Bedre indsamling og brug af data

Initiativ 5 skal skabe et bedre datagrundlag med viden om effekt og kvalitet af høreapparatbehandlingen.

Kontakt

Bekendtgørelse i høring

Pr. 18. oktober 2021 er et udkast til bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling sendt i høring. Bekendtgørelsen indfører en indberetningspligt af helbreds- og personoplysninger hos alle, der yder høreapparatbehandling i forbindelse med høretab iht. sundhedslovens kapitel 15 a. Formålet er at sikre kvaliteten af høreapparatbehandling ved, at relevante sundhedsmyndigheder kan følge udviklingen samt kvaliteten og effekten af behandling ydet i både offentlig og privat regi. Bekendtgørelsen forpligtiger de offentlige og private ydere af høreapparatbehandling til at indberette en række helbreds- og personoplysninger, der følger af den gældende vejledning, ifm. høreapparatbehandling. Høringsfrist er 15. november 2021.

Læs mere om bekendtgørelse og høring

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af initiativ 5, der skal skabe et bedre datagrundlag med viden om effekt og kvalitet af høreapparatbehandlingen.

Der er i dag for lidt viden om, hvem der modtager høreapparatbehandling i Danmark, herunder hvilken behandling eller opfølgning de modtager, og om den enkelte patient opnår den ønskede effekt som følge af behandlingen. Der foregår således ikke en systematisk og ensartet national indsamling af data på høreområdet i dag.

Indsamling og registrering af data samt dokumentation af opfølgende aktiviteter sker primært lokalt hos hørebehandlingstilbuddet. Der indberettes kun få og meget generelle høredata til eksisterende nationale registre fx til Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret, og data herfra dækker ikke behovet for data på hele høreområdet. Dertil er dataindberetningen i dag frivillig, så det er meget forskelligt, i hvilken udstrækning der indberettes.

Der er således ikke mulighed for på effektiv vis at vurdere kvalitet i behandlingen eller følge op på effekten af høreapparatbehandlingen i et tværgående nationalt perspektiv, som inkluderer både de offentlige og private behandlingstilbud.

Sundhedsdatastyrelsen skal overordnet levere:

  1. Indberetningsvejledning
    I vejledningen fastsættes det, hvilke data der skal indberettes, hvordan de skal indberettes, og hvor ofte.
  2. Indberetningsløsning
    Der etableres en central indberetningsløsning i Sundhedsdatastyrelsen, der teknisk understøtter dataindberetningen og grundlaget for levering af uddata.
  3. Uddatamodel
    Uddatamodellen beskriver, hvordan statistiske data fremover bliver gjort tilgængelige for de relevante sundhedsmyndigheder, de hørefaglige aktører og borgerne.

Både offentlige og private høreapparatbehandlere skal således fremover i højere grad indberette data om høreapparatbehandlingen. Data skal blandt andet bruges til at monitorere hele høreområdet, opgøre ventetider på tværs af offentlige og private aktører og understøtte udviklingen af kvaliteten i behandlingen. På baggrund af de indberettede data skal det samtidigt være muligt at vurdere effekt af behandlingen for borgerne.

Data forventes tilgængelige fra 2022.

Overblik over ventetider til undersøgelse og behandling af høretab

Fra 1. juli 2021 skal også private klinikker begynde at oplyse forventede ventetider til undersøgelse og behandling af høretab på mitsygehusvalg.dk, således borgeren opnår ét samlet overblik over ventetider til høreapparatbehandling på tværs af offentlige og private høreklinikker. De forventede ventetider opdateres som minimum én gang om måneden, og hvis de ikke længere er retvisende. Borgeren opnår derfor et mere fyldestgørende overblik over behandlingsmuligheder i sit område.

Som klinik, der skal oplyse ventetider, kan du finde mere information om bekendtgørelse og vejledning til indberetning her:

Som borger kan du allerede nu se forventede ventetider på mitsygehusvalg.dk, hvor flere klinikker løbende vil oplyse forventede ventetider.

Målbillede

Den overordnede ramme for initiativets etablering og udvikling er beskrevet i et målbillede. Målbilledet giver et indblik i vision og mål for initiativet samt forståelse for den overordnede arkitektur.

Målbillede for Indsamling og Indberetning af Data på Høreområdet (PDF)