Ny model for digital visitation

I initiativ 1 blev der udviklet og afprøvet et koncept for digital visitation og en digital Høremappe, der skal bidrage til bedre deling af data mellem borgere, pårørende og hørefaglige aktører.

Kontakt

Første initiativ i programmet omhandler digitalisering af høreområdet, som Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for. I 2020-2022 blev der afprøvet et koncept for digital visitation og en såkaldt Høremappe til deling af data som pilotprojekter i Region Nordjylland.

InHEAR

‘Innovation af Høreområdet og Effekt af Reform’ (InHEAR) er et klinisk og evidensbaseret projekt udarbejdet på Aalborg Universitetshospital, Audiologisk afdeling. Projektet havde som hypotese, at der kan gennemføres fjernvisitation af patienter uden tab af behandlingskvalitet og med høj patientsikkerhed.

Resultaterne af pilotafprøvningen af InHEAR er af afgørende betydning for, om en digital baseret visitation fremover vil kunne tilbydes som en erstatning for den nuværende konsultationsbaserede visitation.

I pilotafprøvningen blev det afdækket, om visitationsmodellen resulterer i en ligeværdig behandlingskvalitet, og der blev afdækket interpersonelle forskelle mellem visitatorerne. Ved hjælp af kvalitetsdata og data om patienttilfredshed mellem de forskellige testgrupper blev det undersøgt, om visitationsmodellen leverer en bedre brugeroplevelse.

Pilotafprøvningen inddrog 751 borgere og både private samt offentlige hørefaglige aktører. De blev fordelt i tre testgrupper med hver 250 borgere. Testgruppe 1 fik foretaget en standardiseret forundersøgelse ved en privat høreapparatsudbyder, testgruppe 2 fik foretaget en standardiseret forundersøgelse ved en offentlig høreklinik, mens kontrolgruppe 3 fungerede som kontrolgruppe til de to testgrupper og blev visiteret efter gældende praksis.

Læs projektbeskrivelse af InHEAR (PDF)
Se videopræsentation af InHEAR-projektet
Læs mere om InHEAR-projektet

Resultatet af pilotafprøvningen er offentliggjort d. 21. juni 2022:

Læs 'Resultater fra InHEAR-projektet: Digital fjernvisitation på Høreområdet' (PDF)

Høremappen (FAIR)

’Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering’ (FAIR) – også kaldet Høremappen – skal understøtte videregivelse af data mellem de forskellige aktører på høreområdet og giver borgeren adgang til egne høredata. Den skal på enkel, ensartet og sikker vis skabe nyttig adgang til relevante data om høreapparatbehandlingen igennem alle behandlingens faser.

Høremappen er en digital service, der samler data på tværs af de hørefaglige aktører, og som bruger så meget som muligt af den eksisterende it-infrastruktur på sundhedsområdet og minimerer behovet for nyudvikling. Høremappen skal kunne tilgås af borgere, borgeres pårørende og de forskellige hørefaglige aktører. Gennem adgang til og videregivelse af data får de hørefaglige aktører mulighed for genbrug af relevante dele af borgerens digitale høre- og sundhedsdata.

Deling af data på tværs understøtter et bedre hørefagligt samarbejde omkring behandlingen af borgere med høretab, hvor borgeren selv har mulig for at blive en deltagende og bidragende part.

Det er en forudsætning for digitaliseringen og for Høremappen, at også private hørefaglige aktører bliver koblet sikkert og effektivt til den eksisterende sundheds-it-infrastruktur, så borger- og behandlingsdata kan videregives og deles mellem både offentlige og øvrige private aktører på høreområdet.

På sigt er det visionen, at Høremappen også skal understøtte pleje og sundhed, der relaterer sig til hørebehandling og derved går længere end til høreapparatbehandling.

Læs projektbeskrivelse af Høremappen (PDF)

Målbillede for Høremappen

Den overordnede ramme for Høremappens etablering og udvikling er beskrevet i Høremappens målbillede. Målbilledet giver et overblik og en forståelse for Høremappens fokus og tiltænkte anvendelse og rummer både en vision og perspektiver, der rækker ud over Høreprogrammet med udløb i 2022.

Se målbilledet:

Målbillede for Høremappen (PDF)

Målbillede for Høremappen - pixi (PDF)

Organisering af pilotafprøvning

Læs om organisering af pilotafprøvningen af InHEAR og Høremappen