

 • Hvad er forskel på et udleveringsapotek og et pakkeapotek?

  Udleveringsapotek, er det apotek, der har ekspederet recepter og har den faglige vurdering af dosisdispenseringskortet. Pakkeapotek, er det apotek, der har pakket dosisrullerne efter dosisdispenseringskortet.

 • Bero er en ny funktionalitet på FMK. Hvad betyder det når dosisdispenseringskortet er i bero?

  Når lægen sætter dosisdispenseringskortet i bero i FMK betyder det, at apoteket ikke dosispakker næstekommende udlevering af medicin til borgeren.

  Ordinationen er fortsat aktiv, og der skal være oprettet recepter, så borgeren kan få udleveret medicin. Alle systemer kan vise status for bero i deres modul samt på borgerens dosisdispenseringskort.

 • Hvad betyder det at genoptage dosisdispensering?

  Vurderer lægen at en borger skal genoptage dosisdispensering fx efter borgeren har været indlagt kan lægen genoptage dette i FMK. Apoteket vil dosisdispensere medicin fra næstekommende pakning. Såfremt ordinationer skal justeres eller seponeres kan lægen tilrette ordinationer på FMK og sikre at der er tilhørende recepter.
  Vurderer lægen at dosisdispensering skal genoptages akut, skal lægen fjerne markering for bero, sikre korrekt medicinering på FMK med tilhørende DD recepter, ringe til apotek og aftale akut dosispakning.

 • Hvem kan sætte dosisdispenseringskortet i bero?

  Det er en lægefaglig vurdering hvorvidt dosisdispenseringskort skal sættes i bero ifølge receptbekendtgørelsen. Det er udelukkende læger der kan sætte dosisdispenseringskort i bero og genoptage dosisdispensering i FMK, i deres eget anvendersystem.

 • Hvad betyder tidsfrist for ændringer på dosisdispenseringskortet?

  Apotekets dato for hvornår de fastlåser kortet og forbereder pakning af næste dosisdispenseringsrulle. Hvis der er akutte ændringer efter tidsfristen skal lægen altid ringe eller faxe apoteket.

 • Hvorfor ringer apoteket og beder om, at vi retter på FMK?

  Det apotek hvor din patient modtager dosispakket medicin fra, vil rette henvendelse til dig ved tvivlsspørgsmål, og vi håber du vil tage godt i mod deres henvendelser.

  Du kan hjælpe apoteket på vej ved at sikre, at der er en åben dosisdispenseringsrecept tilknyttet lægemiddelordinationen på FMK.
  Husk når du ordinerer, at oprette doseringen som en struktureret dosering, enten som fast og/eller som p.n. ordination. Skriv eksempelvis ikke hvilke ugedage medicinen skal gives i supplerende tekst. Dosering på bestemte ugedage skal fremgå af selve doseringen.

  Opmærksomhedspunkt! Har du tidligere sat en behandlingsslut eller doseringsslutdato på ordinationen, for at huske på receptfornyelse?
  Dette er ikke fremtidig arbejdsgang, nu pakker apoteket efter ordinationens oplysninger, så vær obs. på at pakning af ordinationen ikke stopper utilsigtet pga. en slutdato på ordinationen. 

  Opret om muligt ikke magistrelle ordinationer efter fritekst, men fra det magistrelle stamdatasæt. Apoteker har behov for et varenummer ved pakning.

 • Hvordan fungerer automatisk afsendelse af receptanmodninger for dosisdispensering?
  FMK sender automatisk en receptanmodning ved klargøring af dosispakning, når der er ca. en måned til udløb af receptens gyldighedsperiode. Receptanmodningen sendes til den organisation, hvorfra lægen har udstedt den udløbne recept. Der sendes ikke i det tilfælde, hvor der allerede er en anden gyldig recept til dosisdispensering, eller når der er besvaret en receptanmodning.
  Sundhedsdatastyrelsen har modtaget henvendelse fra lægepraksis, der undrer sig over, at de ikke har modtaget receptanmodninger. Årsagen er hyppigst, at ordinationen har en gyldig recept til dosisdispensering, der ikke har udløb inden for en måned.
 • Hvilken gyldighed har en dosisdispenseringsrecept?
  En dosisdispenseringsrecept har en gyldighed på 2 år, medmindre at gyldigheden er aktivt afkortet.