Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Programorganisering

Organiseringen af ’Program for et samlet patientoverblik’ tager udgangspunkt i den fællestatslige programmodel, hvor styrings- og samarbejdsstrukturen skal sikre fokus og retning for programmet

Kontakt

Der er etableret en tværgående styrings- og samarbejdsstruktur for ’Program for et samlet patientoverblik’ med udgangspunkt i den fællesstatslige programmodel.

Programbestyrelse

Den nationale bestyrelse for sundheds-it er programbestyrelse og fastlægger de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer for programorganisationen. Bestyrelsen har nedsat programmets styregruppe og bestyrelsens formand er sponsor for programmet.

Den nationale bestyrelse for sundheds-it består af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om den nationale bestyrelse for sundheds-it

Programejer

Kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet Nanna Skovgaard er programejer for ’Program for et samlet patientoverblik'. Programejeren har det overordnede ansvar for programmets gennemførelse, herunder at der foretages de nødvendige prioriteringer og sikres fokus og retning for programmet. Programejeren vil sammen med programstyregruppen og leverancegruppen, overvåge fremdrift, risici og økonomi i programmet, yde sparring til programledelsen og håndtere ændringer i programmet.

Programstyregruppe

Programstyregruppen er ansvarlig for at prioritere og godkende projekterne i programmet og etablere de nødvendige rammebetingelser og støtte til programmet blandt interessenter i regioner og kommuner. Programstyregruppen varetager ligeledes rollen som forandringsejer for programmet.

Programstyregruppen består af repræsentanter på kontorchefniveau fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Udover den overordnede programstyregruppe, er der for det fælles pilotprojekt nedsat en særskilt styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de organisationer, der deltager i pilotprojektet.

Leverancegruppe for Et samlet patientoverblik

Programmets leverancegruppe følger den løbende udvikling og fremdrift i programmet og har ansvaret for konkretisering og gennemførelse af programmets projekter og risikominimerende handlinger, herunder efterlevelse af beslutninger og tidsplaner, besluttet i programstyregruppen. Herudover har gruppen ansvar for at træffe løbende operationelle beslutninger.