Høremappen (FAIR)

Høremappen var en digital løsning, der havde til formål at sikre en enkel, ensartet og sikker adgang til information og data om den enkelte borgers hørebehandling.

Kontakt

Høremappen indeholdt information om hørerelaterede data, der uploades af forskelligt hørefagligt personale og udgør den data, der ligger bag et fuldt audiogram.

I foråret 2022 er Høremappen blev uploadet af fem udvalgte høreklinikker i Region Nordjylland. Det skete i forbindelse pilotprojektet FAIR (Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering). FAIR er nu gennemført, og den endelige udgave af Høremappen videreføres i 2023. 

Der er udarbejdet tre evalueringsrapporter om FAIR. I dem kan du læse om borgerperspektiver, hørefaglige perspektiver og tekniske aspekter for brug af Høremappen:

Nedenfor kan du læse en kort opsummering af resultaterne fra de tre evalueringsrapporter fra afprøvningen af FAIR.

Opsummering af resultater

 • Borgerperspektiv

  I evalueringen, som er gennemført af konsulent- og forskningshuset Defactum, ses det, at borgere med et kontinuerligt bindeled i form af en tilknyttet hørefaglig generelt føler sig bedre informeret og mindre usikre i behandlingsforløbet. Høremappen har potentiale til at skabe sammenhæng i borgerens behandlingsforløb og give bedre overblik over egen hørebehandling og bedre adgang til høredata, som kan bruges i dialog med uddannelsessted, pårørende, arbejdsplads, ansøgning af hjælpemidler med mere. I evalueringen fremgår også, hvilke typer af informationer – udover det centrale audiogram – borgerne forventer og ønsker at kunne finde i Høremappen i fremtiden.

  I forbindelse med etablering af Høremappens borgervisning gennemførte sundhed.dk en spørgeskemaundersøgelse blandt deres borgerpanel. Undersøgelsen underbygger også, at en central høremappe vil opleves som værdifuld. 270 borgere med et konstateret høretab har deltaget. 67 pct. synes, at det er vigtigt at have adgang til egne resultater efter høretest, 40 pct. er usikre på, hvad et audiogram er, og 58 pct. angiver, at de ikke ved, hvad en hørekurve udtrykker.

  Høremappevisningen på sundhed.dk indeholder både audiogram, hørekurve og en fortolkningsvideo af disse.

 • Hørefagligt perspektiv

  De hørefaglige aktører i de private høreklinikker finder helt overordnet, at Høremappen er et vigtigt og længe ønsket skridt i retning af øget digitalisering af høreområdet. De mener, at Høremappen kan bidrage til bedre kvalitet i patientforløb, og at data understøtter forberedelse af konsultationer.

  De hørefaglige aktører ønsker adgang til borgerens første henvisning fra øre-, næse- og halslæge og – ligesom borgeren selv – at kunne se oplysninger om det høreapparat, som borgeren eventuelt allerede har fået udleveret. Evalueringen indeholder desuden nuancer i anvendelsen af Høremappen ved pilotafprøvningen og forbehold fra private høreklinikker.

 • Teknisk perspektiv

  I evalueringen af de tekniske perspektiver af Høremappen konkluderes det blandt andet, at integrationen med de hørefagliges fagsystemer via Noah-platformen fungerer tæt på gnidningsfrit. Noah er et softwaresystem, der er designet specifikt til høreapparatindustrien og giver høreapparatspecialister et samlet system til at udføre klientrelaterede opgaver.

  Det var et mål i FAIR at gøre det så enkelt for den hørefaglige at registrere borgerens høredata i Høremappen som muligt. Helst helt automatisk. Ved at basere integrationen til Høremappen på Noah-platformen har FAIR vist, at Høremappen umiddelbart kan anvendes af samtlige audiologiske fagsystemer og registrere data med minimal manuel indsats.

  Det har været vigtigt at få etableret en effektiv information til både de involverede høreklinikker og borgere. Hos høreklinikkerne er der oprettet en FAQ-side på Region Nordjyllands hjemmeside, og det blev oplevet som en enkel og effektiv måde at få overblik og adgang til svar på centrale spørgsmål om compliance og overholdelse af retningslinjer.

  Evalueringen peger dog også på, at der med en eventuel national udrulning af Høremappen skal planlægges og gennemføres en væsentligt udvidet indsats for at informere og uddanne høreklinikkerne om deres ansvar og pligter forbundet med at registrere og dele høredata, idet det jo er sundhedsdata.

Målbillede for Høremappen

Den overordnede ramme for Høremappens etablering og udvikling blev beskrevet i Høremappens målbillede. Målbilledet giver et overblik og en forståelse for Høremappens fokus og tiltænkte anvendelse. Målbilledet rummer også en vision og perspektiver, der rækker ud over selve Høreprogrammet. På sigt vil Høremappen således kunne anvendes ved fx digital visitation og andre ørerelaterede lidelser som tinnitus eller Meniéres sygdom (svimmelhed).

Målbillede for Høremappen - til de mere it-teknisk interesserede (PDF)
Målbillede for Høremappen - pixi (PDF)