InHEAR

‘Innovation af Høreområdet og Effekt af Reform’ (InHEAR) er et klinisk og evidensbaseret projekt udarbejdet på Aalborg Universitetshospital, Audiologisk afdeling.

Kontakt

Projektet InHEAR havde som hypotese, at der kan gennemføres fjernvisitation af patienter uden tab af behandlingskvalitet og med høj patientsikkerhed.

Resultaterne af pilotafprøvningen af InHEAR er af afgørende betydning for, om en digital baseret visitation fremover vil kunne tilbydes som en erstatning for den nuværende konsultationsbaserede visitation.

I pilotafprøvningen blev det afdækket, om visitationsmodellen resulterer i en ligeværdig behandlingskvalitet, og der blev afdækket interpersonelle forskelle mellem visitatorerne. Ved hjælp af kvalitetsdata og data om patienttilfredshed mellem de forskellige testgrupper blev det undersøgt, om visitationsmodellen leverer en bedre brugeroplevelse.

Pilotafprøvningen inddrog 751 borgere og både private samt offentlige hørefaglige aktører. De blev fordelt i tre testgrupper med hver 250 borgere. Testgruppe 1 fik foretaget en standardiseret forundersøgelse ved en privat høreapparatsudbyder, testgruppe 2 fik foretaget en standardiseret forundersøgelse ved en offentlig høreklinik, mens kontrolgruppe 3 fungerede som kontrolgruppe til de to testgrupper og blev visiteret efter gældende praksis.

Læs projektbeskrivelse af InHEAR (PDF)
Se videopræsentation af InHEAR-projektet
Læs mere om InHEAR-projektet

Resultater

Resultaterne fra InHEAR projektet blev offentliggjort d. 21. juni 2022 og giver svar på tre spørgsmål vedrørende digital fjernvisitation. Spørgsmålene drejer sig om, hvorvidt den digitale fjernvisitation kan leve op til den traditionelle visitation inden for tre undersøgelsesområder - patientsikkerhed, behandlingseffekt og -tilfredshed samt fagligt kompetenceniveau.

Længere nede kan du læse en kort opsummering på resultaterne af InHEAR relateret til de enkelte undersøgelsesspørgsmål og perspektivering. For mere dybdegående viden om den metodiske baggrund for resultaterne henvises til den fulde rapport:

Læs 'Resultater fra InHEAR-projektet: Digital fjernvisitation på Høreområdet' (PDF)

Opsummering af resultater

 • Patientsikkerhed

  Vil farlige og udredningskrævende høre-/ørelidelser hos voksne med hørevanskeligheder i højere grad overses/fejlvisiteres ved digital fjernvisitation end ved traditionel visitation?

  Svaret er nej.

  Resultaterne fra InHEAR konkluderer, at den digitale fjernvisitationsmodel i høj grad er i stand til at identificere borgere med kompliceret høretab og ørelidelser. Faktisk viser de, at den digitale fjernvisitation er mindst lige så sikker at anvende som traditionel visitation.

 • Behandlingseffekt og -tilfredshed

  Vil den patientoplevede behandlingseffekt og behandlingstilfredshed være lige så god ved digital fjernvisitation som ved traditionel visitation?

  Svaret er ja.

  Resultaterne fra InHEAR viser, at den patientoplevede behandlingseffekt og -tilfredshed er høj ved digital fjernvisitation og som minimum lige så god som ved traditionel visitation.

 • Fagligt kompetenceniveau

  Kan både medicinske audiologer og privatpraktiserende øre-, næse- og halsspecialister varetage digital fjernvisitation af voksne med mistanke om høretab?

  Svaret er ja.

  Ifølge resultaterne fra InHEAR vurderes det, at subspecialiserede øre-, næse- og halslæger inden for medicinsk audiologi og privatpraktiserende øre-, næse- og halslæger er ligeligt i stand til at udføre og varetage digital fjernvisitation af voksne med hørevanskeligheder.

 • Perspektivering

  InHEAR-rapporten rummer en række perspektiveringer af resultaterne, som peger på mulige potentialer ved indførelse af digital visitation. Fx færre fysiske konsultationer og fremmøde for borgeren og højere grad af genbrug af undersøgelsesresultater i den løbende behandling. Den fulde perspektivering kan læses sidst i rapporten - se link ovenfor.