Bedre indsamling og brug af data

Initiativ 5 skal skabe et bedre datagrundlag med viden om effekt og kvalitet af høreapparatbehandlingen.

Kontakt

Indberetning af spørgeskemaopgørelser fra høreklinikker

Som led i FORCE Technologys tilsyn med de private høreklinikker jf. kravene i bekendtgørelsen nr. 1140 af 10/11/2019 skal der udover et årligt tilsynsbesøg og udarbejdelsen af en kvalitetshåndbog, foretages en spørgeskemabaseret kvalitetssikring af behandlingen. Det sker ved anvendelse af IOI-HA-spørgeskemaopgørelser.

Da det forventes, at Sundhedsdatastyrelsen som led i monitering af høreområdet fremover vil indsamle IOI-HA spørgeskemaopgørelse fra alle klinikker, har FORCE Technology valgt ikke at indsamle disse i forbindelse med tilsyn fra 1/1-2023.

Der er endnu ikke fastlagt en endelig tidsplan for overgang for Sundhedsdatastyrelsens indsamling af IOI-HA-spørgeskemaer, og der indberettes ikke spørgeskemaopgørelser i denne periode.

Har du spørgsmål til indsamlingen af spørgeskemaopgørelser, kan du kontakte FORCE Technology på telefon 4325 0000.

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af initiativ 5, der skal skabe et bedre datagrundlag med viden om effekt og kvalitet af høreapparatbehandlingen.

Der er i dag for lidt viden om, hvem der modtager høreapparatbehandling i Danmark, herunder hvilken behandling eller opfølgning de modtager, og om den enkelte patient opnår den ønskede effekt som følge af behandlingen. Der foregår således ikke en systematisk og ensartet national indsamling af data på høreområdet i dag.

Indsamling og registrering af data samt dokumentation af opfølgende aktiviteter sker primært lokalt hos hørebehandlingstilbuddet. Der indberettes kun få og meget generelle høredata til eksisterende nationale registre fx til Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret, og data herfra dækker ikke behovet for data på hele høreområdet. Dertil er dataindberetningen i dag frivillig, så det er meget forskelligt, i hvilken udstrækning der indberettes.

Der er således ikke mulighed for på effektiv vis at vurdere kvalitet i behandlingen eller følge op på effekten af høreapparatbehandlingen i et tværgående nationalt perspektiv, som inkluderer både de offentlige og private behandlingstilbud.

Sundhedsdatastyrelsen skal overordnet levere:

  1. Indberetningsvejledning
    I vejledningen fastsættes det, hvilke data der skal indberettes, hvordan de skal indberettes, og hvor ofte.
  2. Indberetningsløsning
    Der etableres en central indberetningsløsning i Sundhedsdatastyrelsen, der teknisk understøtter dataindberetningen og grundlaget for levering af uddata.
  3. Uddatamodel
    Uddatamodellen beskriver, hvordan statistiske data fremover bliver gjort tilgængelige for de relevante sundhedsmyndigheder, de hørefaglige aktører og borgerne.

Både offentlige og private høreapparatbehandlere skal således fremover i højere grad indberette data om høreapparatbehandlingen. Data skal blandt andet bruges til at monitorere hele høreområdet, opgøre ventetider på tværs af offentlige og private aktører og understøtte udviklingen af kvaliteten i behandlingen. På baggrund af de indberettede data skal det samtidigt være muligt at vurdere effekt af behandlingen for borgerne.

Udkast til bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling var i høring ultimo 2021. Formålet er at sikre kvaliteten af høreapparatbehandling, ved at relevante sundhedsmyndigheder kan følge udviklingen samt kvaliteten og effekten af behandling i både offentlig og privat regi. Bekendtgørelsen forpligtiger de offentlige og private ydere af høreapparatbehandling til at indberette en række helbreds- og personoplysninger, der følger af den gældende vejledning, i forbindelse med høreapparatbehandling.

Høringen har resulteret i, at det nu undersøges, om de nuværende helbreds- og personoplysninger, der vil indgå i indsamlingen og behandlingen, kan udvides med målinger af patienttilfredshed. Det forventes at være klarlagt i løbet af efteråret 2022.

Data forventes tilgængelige fra ultimo 2024.

Overblik over ventetider til undersøgelse og behandling af høretab

Fra 1. juli 2021 skal også private klinikker begynde at oplyse forventede ventetider til undersøgelse og behandling af høretab på mitsygehusvalg.dk, således borgeren opnår ét samlet overblik over ventetider til høreapparatbehandling på tværs af offentlige og private høreklinikker. De forventede ventetider opdateres som minimum én gang om måneden, og hvis de ikke længere er retvisende. Borgeren opnår derfor et mere fyldestgørende overblik over behandlingsmuligheder i sit område.

Som klinik, der skal oplyse ventetider, kan du finde mere information om bekendtgørelse og vejledning til indberetning her:

Som borger kan du allerede nu se forventede ventetider på mitsygehusvalg.dk, hvor flere klinikker løbende vil oplyse forventede ventetider.

Målbillede

Den overordnede ramme for initiativets etablering og udvikling er beskrevet i et målbillede. Målbilledet giver et indblik i vision og mål for initiativet samt forståelse for den overordnede arkitektur.

Målbillede for Indsamling og Indberetning af Data på Høreområdet (PDF)