Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet er øverste besluttende samarbejdsorgan vedrørende dataanvendelsen på sundheds- og ældreområdet, og sætter med fælles beslutninger og igangsættelsen af initiativer retning for udviklingen på feltet.

Kontakt

Bestyrelsen understøtter at sundhedsdata på tværs af både sundheds- og socialområdet stilles til rådighed i alle situationer, hvor data skaber værdi for borgerens behandling og pleje.

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet varetager, at der følges op på den fælles vision fra 2017 om 'Bedre sundhed gennem bedre brug af data'. Bl.a. skal bestyrelsen sikre opbakning til og fremdrift i forhold til bestyrelsens beslutninger blandt aktørerne i sundhedsvæsenet og plejesektoren.

Bestyrelsen har sit ophav i økonomiaftalen fra 2017, hvor det blev aftalt at sikre et tæt og forpligtende samarbejde og koordination mellem de dataansvarlige myndigheder og organisationer. Bestyrelsen består af repræsentanter fra stat, regioner og kommuner. Danmarks statistik deltager endvidere som observatør og PLO deltager i bestyrelsens arbejde, når der behandles emner af relevans for almen praksis’ rolle som dataansvarlig aktør.

Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til den ansvarlige ressortminister (Indenrigs- og Sundhedsministeriet).

Bestyrelsen betjenes af et sekretariat med deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen. Sekretariatet er placeret hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet har til opgave at:

 • Rådgive den ansvarlige ressortminister (SUM) om sundheds- og ældreområdets datastrategi og retning samt sætte mål for udvikling af dataområdet og forestå koordination og prioritering af nye dataområder, der kan understøtte visionen om Bedre sundhed gennem bedre brug af data.
 • Rådgive den ansvarlige ressortminister (SUM) om modernisering af eksisterende regelgrundlag for brug af data i sundhedsvæsenet og på ældreområdet.
 • Forestå en årlig opfølgning på igangsatte initiativer og fremdrift til regeringen, Danske Regioner og KL.
 • Monitorere datakvaliteten af kritiske datakilder med henblik på at understøtte realiseringen af samarbejdets initiativer samt følge op på overholdelse af de opstillede mål for indberetning og tilbagelevering af data.
 • Aftale principper for nyttiggørelse og anvendelse af data på sundheds- og ældreområdet, herunder for deling af data samt for standardisering og fælles databegreber m.v.
 • Vedtage principper og processer for løbende tilpasning af samarbejdet om data på sundheds- og ældreområdet, der sikrer en hensigtsmæssig organisering og fremdrift i governancestrukturen.

Varetagelsen af bestyrelsens samlede opgaveportefølje understøttes af tre underliggende fora på taktisk niveau, der løbende samarbejder og sikrer tværgående koordination:

 • Udvalg for Økonomi og Styring: Udvalg med ansvar for økonomi og styring med udgangspunkt i DRG-systemet.
 • Udvalg Datakvalitet og Indberetning: Udvalg med ansvar for Datakvalitet og Indberetning til nationale sundhedsregistre.
 • Udvalg for Dataanvendelse og Formidling: Udvalg med ansvar for Dataanvendelse og Formidling i form af fastsættelse af nationale monitoreringer mv.

Læs mere om governance

 

Bestyrelsesmedlemmer

 • Medlemmer af National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet:

  Søren Gaard, afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand)

  Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

  Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner

  Poul Michaelsen, koncerndirektør i Region Midtjylland

  Jesper Gyllenborg, koncerndirektør i Region Sjælland

  Christian Harsløf, direktør i KL

  Rikke Albrektsen, social-, sundheds- og kulturdirektør i Frederikshavn Kommune

  Ditte Rex, afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet 

  Aske Gade Jeppesen, kontorchef i Finansministeriet

  Niels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik (observatør)